Nyheter

Så belönas balans mellan biologisk mångfald och sociala värden

18 maj 2018

I området Rosendal i Uppsala har verktyget grönytefaktorer skruvats och anpassats för platsen. Insektshotell ger extra poäng vid markanvisning. Sara Ryttar är landskapsarkitekt och arbetar med grönytorna.

Annons
Foto Anna Sääf och iStock

Sara Ryttar är landskapsarkitekt på Uppsala kommun och arbetar med verktyget grönytefaktor i området Rosendal.

När marken i det nya bostadsområdet Rosendal i Uppsala anvisas är ett av grundkraven att en viss poäng uppnås utifrån ett poängsystem som bedömer grönska och biologisk mångfald på kvartersmarken. Verktyget grönytefaktor användes första gången i Sverige under bomässan Bo01 i Malmö. Den modell som nu används i Uppsala bygger på den som Stockholm har utvecklat vidare, framförallt i Norra Djurgårdsstaden.

– Vi skruvar verktyget ytterligare för att passa just denna plats i Rosendal. Vi har till expel belönat lösningar som gynnar pollinering, säger Sara Ryttar, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala.

Extra poäng ges för exempelvis planteringar med nektarrika blommor och för biotoptak. I poängsystemet finns också en punkt för att skapa boplatser för djur.

Annons

– Det kan vara att skapa svalbräden, insektshotell, eller boplatser för fladdermöss, säger Sara Ryttar.

 

Kvarteret Botanikern i Rosendal, Uppsala. Arkitekt Maria Axelsson, Axeloth arkitekter. Foto: Axeloth arkitekter

Det nya bostadsområdet Rosendal är nu inne i etapp 3 av 5 och grönytefaktorerna började tillämpas vid etapp 2. När marken anvisas lämnar byggare tillsammans med arkitekt en uppskattning av hur de ska hantera grönytorna på både byggnader och gårdar. Ett visst antal poäng krävs för att få vara med i markanvisningstävlingen. När en vinnare har utsetts utvecklas förslaget i dialog med landskapsarkitekterna på kommunen.

– Vi diskuterar hur lösningarna ska se ut mer i detalj och hur de kan utvecklas för att ge det resultat vi vill ha.

Nytt i utvecklingen av Rosendal är också att poäng ges för klimatanpassning. Det kan handla om att tillföra vattenytor.

Annons

– Vi kallar dem blå faktorer och de är en komplettering till de gröna faktorerna som ger ytterligare biologisk mångfald.

De sociala värdena har i grönytefaktormodellen fått färgen gult. Här värdesätts mötesplatser och på kvartersmark ges poäng för sittplatser, gärna i samband med grönska.

– Målet med poängsystemet är att öka den biologiska mångfalden och stärka den sociala hållbarheten när vi bygger nya områden.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel