Gå till innehållet

Ny rapport: Ekonomiska läget påverkar kvaliteten i byggd miljö

Den offentliga sektorn bör verka förebildligt också under lågkonjunkturer, och redan byggda miljöers värden bör i högre utsträckning ses som en resurs. Det är ett par av slutsatserna i en ny rapport från Arkdes.

När Arkdes skulle rapportera om genomslaget för politiken för gestaltad livsmiljö under 2023 vände de sig till tongivande aktörer inom den privata sektorn med frågor om hur företagen arbetar med politikområdet.

– Fler än vi väntat oss arbetar aktivt med frågorna och har stort fokus på hållbarhet. Vi blev också överraskade av att politiken faktiskt syns alltmer i form av policyer, strategier och i upphandlingar. Vi tolkar det som att det finns en god vilja och att branschen är på väg åt rätt håll, säger Jessica Segerlund som är chef för Arkdes Think tank.

Tidigare år har rapporterna bland annat prioriterat frågor om gemensamma rum, landsbygd, återbruk och bostadskvalitet. Förra året visade rapporten att förutsättningarna för god kvalitet hade försämrats på grund av ett sämre ekonomiskt läge.

– Vår bedömning är att situationen ser likadan ut som förra året. Samhället befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur och det påverkar incitamenten att ta tillvara och utveckla värden som hållbarhet och kvalitet, säger Jessica Segerlund.

Jessica Segerlund är chef för Arkdes Think tank.

Ett centralt budskap i årets rapport är att arbetsformer och finansieringsmodeller bör ses över och att det behöver utvecklas nya typer av värdeskapande kalkyler inom området.

– Byggbranschens aktörer behöver översätta de värden som skrivs fram i politikområdet till mått som går att jämföra med ekonomiska värden, säger Jessica Segerlund.

Rapporten har överlämnats till kulturdepartementet med flera medskick. Arkdes föreslår bland annat att fler departement engageras i bevakning och finansiering av politikområdet, att den offentliga sektorn tar ansvar för att verka förebildligt, också under lågkonjunkturer, och att redan byggda miljöers värden i högre utsträckning bör ses som en resurs. Rapporten betonar också vikten av lärande exempel och mötesplatser för kunskapsutbyte. 

– Kulturdepartementet är huvudmottagare men målgruppen är också en intresserad bransch och allmänhet. Vi hoppas att innehållet ska tas omhand och skapa tankar även där, säger Jessica Segerlund.

Om Arkdes rapport om Politik för gestaltad livsmiljö


Enligt uppdrag från regeringen ska Arkdes verka för att uppnå målen i Politik för gestaltad livsmiljö som antogs 2018. Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag och föreslå åtgärder för att uppfylla målen. I de årliga rapporterna beskrivs hur politikområdet utvecklats, vilka framsteg som gjorts och vilka utmaningar som bör hanteras. Årets rapport från Arkdes är en fördjupning av en av preciseringarna i Politik för gestaltad livsmiljö om att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Rapporten finns tillgänglig på Arkdes hemsida.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa