Gå till innehållet

Ny grön konflikt när solceller ställs mot träd

Ska träd tas ner för att de skuggar solceller? Frågan har blivit högaktuell i flera kommuner men samtidigt saknas riktlinjer på området. Risken är att miljönyttan med solcellerna går förlorad om man samtidigt tar bort träd, säger en expert.

Konflikten mellan solceller och träd blir tydligast i villaområden där en eventuell solcellsanläggning kan skuggas av träd på egna tomten, grannens tomt eller kommunägd mark. Omställningen till förnybar energi ställs mot ekosystemtjänsterna som träden bidrar med.

– Det är en modern konflikt, där grön infrastruktur står mot grön infrastruktur. Det är en fråga många kommuner funderar på, de vill ju gynna solceller men är samtidigt medvetna om trädens fördelar, säger Johan Östberg, docent i landskapsarkitektur och delägare i konsultbolaget Trädkontoret Skåne.

Örjan Stål, som är trädexpert på avdelningen för landskapsarkitektur på SLU och företaget Viös, tycker sig märka allmänna tendenser till att allt fler människor inte vill ha träd och ser en viss fara i att det nu dyker upp ytterligare ett argument till att träden ska tas ner.

– Träden har länge varit hårt ansatta i stadsmiljöer. Många tycker att de är i vägen, att de skuggar, förstör värdefulla utsikter och sprider löv och pollen. Det kan bli ett stort problem, träden har stor påverkan på dagvattenmiljöer, samtidigt som de har en otrolig kyleffekt vid värmeböljor. Tar man bort björkar i områden i stadsmiljöer med hårdgjorda ytor blir det mer vatten att ta hand om vid regn, säger Örjan Stål.

Örjan Stål, trädexpert på avdelningen för landskapsarkitektur på SLU.

Han tror det är bra att tänka till ordentligt kring avvägningen mellan solceller och träd.

– Tänker man inte efter här så kanske man gör en tjänst för miljön med solcellerna, och en massa björntjänster när man tar bort träden. Sen när inte trädet skuggar huset en varm dag får man använda all sin solenergi till att kyla huset i stället. 

Boverket har i dagsläget inte några riktlinjer kring hur kommuner som brottas med frågan om träd och solceller ska resonera. Boverkets presstjänst svarar att problemställningen inte är något man tittar specifikt på men att frågan kommit upp i olika sammanhang. 

– Det finns från Boverkets sida ingen klar bild över hur omfattande problemet är och det har inte diskuterats hur Boverket ska förhålla sig till det, säger Linnea Kappel, kommunikatör på Boverkets presservice.

I Laholms kommun prövades frågan rättsligt för några år sedan när en villaägare ville ta bort en björk som stod på kommunens mark, och minskade hans elproduktion med en tredjedel. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren sade nej, och hänvisade till kommunens policy att inte ta ner friska träd. Ärendet avslutades när Förvaltningsrätten i Göteborg slog fast att stadsträdgårdsmästarens beslut att inte ta ner björken inte kunde överklagas.

– Vi har fortfarande den policyn, att vi inte tar bort träd på grund av solceller, säger Laholms nuvarande stadsträdgårdsmästare Anne van Hirtum.

Samtidigt växer intresset för att installera solpaneler bland landets husägare.

Hos Svea Solar, en av Sveriges största solcellsleverantörer, svarar solcellsrådgivaren Eric Anderberg att de i samspråk med kunden rekommenderar villaägare att ta bort närliggande träd som orsakar direkt skugga och har stor påverkan på solelsproduktionen.

– Vi ger rekommendationer om kundens egna träd, oftast handlar det om ett enstaka träd eller gallring av överhängande grenar. Om det handlar om träd på grannens eller kommunens mark, gällande sådant som är svårt att påverka, ger vi inte sådana rekommendationer, säger Eric Anderberg.

Villaägarnas riksförbund tycker inte att grannen obegränsat ska kunna bestämma hur mycket sol någon får på sina solceller och har föreslagit att regeringen förtydligar lagstiftningen om träd och häckar på tomter. 78 procent av deras medlemmar står bakom detta. Förslaget resulterade i att Boverket fick i uppdrag att utreda frågan. I rapporten Ovårdade tomter och förfallna byggnader skrev myndigheten 2015 att det kan finnas skäl att precisera lagstiftningen, med sedan har inget hänt enligt Villaägarnas riksförbund. 

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund.

– Sverige är tämligen extremt vad gäller växtlighet. Om man tittar internationellt finns flera typer av regler som anger hur växtlighet får vara på tomter, i exempelvis England och Danmark får höjden på en häck i många fall inte överstiga två meter, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Han påpekar att Sverige haft olika stöd för solceller och han tycker att det är att skicka ut dubbla signaler när grannen lätt kan plantera igen så att anläggningen skuggas.

– Det är tämligen märkligt, säger Ulf Stenberg och lyfter igen regleringar som finns i andra länder, bland annat California’s Solar Shade Control Act, som inte tillåter grannen att plantera växter som skuggar en solcellsanläggning.

Björn Karlsson är professor i energiteknik och leder solcellsforskningen på högskolan i Gävle. Han tycker att det är viktigt att prata om när det inte är lämpligt med solceller.

Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Högskolan i Gävle.

– Jag har alltid rekommenderat att man inte ska sätta upp solceller där de ger lågt utbyte, eftersom det går åt mycket elektrisk energi för att tillverka dem. De tillverkas oftast i Kina med grannländer, som producerar el med kolkraft, vilket inte är bra ur miljösynpunkt.

Han tycker sig se en förändring bara det senaste året.

– Det senaste året tycker jag att man oftare sett solceller på olämpliga ställen, att det finns någon slags desperation kring solceller när alla vill sänka sin elräkning. Har man mycket skuggning av träd då skall man inte sätta upp solceller, säger Björn Karlsson. 

Om moderna solceller och skuggning

I stort sett alla solcellsmoduler idag, förutom tunnfilmssolceller, är byggda med bypassdioder eller förbikopplingsdioder. Om det inte vore för dem skulle en skuggad cell begränsa strömmen i hela modulen. Nu delas modulen in i tre olika kretsar och skuggas en cell slås bara en krets ut, inte hela modulen. Men solcellsmodulerna är fortfarande väldigt känsliga för skuggning.

Källa: Björn Karlsson, författare av Skugghandboken

Särskilda regler för skyddsvärda träd

Jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd räknas som särskilt skyddsvärda träd. Den som vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt skulle påverka särskilt skyddsvärda träd ska göra en anmälan om samråd hos Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen 

Mer att läsa