Gå till innehållet

64 miljoner till forskning om hälsa och välbefinnande

13 forskningsprojekt har fått sammanlagt 64 miljoner kronor i Formas utlysning Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande. Största bidraget går till ett projekt om att säkerställa grönytor i städer.

I projekten som tar del av Formas stöd ska akademi samt offentlig och privat sektor arbeta tillsammans för kunskap om och lösningar för hur samhällsplanering och arkitektur kan bidra till människors välbefinnande. Åtta av de totalt tretton projekten får vardera närmare sex miljoner kronor, vilket var den högsta möjliga summan. Projekten löper över två till fyra år.

Allra mest pengar får projektet Regler och verktyg, att säkerställa grönytor i närområdet för att främja hälsa och välbefinnande.

Helena Nordh, som är professor i landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet, leder projektet som handlar om hur existerande regler och verktyg, som grönytefaktor och WHO:s regel om att människor ska ha mindre än 300 meter till närmsta grönyta, kan tillgodose behovet av hälsofrämjande utemiljöer.

De övriga projekt som finansieras inom utlysningen handlar exempelvis om gestaltning av idrottsmiljöer, hur skolgårdars utformning påverkar barns fysiska aktivitet och hur boendegemenskaper och delningsboende inverkar på äldres hälsa och välbefinnande. Ett projekt ska fokusera på neurodesign, som är ett nytt svenskt forskningsfält. Ytterligare ett annat projekt utforskar hur offentliga mötesplatser kan utformas i nordligaste Sverige.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa