Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Sveriges Arkitekter sågar Modernare byggregler

Sveriges Arkitekter är kritiska i sitt remissvar till Modernare byggregler och Boverket avstyrker de flesta av utredningens förslag. Men Byggföretagen och Innovationsföretagen är positiva.

– Det är olyckligt att utredningen tappat bort de boendes perspektiv och livsmiljö- och klimatperspektivet i sina förslag. Till och med statens egna målsättningar för en god gestaltad livsmiljö och boendekvaliteter saknas helt, säger Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter.

Det var i december förra året som utredningen Modernare byggregler kom med sin slutrapport där det bland annat föreslås nya föreskrifter för bostäders utformning, att ombyggnad inte ska omfattas av Plan- och bygglagen och att kravet på certifierade sakkunniga och kontrollansvariga slopas. Remisstiden är nu slut och domen från Sveriges Arkitekter är hård. Förbundet ifrågasätter själva utgångspunkten för utredningen, att det är regelverket som behöver förenklas för att råda bot på långsamma och oförutsägbara processer i bostadsbyggandet och är även kritiskt till de föreslagna nya föreskrifterna som bland annat ska möjliggöra mindre bostäder.

– Vi befarar att de föreslagna förändringarna inte i tillräcklig grad ger stöd till ökad eller ens bibehållen kvalitet i det byggda, sett från kommunernas eller de boendes perspektiv. Utredningen har i för hög utsträckning utgått från att tillgodose de stora byggbolagens intressen, säger Margareta Wilhelmsson.

Även Boverket är kritiska och avstyrker helt förslagen om att införa en byggkravsnämnd och att slopa certifierade sakkunniga och kontrollansvariga. Boverket tar inte ställning till förslaget om att undanta ombyggnad från Plan- och bygglagen men understryker att begreppet ombyggnad behövs i lagstiftningen. Vidare avstyrker Boverket förslaget att myndigheten ska få ett nytt regeringsuppdrag att reformera Boverkets byggregler enligt det sätt som kommittén föreslår.

”Eftersom Boverket redan sommaren 2019 fick ett uppdrag av regeringen att reformera byggreglerna och detta arbete redan pågår inom projektet Möjligheternas byggregler, anser Boverket att kommitténs förslag är överspelat”, skriver Boverket i sitt remissyttrande.

Byggföretagen är överlag mer positiva och tillstyrker till exempel förslaget att ta bort begreppet ombyggnad från Plan- och bygglagen samt utredningens förslag till reformering av byggreglerna och det avsnitt som handlar om planlösningar för bostäder och möjligheterna att göra dem mindre. Det främjar innovation, menar Byggföretagen. Däremot slår Byggföretagen ner på utredningens förslag att införa det nya kravet ”möjlighet till utblick”.

Byggföretagen ifrågasätter också i vilken utsträckning brist på utblick orsakat negativa konsekvenser hittills.

Byggföretagen

”Kravet kan få konsekvenser för redan gällande detaljplaner och kan skapa stora problem för förtätningsprojekt. Byggföretagen ifrågasätter också i vilken utsträckning brist på utblick orsakat negativa konsekvenser hittills”, skriver Byggföretagen i sitt remissvar.

Innovationsföretagen, arbetsgivarorganisationen för arkitekt- och teknikkonsultföretag, tycker att vissa av utredningens förslag behöver utredas mer, till exempel slopandet av kontrollansvariga och certifierade sakkunniga. Men är överlag positiva.

– Vi välkomnar förslagen till modernare byggregler och tror att de kan främja innovation, produktivitet och hållbarhet, säger Innovationsföretagens näringspolitiska chef Anders Persson i ett pressmeddelande.

Mer att läsa