Gå till innehållet

Solceller och småhus i regeringens budget

Avskaffade byggsubventioner, mer skattelättnader för solceller, reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende samt främjande av småhus. Det är några av delarna i regeringens budget.

Att avskaffa byggsubventionerna är utöver minskat bistånd, återställande av reseavdraget, och slopad elbilsbonus en av de stora omprioriteringar som regeringen gör för att inte behöva höja skatterna när Sverige förväntas gå in en lågkonjunktur 2023.

– Vi avskaffar byggsubventionerna helt och hållet nu. Om man inte har fått sin ansökan beviljad, kommer man inte att få pengar, sa finansminister Elisabeth Svantesson (M) vid en pressträff på tisdagen.

Även stödet för energieffektivisering av flerbostadsbus avvecklas i den nya budgeten. Samtidigt ska regeringen stötta de enskilda hushållen med att energieffektivisera sina bostäder. Tillexempel förstärks skattereduktion för installation av solceller.

– Man ska helt enkelt kunna producera mer el hemma, sa Elisabeth Svantesson vid pressträffen.

Av budgetunderlaget framgår att målet för samhällsplaneringenen, bostadsmarknaden, byggandet och lantmäteriet är att ”ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas”.

Ett sätt att bedöma målet är enligt budgetpropositionen att mäta hur många kommuner som integrerar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning. ”Resultatindikatorn har valts eftersom den speglar både miljömässiga och sociala aspekter av livsmiljön”, skriver regeringen i budgeten. Även upplevd trygghet vid utevistelse sent på kvällen i sitt bostadsområde ska användas som indikator.

Totalt avsätter regeringen 35,6 miljarder för ”bostadspolitiskt utveckling” år 2023. År 2024 höjs anslaget till 45,6 miljarder kronor. I detta ingår att ta fram reformer som ska göra det möjligt för fler att äga sitt boende, öka tillgången på byggbar mark, förenkla byggreglerna samt uppmana och stimulera kommunerna att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

Under tisdagen presenterade även kulturminister Parisa Liljestrand (M) sin del av regeringens budget. Av denna framgår ökat stöd till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna och en prioritering av barn och ungas kulturskapande genom Kulturskolan. Och att den fria entrén till de statliga museerna, så som Arkdes, tas bort för vuxna men behålls för barn och unga under 19 år.

Sveriges Arkitekters samhällspoliska chef Margareta Wilhelmsson kommenterar regeringens budget med att konstatera att det i den inte finns några reformer på det arkitekturpolitiska området. Och att hon saknar reformer och lättnader för att bygga klimatsmart.

– Det är problematiskt att regeringen inte lovar någonting för det klimatsmarta byggandet. Ge oss regelförändringar för klimatsmart byggande och cirkularitet i stället för fler byggregelförenklingar! säger Margareta Wilhelmsson. 

Mer om Val 2022

Mer att läsa