Gå till innehållet

Osäker prognos för framtida arbetsmarknad

När Saco spår framtidsutsikterna för olika yrkesgrupper, hamnar arkitektyrkena på den osäkra delen av skalan.

Inför högskolevalet har Saco-förbunden tagit fram prognoser för de olika akademikeryrkenas arbetsmarknad år 2028, då de som nu börjar sin högskoleutbildning kan förväntas vara klara med sina studier. Prognoserna samlas i rapporten Framtidsutsikter.

I rapporten konstateras att det idag råder stor konkurrens om jobben för framför allt arkitekter och inredningsarkitekter.

”Mot bakgrund av att konjunkturläget försämrats bör nyexaminerade arkitekter idag vara inställda på stor konkurrens om jobben”, står att läsa i rapporten.

Dagens arbetsmarknad för landskapsarkitekter och planeringsarkitekter beskrivs i rapporten som i ”balans”. En arbetsmarknad i balans är också prognosen för år 2028, även när det gäller arkitekter och inredningsarkitekter.

Enligt rapporten är det planeringsarkitekterna som om fem år kommer att ha lättast att få jobb. Enligt prognosen kommer det år 2028 att råda liten konkurrens om de jobben.

”Det märks en tydlig trend i att allt fler planeringsarkitekter går från offentlig till privat tjänst, vilket innebär att arbetsmarknaden växer” står att läsa i rapporten. Det refereras också till att Sveriges Arkitekters omvärldsbevakning har visat ett underskott av arkitektkompetens på många plan- och bygglovsavdelningar i mindre kommuner. 

Enligt rapporten är det akademikeryrkena inom kommunikation samt musei- och kulturmiljö som med störst säkerhet kommer att ha en tuff arbetsmarknad om fem år, med hög konkurrens om jobben. 

Prognoserna för de olika arkitektyrkena är alltså bättre men spås samtidigt som osäkra. På en skala mellan 1–5, där fem innebär stor osäkerhet, är säkerheten i prognoserna för arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter satt till 4. En hög osäkerhet beskrivs i rapporten med att det är ”många faktorer som kan göra att prognosen inte slår in”. 

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa