Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Ny utredning: Seriebyggda bostäder ska gynnas

Regeringens utredning föreslår en lagändring som ska göra det möjligt att bevilja bygglov för serietillverkade flerbostadshus trots att de strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Utredningen, med titeln Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för byggaktörer som bygger flerbostadshus i en serie. Syftet är att ”gynna en utveckling där lägre produktionskostnader återspeglas i boendekostnaderna”.

Utredningen anser att kommunerna bör styra sina allmännyttiga bostadsbolag till att bygga standardiserat, beakta hur de krav som ställs vid markanvisningar kan påverka möjligheterna att öka ett standardiserat bostadsbyggande och sträva mot att ta fram flexibla detaljplaner. ”Ett hinder för byggaktörer som bygger flerbostadshus i en väsentligen standardiserad process är att detaljplaner är så detaljerade att det uppstår problem vid genomförandet”, skriver utredarna.

Utredningen föreslår också en ny tredje punkt i 9 kap. 31 b § PBL som innebär att ”bygglov får beviljas för uppförande av ett seriebyggt flerbostadshus trots att åtgärden strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen avser bebyggelsens omfattning, utformning eller placering och är nödvändig för att ett flerbostadshus ska kunna uppföras som ett seriebyggt hus”.

Utredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen den 11 december och nu väntar remissrundan där även Sveriges Arkitekter kommer att lämna sina synpunkter.

Mer att läsa