Gå till innehållet

Arkitektens valenkät, fråga 1: Byggsektorns klimatpåverkan

Riksdagspartierna svarar på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor inför valet 2022. Här kan du läsa hur partierna vill minska byggsektorns klimatpåverkan – och jämföra svaren med Sveriges Arkitekters ställningstagande i frågan.

Vad vill ni göra för att minska byggsektorns klimatpåverkan?

Centerpartiet:
– Vi vill ställa krav på byggnaders klimatpåverkan som successivt minskar utsläppen från bostadsbyggandet, och styr mot målet om klimatneutralitet. Vi vill se insatser för att öka byggandet i trä. Samtidigt måste allt byggande, oavsett material, vara en del av den gröna omställningen. Det behövs tydliga krav på utsläppsminskningar och i förlängningen klimatneutralitet också när det gäller användandet av cement, stål och glas som byggmaterial.

Liberalerna:
– Vi vill att den som släpper ut ska betala för det. På så sätt skapas incitament för byggindustrin att hitta klimatsmarta lösningar, utan att politiker pekar ut exakt hur det ska göras.

Kristdemokraterna:
– Det viktiga är att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma med pekpinnar och höjda avgifter. Fastighetsägare bör främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter dess hållbarhetsprestanda. Det finns också anledning för fastighetsägare att bevaka hur transporter kan reduceras under byggnation. De landvinningar som gjorts genom ett utökat industriellt byggande visar hur ett helhetstänk sparar både pengar och onödiga inslag.

Moderaterna:
– Det är viktigt att arbeta med återbruk och modern teknik för att minska materialanvändningen men också att arbeta för att göra de material som används mer klimatsmarta. Vi tror att både trä, betong och andra material kommer att behövas i framtiden. Det är därför viktigt att genom en god incitamentsstruktur bidra till utveckling av mer klimatsmarta versioner av alla material. Inget material i sig ska premieras via standarder, lagstiftningar eller upphandlingar utan dess samlade egenskaper ska tillåtas vara avgörande.

Miljöpartiet:
– Miljöpartiet vill minska behovet av nybyggnation, öka incitamenten för omvandling av byggnader och storskaligt återbruk. Vi vill öka livslängden på det som byggs, minska dess klimatavtryck och energirenovera det befintliga beståndet. Miljöpartiet vill se till att vi bygger framtidens hållbara samhälle och inte bara en massa hus.

Socialdemokraterna:
– Den socialdemokratiska regeringen har tagit fram en lag om klimatdeklarationer för byggnader. Lagen innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till den ansvariga myndigheten när en byggnad uppförs.

Sverigedemokraterna:
– Att underlätta för byggande i trä generellt är bra ur miljösynpunkt, samtidigt som fler miljövänliga eller återvunna material bör gynnas. Svensk konkurrenskraft inom produktion av byggmaterial behöver också stärkas. Material-, teknik- och produktionsutveckling för att minska negativ klimat- och miljöpåverkan bör gynnas. Genom att svensk produktion gynnas ger det också mindre utsläpp då långa transporter minskar.

Vänsterpartiet:
– Vi tror att staten måste ta sin del av ansvaret för omställningen, även finansiellt. Vi har föreslagit ett omfattande investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor, av vilka 130 miljarder avsätts för bostadsbeståndet – det befintliga och framtida nybyggnationer. Åtgärden löper över tio år. Genom renoverings-/nybyggnationsstöd finns stora möjligheter att ställa högre krav på energibesparande åtgärder. Vi vill också se riktade satsningar på investeringar i fler flerbostadshus i trä.

Så här tycker Sveriges Arkitekter i klimatfrågan:

Det finns många klimatpionjärer i byggbranschen som visar vägen – men resten av byggbranschen måste också ställa om. Det krävs fler åtgärder från politikerna för att vi ska nå klimatmålen och minimera sektorns utsläpp. Förbundet vill se kraftfulla skärpningar av klimatdeklarationerna, nya incitament och lagkrav som styr mot återbruk och ett mer hållbart förhållningssätt till det redan byggda.

Mer om Val 2022

Mer att läsa