Gå till innehållet

Fem av sju motioner om klimatet fick bifall

Stämman slog fast att hållbarhet är ett av Sveriges Arkitekters prioriterade mål och fem av de inkomna motionerna på temat bifölls.
– Det känns jättestort, säger Tove Sjöberg, en av motionärerna.

Medlemmar från nätverket ACAN Sverige stod för fem av motionerna till stämman som handlar om klimatet. Stämman beslutade att ge bifall till fyra av dessa.

– Vi tycker att vi fått mycket gehör och medhåll. Det känns jättestort, att omställningsarbetet lyfts fram som ännu viktigare. Vi är ju alla överens egentligen, men det är för lite som händer i branschen, avfallsmängden minskar inte och utsläppen ökar. Så det här behövs, säger Tove Sjöberg, en av medlemmarna från ACAN.

Petter Brunskog stod för ytterligare en av motionerna om klimatet. Vid stämman pläderade han via länk för sitt förslag att förbundet ska ta fram en plan för hur byggbranschen ska nå utsläppsmålen.

”Vilka förändringar krävs om vi 2050 ska vara klimatneutrala?”, frågar han i sin motion.

Styrelsen hade föreslagit avslag av motionen, bland annat med hänvisning till att det redan finns en färdplan för bygg- och anläggningssektorn (Fossilfritt Sverige) och att Sveriges Arkitekter redan har arbetat fram en egen handlingsplan, Vägen framåt, som handlar om hur arkitekter kan bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

”Förbundet har inte för avsikt att ta fram ytterligare planer” skriver styrelsen i sitt svar på motionen och förklarar vidare att förbundet nu jobbar vidare med nästa steg, ”att rusta medlemmarna för omställningen med kunskap och information om hur de kan bidra till omställningen” och genom att ”synliggöra goda exempel på hållbar arkitektur”.

– Det här har varit den viktigaste frågan de senaste åren och vi har ett bra arbete på gång, sa styrelseledamoten Liv Sonntag under diskussionen.

Stämmoledamoten Kayrokh Moattar från Stockholms arkitektförening höll inte med.

Sveriges Arkitekters stämma, med 74 delegater på plats hölls på IVA i centrala Stockholm den 19–20 november.

– Vägen framåt är ett jättebra initiativ, men det räcker tyvärr inte. Vi behöver mer konkreta råd och förslag för att ha en chans att klara målen. Som handlingsplanen själv lyder, det är ett systemskifte som krävs. Just nu gör vi helt enkelt inte allt vi kan och det som vi har gjort räcker inte, sa han.

Diskussionen slutade med votering. Och det blev majoritet för Petter Brunskogs motion. Det innebär att förbundet, i samarbete med andra organisationer, ska ta fram en plan för hur byggbranschen kan klara målen för CO2-utsläpp, med utgångspunkt från målåret 2050, och att planen ska vara klar senast till nästa stämma.

Flera motioner inom andra ämnen fick också framgång på stämman. Exempelvis fick Carmen Izquierdo och Mariano Tellechea igenom sitt förslag om att Sveriges Arkitekter ska prioritera att intensivt verka för att det ska vara möjligt för mindre arkitekturföretag att verka i den offentliga sektorn genom offentlig upphandling av husarkitektur.

– Det är väldigt bra att förbundet tar upp detta som en prioriterad fråga. Det påverkar väldigt många som jobbar i mindre företag. Att små företag haft svårt i rådande upphandlingskultur är en brist för kvaliteten som påverkar hela arkitektkåren, säger Carmen Izquierdo.

Utöver motionerna fastslog stämman styrelsens förslag till verksamhetsprogram för kommande mandatperiod, där hållbarhet är ett av de särskilt prioriterade målen.

Övriga prioriterade mål är att förbättra arbetsvillkoren för arkitekterna och att fortsätta med framgångsrik politisk påverkan. Stämman beslutade att även målet som handlar om att verka för att uppdragsgivare efterfrågar bra arkitektur och värderar arkitektens tjänster högt ska vara ett av de prioriterade målen med verksamheten. 

Så gick det för de 23 motionerna på stämman 2022:

1. Att dela upp Jönköping och Kronoberg i två lokalföreningar i stället för en. BIFALL av styrelsens motförslag att ge styrelsen i uppdrag att utreda lokalföreningarnas uppdelning och verksamhet.

2. Att yrkestiteln inredningsarkitekt skyddas så att bara personer med titeln arkitekt SIR/MSA kan kalla sig för det. AVSLAG.

3. Att Sveriges Arkitekter uppmuntrar och främjar tvärdisciplinär forskning inom inredningsarkitektur. BIFALL.

4. Att Sveriges Arkitekter organiserar tvärdisciplinära kurser för inredningsarkitekter. BIFALL.

5. Att Sveriges Arkitekter ska ha en ökad budget för juridiskt och annat stöd vid internationella satsningar av svenska arkitektkontor. AVSLAG.

6. Att Sveriges Arkitekter nominerar ledamöter till alla UIA:s olika Work programmes. AVSLAG.

7. Att könsperspektivet ska finnas med i Sveriges Arkitekters jämställdhetsarbete mot diskriminering inom arkitektbranschen. BIFALL.

8. Att aktivt bidra till utvecklingen av den skånska noden på Form/Design Center, utreda möjligheten till fler arkitekturnoder/arenor i övriga Sverige och utveckla samverkansformerna mellan lokalföreningarna. BIFALL.

9. Att Sveriges Arkitekter tillgängliggör medlemsregistret för fackklubbar och fackliga kontaktpersoner i respektive företag/organisation och att Sveriges Arkitekter inrättar en funktion för administrativt stöd till fackklubbarna på olika företag och organisationer avseende utskick till de lokala medlemmarna. BIFALL till styrelsens motförslag att ge styrelsen i uppdrag att utreda den första frågan och att bifalla den andra att-satsen.

10. Att ge styrelsen i uppdrag att göra åtgärder för att genomföra vissa ändringar i formuleringen av Kritikerprisets stadga. AVSLAG.

11. Att Sveriges Arkitekter ska samla in information om hållbarheten i arkitektkontorens projekt och åskådliggöra dem i en årlig rapport. AVSLAG.

12. Att styrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur byggbranschen kan klara målen för CO2-utsläpp och att förbundet i arbetet eftersträvar samarbeten med andra förbund/organisationer. BIFALL.

13. Att Sveriges Arkitekters styrelse ansvarar för framtagandet av en sponsringspolicy för organisationens verksamhet och att denna policy ska gå i linje med Sveriges Arkitekters etiska regler och att sponsring inte gynnar särintressen som är klimat- eller miljöskadliga. BIFALL med styrelsens ändring av sista att-satsen att denna policy ska innefatta riktlinjer om att sponsring inte gynnar intressen som är klimat- eller miljöskadliga eller som på annat sätt bedöms vara oetiska.

14. Att komplettera formuleringar i det etiska programmet och de etiska reglerna med klimatet och biodiversiteten i lokala, nationella och globala perspektiv. BIFALL av styrelsens motförslag att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med etiska nämnden att se över det etiska programmet i linje med motionens förslag.

15. Att ett omställningsråd tillsätts med uppgift att hantera de stora omvälvningar kåren står inför. AVSLAG.

16.  Att framtagande av förslag för kunskapsuppdatering gällande klimatfrågor förs in i verksamhetsplanen för 2023.BIFALL.

17. Att nya riktlinjer för nomineringar till priser tas fram, med utgångspunkt i Sveriges Arkitekters Etiska program och regler. BIFALL.

18. Att Sveriges Arkitekter prioriterar att intensivt verka för att det ska vara möjligt för mindre arkitekturföretag att verka i den offentliga sektorn genom offentlig upphandling av husarkitektur. BIFALL.

19. Att vi tillsammans flyttar Sveriges Arkitekters kansli till Stockholms cityområde. AVSLAG.

20. Att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med lokalföreningarna utreda fördelningen av mandat på stämman så att till exempel de tre största erhåller färre mandat och de mindre ges möjlighet till utökning. BIFALL till styrelsens motförslag att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med lokalföreningarna och Sveriges Arkitekter Studenterna utreda fördelningen av mandat på stämman.

21. Att vårt förbund verkar för en självständig och kvalificerad arkitekturtidskrift, genom att omprioritera medel inom förbundet och tillse att den får en kvalificerad ledning med djupa kunskaper. BIFALL.

22. Att vårt förbund inte genomför en förlängning av verksamhetsperioden till 3 år, utan bibehåller nuvarande 2-årsintervall. BIFALL.

23. Att paragraf 11.2 första stycket i stadgarna ändras och får följande lydelse: ”Det åligger styrelsen att senast i oktober månad varje udda år fastställa stämmans storlek och mandatfördelning för kommande mandatperiod, beräknat enligt gällande medlemsantal vid utgången av september månad.” BIFALL till styrelsens motförslag att ge styrelsen i uppdrag att utreda lämpligt datum för när styrelsen ska fastslå antalet stämmoledamöter.

Mer om Stämma 2022

Mer att läsa