Gå till innehållet

Delade meningar om motionernas utfall

Fem motioner som handlade specifikt om inredningsarkitekter fick bifall på Sveriges Arkitekters förra stämma, 2020. Styrelsen anser att förbundet svarat på motionerna men Torsten Hild, som skrev dem, tycker att mycket av det som klubbades fortfarande är ogjort.

På Sveriges Arkitekters förra stämma valdes arkitekten och stadsarkitekten Emina Kovacic till ny ordförande för förbundets styrelse. Hon förklarar att motionerna om inredningsarkitekter som bifölls på stämman 2020 har hanterats samlat och ibland besvarats med andra aktiviteter än de som föreslogs.

– När vi analyserar en motion och frågan breddas landar det ibland i ett annat svar än i motionen för att uppnå samma mål. Ibland dockar det in i befintliga mål och det arbete som redan görs, säger Emina Kovacic.

Så har styrelsen arbetat med två av motionerna som handlade om handlingsplaner för att stärka inredningsarkitekterna på arbetsmarknaden, i samhället och i förbundet.

– Vi har tolkat det som att inredningsarkitekter är oroliga över att deras uppgifter tas över av andra yrkeskategorier och att det finns ett behov av att tydligare definiera rollen och dess specifika kunskaper. Det är ett behov vi ser också för andra typer av arkitekter, säger Emina Kovacic.

En konsekvens av styrelsens analys är bland annat att utbildningsutskottet inom Sveriges Arkitekter har fått ett uppdrag där en punkt handlar om att ”medverka i arbetet med att definiera de olika professionerna inom förbundet”. Dessutom arbetar kansliet med att öka förståelsen för inredningsarkitektur genom att påverka Boverket och Upphandlingsmyndigheten att specificera skrivningar om inredningsarkitekter inom deras uppdrag. Förbundet har även särskilt bevakat upphandlingar av inredningsarkitekttjänster.

Det som återstår att göra är att definiera de olika yrkesrollerna och deras olika styrkor. Men det är långsiktiga satsningar som visar sig många år fram i tiden.

Emina Kovacic, ordförande Sveriges Arkitekter

Emina Kovacic tycker att styrelsen och kansliet i stort har besvarat de motioner om inredningsarkitekter som bifölls på stämman 2020.

– Det som återstår att göra är att definiera de olika yrkesrollerna och deras olika styrkor. Men det är långsiktiga satsningar som visar sig många år fram i tiden och den sortens frågor kan man aldrig bli färdig med. Det måste vi fortsätta med nästa mandatperiod, säger hon.

Emina Kovacic betonar att det är viktigt att lyssna på medlemmarna på olika sätt, att det görs genom stämman men också i till exempel medlemsundersökningar.

– Det kommer in motioner till stämman som vi behöver besvara, men kännetecknar de den stora gruppen? Vi måste lyssna av och ha örat mot marken hela tiden, säger Emina Kovacic.

Styrelsen hade bara yrkat bifall för en av de motioner som inredningsarkitekten Torsten Hild skrivit inför stämman 2020. När ytterligare fler röstades igenom var han nöjd.

– Redan när styrelsen förberedde motionerna uttryckte den att de redan gjorde flera av de här sakerna. Jag höll inte med. Det jag sett var att inredningsarkitekter erbjuds att åka med på vad som görs för byggnadsarkitekter, men det fungerar inte eftersom det finns tydliga skillnader mellan våra yrken, säger Torsten Hild.

Generellt har jag upplevt att kansliet försöker integrera uppdragen från stämman i det kontinuerliga arbetet i likhet med hur styrelsen svarade på motionerna för två år sen.

Torsten Hild, inredningsarkitekt

Under de två år som gått har Sveriges Arkitekters kansli redovisat arbetet med motionerna för förbundets akademi för inredningsarkitektur där Torsten Hild också ingår. Då har det framkommit att det inte har varit möjligt att ta in extra resurser för exempelvis en extern inredningskommission, något som klubbades på stämman. I stället ansågs akademin kunna ha den funktionen. I stället för en särskild digital mötesplats för inredningsarkitekter har kansliet arbetat för att kommunikationen ska förbättras på hemsida och i nyhetsbrev.

– Vi accepterade det i akademin men det betyder inte att jag är nöjd med utfallet. Generellt har jag upplevt att kansliet försöker integrera uppdragen från stämman i det kontinuerliga arbetet i likhet med hur styrelsen svarade på motionerna för två år sen, säger Torsten Hild.

Den motion som styrelsen hade yrkat bifall för handlade om att skapa fler kurser för inredningsarkitekter. Inredningsakademin har sedan dess lämnat förslag till kansliet på kurser som skulle kunna stärka inredningsarkitekter på arbetsmarknaden, såsom programskrivning. Sveriges Arkitekter har arrangerat en kurs i hållbarhet för inredningsarkitekter och formgivare i samarbete med Svensk Form samt kurser i färgsättning.

– Där tycker jag inte heller att man har lyckats. Kansliet har inte tagit till sig våra förslag utan ordnat andra kurser, säger Torsten Hild.

Så här två år efter förra stämman där hans många motioner bifölls, är han inte nöjd med utfallet. Han hade också velat se mer konkreta handlingsplaner, enligt två av motionerna som klubbades.

– Jag förstår att det har varit svårt att ta in extra resurser, men mycket av det som stämman beslutade om är ogjort och behoven kvarstår. Det som är positivt är man nu pratar mer om skillnader och specifik kompetens i stället för en generell kompetens för alla arkitekter, säger Torsten Hild.  

Fem motioner om inredningsarkitekter som klubbades 2020

Stämman 2020 beslutade att Sveriges Arkitekter:

  • Bildar en inredningsarkitektkommission för att arbeta med att stärka inredningsarkitekturens och inredningsarkitekternas situation i samhället och på arbetsmarknaden.
  • Upprättar en handlingsplan för att stärka inredningsarkitekternas situation på arbetsmarknaden och i arkitektbranschen.
  • Upprättar en handlingsplan för att stärka inredningsarkitekturens värde såväl externt i samhället, som internt i förbundskulturen.
  • Skapar en inredningsarkitektspecifik digital mötesplats.
  • Arrangerar kurser specifikt inriktade mot inredningsarkitekternas arbetsförutsättningar.

Mer om Stämma 2022

Mer att läsa