Gå till innehållet

Arkitektens valenkät, fråga 2: Återbruk och cirkularitet

Riksdagspartierna svarar på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor inför valet 2022. Här kan du läsa hur partierna vill öka återbruk i byggandet – och jämföra svaren med Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan.

Vad ni göra för att skapa incitament för cirkularitet och återbruk i byggandet?

Centerpartiet:
– Avfallet från byggnation, rivning och anläggning måste tas om hand bättre. Det finns en omfattande handel med begagnat byggmaterial och olika komponenter. Samtidigt behöver kunskapsuppbyggnaden när det gäller återbruk och återvinning av byggmaterial öka. Det behöver också utvecklas byggmetoder och konstruktioner som underlättar återvinning. Spårbarheten för material behöver även öka.

Liberalerna:
– Inom ramen för en stor skattereform med sänkta skatter på arbete vill vi höja miljöskatterna. Det skapar starka ekonomiska incitament för återbruk.

Kristdemokraterna:
– Det finns stora klimatvinster med att få ned utsläppen vid byggnation. Goda initiativ från branschen ska premieras. Klimatdeklarationer är ett exempel på ett bra verktyg för att stimulera cirkularitet och återbruk i byggandet. Vi vill även effektivisera arbetet med energideklarationer.

Moderaterna:
– Reglerna kring återbruk bör förenklas. Det bör vara möjligt att återbruka ickeförorenat berg, bergkross och grus som utvinns och lagras i samband med konstruktionsarbeten. Vid pågående
tunnelbanebygge i Stockholm har stenmaterialet klassats som avfall och därmed hamnat under avfallslagstiftningen vilket innebär krav på många och långa transporter samt att materialet har belagts med miljarder kronor i avfallsskatt.

Miljöpartiet:
– Vi vill stimulera såväl småskaligt som storskaligt återbruk i byggsektorn. Vi behöver minska mängden byggavfall och etablera ett system där mer av det material som i dag anses vara avfall i stället kan återanvändas. Vi vill se över ett system för tillstånd för avfall och mellanlagring som komplement till det som finns i dag.

Socialdemokraterna:
– Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för cirkulärt byggande. Uppdraget ska redovisas senast 20 december 2024.

Sverigedemokraterna:
– Sverige utnyttjar i dag inte den cirkulära ekonomins fulla potential. Regelverk och byråkrati försvårar ibland för företag som vill skapa nya värden av uttjänta produkter. Vi vill att det utreds hur delningsekonomin kan främjas och hur regler på beskattningsområdet kan förändras för att förenkla för den växande delningsekonomin.

Vänsterpartiet:
– Ekonomiska incitament är efterfrågat av branschen och statens budget måste ta ett större ansvar för klimatomställningen och för hur byggsektorn kan ställa om till ett cirkulärt byggande. De 10 miljoner per år som regeringen avsatt fram till 2025 för att Boverket ska utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn räcker inte. Viktiga verktyg som PBL och BBR måste moderniseras. Upphandlingar måste få nya bedömningskriterier. Det klimatsmarta måste få större utrymme i alla lägen.

Så här tycker Sveriges Arkitekter om återbruk och cirkularitet:

Förbundet vill att det införs incitament och regler som gynnar och styr mot återbruk av byggmaterial, byggnadsdelar och befintliga byggnader, och som missgynnar rivning och slöseri med byggmaterial. En cirkulär ekonomi i byggbranschen där återbruk får ett värde och avfall och utsläpp ett pris är vägen framåt.

Mer om Val 2022

Mer att läsa