Nyheter

Nya föreskrifter om utformning av arbetsplatser ställer nya krav på arkitekter

3 september 2020

Från den 1 januari 2021 börjar Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om arbetsplatsens utformning att gälla. De ska bli tydligare och enklare att följa för projektörer och byggherrar, men innehåller också en del förändringar.

Annons
Foto Istock

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller ofta samma areor som Boverkets byggregler. På ett bibliotek gäller delvis samma ytor för besökare som för personal. 

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya föreskrifter för arbetsplatsers utformning. Många av reglerna har funnits tidigare, men en del har förtydligats eller skärpts. En nyhet är att projektörer nu har ett tydligare ansvar att ta hänsyn till arbetsmiljöregler redan på projekteringsstadiet. En av de stora förändringarna är kravet på att projektera för tillgängliga arbetsplatser vid nybyggnad och större ombyggnad. De nya reglerna gäller inte för befintliga arbetsplatser som inte ska byggas om, men där kvarstår regeln att de ska anpassas om behovet uppstår.

– Samhället förändras och vi behövde se över reglerna. Vi står inför ett längre arbetsliv där fler sannolikt kommer att arbeta med någon form av funktionsnedsättning. Det blir till exempel allt fler äldre på arbetsplatserna, säger arkitekten Ewa Krynicka Storskog som har arbetat med revideringen av föreskrifterna på Arbetsmiljöverket.

Tidigare gällde tillgänglighetskravet bara för entréer, kommunikationsutrymmen och publika ytor, men inte på personalens arbetsytor, förutom då man kunde förutse ett tillgänglighetsbehov.

Annons

– Det har varit oklart tidigare och arkitekter har tolkat det på olika sätt. Nu skärper vi kraven och gör det tydligt att byggnader ska vara tillgängliga i sin helhet. Projektörer och byggherrar måste ta ett större ansvar för arbetsmiljön redan vid planeringen av nya arbetslokaler, säger Ewa Krynicka Storskog.

Arbetsmiljöverket har i revideringen fokuserat på sådant som är svårt att korrigera i efterhand. Därför ska bland annat alla ytor vara tillräckligt stora för rullstolar redan från början och byggnaden ska ha logiska och lättorienterade samband.

Ewa Krynicka Storskog Foto: Hanna Franzén

– Det behöver inte betyda att ytorna för arbetsplatser blir större, utan handlar ofta om planering och disponering. Det behövs också göras individuella anpassningar beroende på funktionsvariationer, säger Ewa Krynicka Storskog.

Arbetsmiljöverkets regler om arbetsplatsens utformning är tillämpningsföreskrifter till arbetsmiljölagen och har samma juridiska status som Boverkets byggregler. Båda föreskrifterna gäller också ofta för samma area. På ett bibliotek sammanfaller till exempel den publika arean med personalens ytor.

– Många är vana vid att följa Boverkets regler. Att uppmärksamma arbetsmiljökraven tidigt kan både ge en bättre arbetsmiljö och minska kostnader och tiden för hantering hos byggnadsnämnder.

Annons
Föreskrifter om arbetsplatsen utformning

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter, gäller utformningen av arbetsplatser och tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

De största förändringarna i föreskrifterna är:

  • Föreskriftens struktur omarbetas med en tydligare uppdelning efter sakområden.  Allmänna råd och föreskrifter förkortas och förenklas.
  • Tillämpningsområdet har ändrats och gäller inte längre personalutrymmen för transporter eller arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över.
  • Nya krav ställs på projekteringsansvar för bruksskede. Byggherren måste till exempel se till att projektörer har lämplig erfarenhet.

 

Nina Gunne

Gå till nästa artikel