Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Arkitektens valenkät, fråga 3: Gränsvärden

Riksdagspartierna svarar på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor inför valet 2022. Här kan du läsa hur partierna vill utveckla klimatdeklarationerna – och jämföra svaren med Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan.

Det utreds ett införande av gränsvärden, fler byggåtgärder och byggnadsdelar i lagen om klimatdeklarationer. Hur vill ni utveckla klimatdeklarationerna?

Centerpartiet:
– Vi vill att klimatdeklarationerna utvecklas för att ställa tydligare krav på hur mycket man får släppa ut när man bygger nya bostäder. Målet måste vara att byggbranschen och dess leverantörskedjor blir klimatneutrala.

Liberalerna:
– Vi är öppna för att tillsammans med andra partier se över klimatdeklarationerna så att det tydligare framgår hur klimatsmarta olika byggnader är. Ett exempel skulle kunna vara hur energiförsörjningen ser ut och vilka utsläpp det genererar.

Kristdemokraterna:
– Klimatdeklarationer är ett bra verktyg för att stimulera hållbart byggande och ett helhetstänk från planering och projektering till materialval samt hur bygganden uppförs, används och rivs. Vi vill vidareutveckla arbetet med klimatdeklarationer och vill att även utemiljöer klimatdeklareras. Vi behöver också bli bättre på att säkerställa att de upprättas och efterföljs.

Moderaterna:
– På sikt ser vi positivt på att systemet utvecklas till att omfatta fler byggnader. Vi ställer oss också positiva till att använda regelverket för att mer aktivt styra bygg- och fastighetsbranschen mot mer klimatsmarta lösningar. Det måste dock ske genom positiva stimulanser för dem som minskar klimatpåverkan snarare än straff för dem som inte gör det.

Miljöpartiet:
– Klimatdeklarationer leder till ett mer hållbart byggande. Miljöpartiet har därför i regering infört krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Klimatdeklarationer är bra, men gränsvärden måste införas omgående, betydligt tidigare än 2027 som är Boverkets förslag. Vi vill också utöka vad som ska omfattas av klimatdeklarationerna.

Socialdemokraterna:
– Reglerna om klimatdeklaration för byggnader är ett första steg att reglera klimatpåverkan vid byggande och innehåller inga gränsvärden. Det nya regeringsuppdraget handlar om att Boverket fördjupat utreder vissa av de frågor och förslag som behandlats i rapporten som gäller utvecklingen av reglerna. Uppdraget ska redovisas senast 15 maj 2023. Vi avvaktar denna utredning.

Sverigedemokraterna:
– Vi avslog propositionen om klimatdeklarationer. Förslaget leder till dålig miljönytta jämfört med en certifiering och leder till förseningar i byggnadsprocessen och leder inte till omställning till klimatneutralitet i tillräckligt snabb takt. Vi vill i stället för tvingande deklarationer skapa riktlinjer för klimatcertifiering, som informativ utgångspunkt för frivillig klimatcertifiering på marknaden.

Vänsterpartiet:
– Byggandet står för en femtedel av samhällets klimatpåverkan och dess påverkan vid uppförandet behöver synliggöras. Vänsterpartiet står bakom den nya lagen om klimatdeklaration. Systemet uppmuntrar branschens att minska klimatpåverkan. Vidare är det viktigt att kostnaderna för arbetet med klimatdeklarationerna hålls nere, t.ex. genom gemensamma beräkningsverktyg.

Så här tycker Sveriges Arkitekter i frågan om gränsvärden:

Förbundet menar att dagens klimatdeklarationslag – som bara kräver beräkning av utsläppen och inte någon begränsning av dem – riskerar att bli verkningslös om inte tuffa gränsvärden införs omgående. Förbundet vill att klimatdeklarationerna utvidgas till att omfatta hela byggnaden och hela byggnadens livscykel samt även ombyggnad, tillbyggnad, rivning, markarbeten och utemiljöer.

Mer om Val 2022

Mer att läsa