Gå till innehållet

Gällivares utredning om bygglov klar: ”Skrämmande läsning”

Åratal med felaktiga bygglov, brott mot detaljplaner, mutförsök och 1,6 miljoner kronor i bygglovsavgifter som aldrig fakturerats. Det är bara några av oegentligheterna som framkommer i en utredning av Gällivare kommuns hantering av byggärenden.

Det var bland annat efter ett internt larm i våras som Gällivare kommun beställde den aktuella utredningen. Förutom de felaktiga byggloven, mutförsöken och uteblivna faktureringarna visar den även på att släktingar har anställt varandra på bygglovsavdelningen och att en tidigare chef fortsatt att styra över ansökningar efter att han slutat sin tjänst, bland annat genom egna veckomöten med avdelningens personal.

Rapporten visar vidare att de som har nyanställts inte har haft rätt kompetens eller någon kunskap kring plan- och bygglagen och att andra medarbetare som slutat på avdelningen har kunnat ge sig själva uppdrag i nystartade bolag. 

Samtidigt som kommunen beställde internrapporten, polisanmälde kommunen sin egen hantering av byggfrågor. Polisutredningen är satt under sekretess och görs av anti-korruptionsgruppen inom polisens nationella operativa avdelning, NOA. 

Gällivares nuvarande förvaltningschef Henrik Lyngmark kom ny till kommunen förra året och har varit med och beställt rapporten och gjort anmälan. Han kallar utredningen skrämmande läsning och menar att byggboomen i norr och den pressade bostadssituationen bara delvis kan sägas vara orsaken till missförhållandena. 

– Inte mer än att det kanske lättare blir fel om det går fort. Samtidigt vill jag poängtera att vi vill ha snabba processer utifrån läget som vi Gällivare kommun är i när det gäller den gröna omställningen och samhällsomvandlingen. Vi behöver skyndsamma processer, men absolut inte på bekostnad av rättssäkerheten eller den demokratiska processen, säger Henrik Lyngmark.

Vi behöver skyndsamma processer, men absolut inte på bekostnad av rättssäkerheten eller den demokratiska processen

Henrik Lyngmark, Gällivare kommun

Rapporten och polisanmälan berör även grannkommunen Kiruna. Gällivares före detta förvaltningschef blev rekryterad till Kiruna år 2021. Ett viktigt uppdrag var att snabba på handläggningen i kommunen, vilket gjordes bland annat genom att begränsa antalet yttranden från andra tjänstemän, inklusive stadsarkitekten. Efter bara ett drygt år i Kiruna sa dock förvaltningschefen i fråga upp sig i höstas, ungefär samtidigt som polisanmälan kring bygglovshanteringen gjordes i Gällivare. När Arkitekten når den förre chefen vill denne inte kommentera situationen vare sig i Gällivare eller Kiruna. 

– Jag slutade av allvarliga personliga skäl, det är det enda jag vill säga. 

Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C) anställde förvaltningschefen i fråga.

– Jag är jättenöjd med arbetet den förra förvaltningschefen gjort hos oss och ser ingen anledning att vi skulle behöva gå tillbaka och se över något, säger han.

Det som hänt i Gällivare och frågan som ändå väckts i Kiruna, om samma sak hänt där, är känsligt att diskutera. Flera tjänstemän inom kommunerna pratar bara mot löfte att de får vara anonyma.  

Inte heller arkitektkontor verksamma idag eller som haft uppdrag i Norrbotten vill uttala sig om vad en situation som den i Gällivare eller Kiruna kan få för betydelse för arkitektbranschen. Av fem arkitektkontor som Arkitekten kontaktat, har lika många tackat nej eller inte hört av sig tillbaka trots upprepade försök till kontakt. 

En kontorschef undslapp sig dock en kommentar:

– Det finns fler kommuner än de här två att titta på. 

Om utredningen i Gällivare

Utredningen har gjorts av förtaget 2Secure på uppdrag av Gällivare kommun. Några av rapportens slutsatser är: 

  • Bygglov har fattats i strid med befintliga detaljplaner och områdesplaner. 
  • Slutbesiktningar har godkänts med stora avvikelser i förhållande till beviljat bygglov.
  • Bygglov har utfärdats utan utredning och underlag, vilket lett bl a till att grannfastigheter översvämmats eller att brandskyddsfrågor ignorerats.
  • Tjänstemän på bygglovsavdelningen ska ha erbjudits mutor i olika former. 
  • Bygglovsavgifter har inte fakturerats, totalsumman är cirka 1,6 miljoner kronor. 
  • Sakägare, till exempel grannar, har inte fått möjlighet att lämna synpunkter innan beslut.
  • I vissa fall har bygglov beviljats samma dag som ansökan kom in.
  • Flera permanentbostäder har beviljats bygglov i ett fritidshusområde.

Nuvarande förvaltningschef i Gällivare gör bedömningen att majoriteten av de bygglov som beviljats de senaste åren innehåller avvikelser. Slutanalysen i rapporten säger bland annat att “utifrån omfattningen och systematiken i hanteringen skulle det också kunna antas att beviljanden av bygglov har medfört en personlig vinning för en eller flera personer som har kontroll över eller har haft möjlighet att påverka bygglovsavdelningens myndighetsutövning.”

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa