Nyheter

Valfråga 1: Så tycker partierna om stadsutveckling

27 augusti 2018

Inför valet har Arkitekten låtit de åtta riksdagspartierna svara på nio arkitekturpolitiska frågor. Vi börjar med frågan om prioriteringar i stadsutvecklingen.

Annons

Fråga: Regeringen har tagit fram en strategi för levande städer som bland annat handlar om att människor till vardags ska kunna nå det de behöver till fots eller med cykel. Vad tycker ni ska prioriteras i den framtida stadsutvecklingen?

Centerpartiet: Cykel behöver i större grad än i dag räknas som ett transportslag och få resurser i nationella infrastruktursatsningar. Det ska finnas tillräckligt med grönytor för hantering av dagvatten och grundvattenpåfyllnad. Plan- och bygglagen bör ses över för att stärka ekosystemtjänsternas roll i stadsplaneringen.

Annons

Liberalerna: Det finns en stor potential att öka cyklingen och underlätta för fotgängare. Det är ett problem att gång- eller cykelväg enligt väglagen inte betraktas som väg, något som medför att det är svårare att anlägga gång- och cykelstråk än vanliga vägar.

Moderaterna: Vi måste prioritera att öka takten i bostadsbyggandet. Alla, oavsett storlek på plånbok, måste få möjlighet till ett bra boende i den boendeform de själva önskar. Den fysiska strukturen handlar om tillgänglighet och framkomlighet, med fokus på miljö och hållbarhet. Vi måste komma ihåg att Sveriges städer har olika förutsättningar.

Kristdemokraterna: Framkomligheten för cyklister ska prioriteras vid stadsplanering. Kristdemokraterna föreslår att avståndet mellan bil och cykel vid omkörning ska specificeras i lagen till minst 1,5 meter. Vi behöver också öka samordningen i samhällsplaneringen när infrastruktur och bostadsområden byggs ut.

Annons

Socialdemokraterna: Strategin för levande städer som den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram är Sveriges första nationella stadsutvecklingsstrategi. Det som prioriteras är en politik för i huvudsak städernas transporter och grönska samt innovativt och hållbart byggande.

Vänsterpartiet: Närhet till kommunal och kommersiell service, kollektivtrafik, ekologisk hållbarhet och barnvänlighet. Alla områden kommer inte se likadana ut och det är viktigt att vara lyhörd för vad många faktiskt uppskattar i sitt bostadsområde. Stadsplaneringen bör ske på ett inkluderande och respektfullt sätt.

Miljöpartiet: I framtidens stad är luften ren, den biologiska mångfalden god och det offentliga rummet är tillgängligt för alla. Vi möter framtidens boendeutmaningar samtidigt som vi tar vara på värdena i den redan bebyggda miljön. Viktiga frågor är avfallshantering, utsläpp och bättre möjligheter att färdas kollektivt.

Annons

Sverigedemokraterna: Vi ser givetvis positivt på att människor ska kunna nå de vardagliga behoven till fots eller med cykel, men vi menar även att stadsplaneringen ska ta hänsyn till människors behov av att använda andra färdmedel samt kunna transportera sig även under vinterhalvåret.

Missa inte: Nästa fråga handlar om Boverkets arkitekturroll!

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel