Nyheter

Larm om arbetsmiljön på Lidingös stadsbyggnadskontor

2 april 2019

Arbetssituationen för tjänstemännen på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Lidingö stad beskrivs i en personalenkät som ohållbar.
– Vi tar den här oron på allvar, säger Anna-Britta Bergman, gruppledare Moderaterna Lidingö stad.

Annons
Foto Yvwv

Skyddsombudet på Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö har krävt att stadsdirektören vidtar åtgärder för att förbättra arbetssituationen för tjänstemännen.

Skyddsombudet på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, MSK, i Lidingö stad larmade i februari om en ohållbar arbetssituation för tjänstemännen på kontoret. Ombudet beskriver i sin anmälan hur medarbetare mår dåligt på grund av sättet miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande lägger sig i deras arbete och pekar på att flera befarar att rättssäkerheten är i fara.

Vidden av problemen på MSK på Lidingö ringades in i en medarbetarenkät samma månad. 29 av 50 anställda på miljö- och stadsbyggnadskontoret besvarade enkäten. 23 av tjänstemännen upplevde samarbetssvårigheter med nämndordföranden och majoriteten uppgav att de inte hade möjlighet att utföra sitt arbete på ett rättssäkert sätt till följd av hans agerande.

”Den nya ordföranden kör kontoret i botten”, skriver en person i enkäten.

Annons

Flera tjänstemän vittnar i enkäten om ordförandens beteende och beskriver hur han försökt få tjänstemännen att ändra i sina beslut – innan de hanteras av nämnden.

”Det går inte en dag utan att jag tänker på att säga upp mig. Det är i förlängningen inte meningsfullt att jobba på en arbetsplats som denna”, skriver en person.

Arkitekten har sökt nämndordförande Fredrik Vinstock, som hänvisar frågor om den uppkomna situationen till Anna-Britta Bergman, Moderaternas gruppledare i Lidingö stad. Anna-Britta Bergman slår fast att hon har förtroende för Fredrik Vinstock och att hon svarar i hans ställe för att det inte ska uppfattas som en partsinlaga.

– Vi tar den här oron på allvar. Vi arbetar för fullt för att situationen ska bli så bra som möjligt för alla. Det ska vara bra för tjänstemännen och förtroendevalda och för Lidingöborna.

Moderaternas gruppledare på Lidingö. Foto: Moderaterna

Anna-Britta Bergman meddelar att flera förändringar redan är på gång för att komma till rätta med problemen. En ny chef ska rekryteras, det kulturmiljöpolitiska programmet ska uppdateras och man arbetar med att ta fram en handlingsplan för att tydliggöra gränsdragningarna mellan politiker och tjänstemän.

Annons

– Det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt mellan både politiker och tjänstemän. Och därför måste gränsdragningarna mellan politiker och tjänstemän tydliggöras på ett bättre sätt.

Anna-Britta Bergman bedömer att den ansträngda situationen uppstått till följd av en politisk kursändring, där Moderaterna Lidingö gick till val på och fick väljarnas förtroende genom ett nytt stadsbyggnadspolitiskt program.

– Inriktningen är annorlunda och går ut på att vi ska ha mer bevarande och att bebyggelse ska ske mer försiktigt, vilket innebär en annan hantering av ärenden för tjänstemännen. Min bild – och jag tror att den delas av många – är att det lett till att det skavt en del mellan politiker och tjänstemän.

Stadsdirektören Daniel Broman har svarat skriftligen på skyddsombudets begäran och säger att han är bekymrad över situationen. Broman meddelar att han har vidtagit en rad åtgärder så som att fler ärenden ska gå direkt till nämnden, i stället för att beredas av ordföranden. Skyddsombudet meddelade i slutet på mars att tjänstemännen på MSK välkomnar flera av åtgärderna, men pekar också ut oklarheter i åtgärdspaketet och begär att man kompletterar några av dem.

Arkitekten har sökt skyddsombudet som avböjt att kommentera situationen med hänvisning till att förhandlingar pågår.

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel