Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Rapport om Gestaltad livsmiljö: ”Strålkastaren har gått från stad till landsbygd”

Nu släpps rapporten Livskvalitet i tid och rum, Arkdes årliga uppföljning av uppdraget Politik för gestaltad livsmiljö. Utvecklingen på landsbygden får i år stor uppmärksamhet.
– Staten kan stötta den utvecklingen med mer pengar på regional nivå, säger Linda Kummel på Arkdes.

Arkdes rapport om sitt uppdrag inom Gestaltad livsmiljö som nu levereras till kulturdepartementet har påverkats starkt både av pandemin och av det snabbt ökade engagemanget och behovet av återbruk. Rapporten gör nedslag i fyra prioriterade frågor: Gemensamma rum, landsbygd, återbruk och bostadskvalitet och -politik.

– Vi tittar på vad som har hänt under året som kan påverka politikområdet, vad vi ska göra själva och vad vi ska skicka vidare till andra aktörer. Vi kan till exempel se att pandemin har påverkat slitaget på våra offentliga platser i storstadsregionerna och att människor upplever livskvalitet på nya sätt, säger Linda Kummel som är enhetschef på Arkdes Think tank.

Arkdes har gjort flera medskick om gemensamma rum i tätorter. Ett handlar om att arbeta med strategisk samverkan över förvaltningsgränserna för att spara tid och pengar, istället för i olika stuprör. Arkdes pekar också på ett behov i kommunerna av gemensamma lokaler och platser för olika aktiviteter.

– Men det här gäller framförallt i stadsområden. Glesbygdsborna har inte förändrat sin användning av gemensamma rum i lika stor utsträckning. Vi vet inte heller om förändringen kommer att bestå efter pandemin och de flesta vi pratar med är fortfarande avvaktande. Men pandemin har varit en väckarklocka om att inte tumma på de gemensamma rummen och att förstå deras betydelse, säger Linda Kummel.

Medan förra årets rapport hanterade frågor som var mer aktuella i storstadsområden så har årets rapport fokuserat mer på landsbygds- och glesbygdsfrågor. Utflyttningen till städernas ytterområden och mindre städer inom pendlingsavstånd till arbetsplatsen skedde redan före pandemin, men den har förstärkts under pandemin.

– Vårt uppdrag är att fånga upp allt som händer i hela landet. Där är grönytefrågorna mindre viktiga, men frågor om närhet till service och kommunikation större. Strålkastaren har gått från stad till landsbygd, säger Linda Kummel.

Arkdes pekar i årets rapport också på området rivning och återbruk. Sedan 2020 finns krav på att registrera återbruk vid rivning, men att använda återbruket, eller att undvika rivning och återbruka hela byggnaden är än så länge frivilligt. Här ser Arkdes upphandling som ett starkt verktyg.

– Kommunerna behöver kravställa återbruk i sina upphandlingar och markanvisningar. Branschen kan mer än vad staten efterfrågar på det området, säger Linda Kummel.

Bostadspolitik och kvalitet är ett fortsatt prioriterat område för Arkdes som nu pekar på allmännyttan som ett centralt verktyg för att skydda och förvalta det befintliga beståndet av prisrimliga hyresrätter.

– Allmännyttan skulle kunna ta ett större uppdrag att fokusera på det befintliga beståndet och på förvaltning, snarare än att producera billiga och snabba bostäder. Vi anser därför att staten bör se över allmännyttans uppdrag, säger Linda Kummel.

Nu överlämnas rapporten till kulturdepartementet. Alla fyra myndigheter med uppdrag inom gestaltad livsmiljö tar också med sig slutsatserna i sitt eget arbete.

– Vi på Arkdes har rapporten med oss när vi riktar forskningsmedel och lyfter goda exempel. Vi har också ett uppdrag att sprida kunskap, rapporten är relevant för alla som jobbar med frågorna, säger Linda Kummel.

Uppdraget gestaltad livsmiljö

Enligt Politik för gestaltad livsmiljö ska det offentliga agera förebildligt i byggande och förvaltning för att utforma och förvalta livsmiljöer med allsidig hållbarhet och hög kvalitet. Politikens målsättning är att främja ett mer hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla människor ges goda förutsättningar att påverka den offentliga miljön. Arkdes lämnade sin första rapport på politikområdet i september förra året, då med stort fokus på demokrati.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa