Gå till innehållet

Riksdagen sa ja till förlängd lag om tillfälliga bygglov

Riksdagen har fattat beslut om att förlänga möjligheten till tidsbegränsat bygglov för bostäder till den 1 maj 2028.

I maj 2017 införde regeringen en bestämmelse om tids­begränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål i plan- och bygglagen. Orsaken var att behovet av bostäder i Sverige var stort och regeringen ansåg inte att det kunde tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser.

De tidsbegränsade byggloven har tidigare debatterats i Arkitekten. Christian Schlumpf ansåg i november förra året att bostäderna med tillfälliga bygglov mest verkar ha använts för att kringgå lagen. Carl Edvall Nicevski anser däremot att de bidrar till innovation och att de är en av flera metoder för att bekämpa bostadsbristen och ett alltför statiskt samhällsbyggande.

I februari i år föreslog regeringen att förlänga giltighetstiden för regleringen för tidsbegränsat bygglov till den 1 maj 2028 eftersom behovet av bostadsbyggande kvarstår. Civilutskottet ställde sig i sitt betänkande bakom regeringens förslag till ändring i plan- och bygglagen.

Den 29 mars sa Riksdagen ja till regeringens förslag. Det innebär att ett tidsbegränsat bygglov för bostäder även fortsättningsvis kan ges om åtgärden uppfyller någon förutsättning för ett permanent bygglov.

Under debatten i riksdagen den 29 mars lämnade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett särskilt yttrande. ”Vi anser i och för sig att det är nödvändigt att möjligheten till tidsbegränsade bygglov nu förlängs//…//Samtidigt vill vi för egen del understryka vikten av att de tidsbegränsade byggloven inte blir en ersättning för ett permanent bostadsbyggande. Detta kan inte ses som den enda lösningen på bostads­marknadens utmaningar, utan det behövs också andra åtgärder”, skriver V, S och MP i yttrandet.

Mer att läsa