Gå till innehållet

Slutet nära för hyreshusen i Bodafors

Trots att flera instanser bedömt att de har kulturhistoriskt värde och är i gott skick ska de rivas. Kampen för hyreshusen i Bodafors verkar ha nått slutet.
– Det är en brutal gärning att riva, säger arkitekten Ruben Albertsson som kämpat för att rädda bostadshusen från 1950-talet.

Samhällsplaneringsnämnden i Nässjö kommun har beviljat rivningslov för de hyreshus i Bodafors som Arkitekten skrev om i februari.

Trots att flera instanser menar att fastigheterna bör bevaras.

Jönköpings läns museum skrev i sitt yttrande att de två husen är välbevarade och har sådana kulturhistoriska värden att det är skäl nog att inte riva husen. Att ersätta husen i två våningar med radhus i en våning, som är planen, skulle förta platsens stadsmässiga uttryck.

Stadsarkitekten menade att husen är gedigna representanter för sin tids arkitektur och har kvar tidstypiska detaljer. Att åtgärda de relativt små brister som husen har är ur ett hållbarhetsperspektiv en knappt märkbar åtgärd jämfört med den miljöbelastning som en rivning och nybyggnation skulle innebära.

Höglandets byggprojektering konstaterade att hyreshusen är i ett bättre skick än många liknande fastigheter. Uteblivet underhåll är inget som nämnvärt påverkat dem. ”För att ha använts under längre tid är avsaknaden av skador i trapphusen förvånande”, skrev bolagets vd bland annat.

Tengbom, som fick i uppdrag att rita radhusen som ska ersätta de gamla bostäderna, hävdade å andra sidan att byggnaderna är hårt slitna och i behov av omfattande renovering. Därför är det motiverat att ersätta dem med nya.

– Att ta beslut om en rivning är ingen enkel avvägning och vi vill alltid i sista hand riva en byggnad. I det här fallet ställdes bevarandevärdet mot sociala aspekter och tillgänglighet, förklarar Matt Patterson, arkitekt och kontorschef på Tengbom i Jönköping, i ett mejl till Arkitekten.

Han förklarar vidare Tengboms ställningstagande med att Bodafors är ett litet samhälle med en delvis åldrande befolkning och en minskad arbetsmarknad.

– Den tilltänkta målgruppen för området är äldre som inte kan ha kvar sin villa längre. Att renovera lägenheterna enligt tillgänglighetsstandard för att passa äldre ansågs inte genomförbart. Därför landade man i radhus med hög tillgänglighet, säger Matt Patterson.

Samhällsplaneringsnämnden kom fram till att husens kulturhistoriska värden inte är så höga som beskrivs i de inkomna yttrandena och att en renovering skulle kosta för mycket. Nya marklägenheter skulle dessutom bli ett ”lyft för Bodafors som ort”. Rivningen röstades igenom med siffrorna 6-2. SD:s två ledamöter ville avslå rivningsansökan och reserverade sig.

Men det var fel, enligt partiets gruppledare Leif Ternstedt.

– Det var en missuppfattning i nämnden från våra ledamöter, i kommunstyrelsen röstade vi för, skriver han i ett mejl.

Arkitekten har försökt få en intervju om rivningen med Nässjös högsta politiker Sara Lindberg (S), som ville läsa frågorna i förväg. När hon fick det svarade hon att frågorna inte bör ställas till henne, utan till samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Trots att frågorna var av mer allmän karaktär, som vilken bild en rivning av det här slaget sänder ut i en tid av klimatkris och fokus på ökat återbruk.

Nämndens ordförande heter Ingemar Oscarsson (KD). Han svarar i ett mejl:

– Jag är helt nyvald ordförande i samhällsplaneringsnämnden och deltar i mitt första sammanträde i den nästa vecka. Det innebär att jag inte är insatt i det ärende som du följer upp.

Lite senare hör han av sig igen. Han har läst in sig på beslutet.

– Jag kan i nuläget bara förmedla det (innehållet i beslutet) och känner inte att jag har anledning att recensera det. Rent personligen ser jag att man i första hand ska ha en strävan att bevara äldre byggnader. Men det måste bli en bedömning i varje enskilt fall huruvida det är rimligt utifrån en mängd parametrar – ekonomiska, kulturhistoriska, miljömässiga, skriver han.

Ruben Albertsson, arkitekt och snickare i Bodafors, är en av dem som kämpat för att bevara husen.

– Det här berör egentligen en mycket större fråga – att vi är värdelösa på att bygga om fastigheter i vårt land. De här husen har kvaliteter och kan bli fantastiska bostäder. Det är en brutal gärning att riva ner, säger han.

Mer att läsa