Gå till innehållet

Kritiska röster mot nya bygg­­­regler: “Problematiskt ta bort mått och krav”

I de senaste remissvaren till förslagen om förenklade byggregler får Boverket skarp kritik av både branschen och kommuner.
– Varken arkitekters eller bygglovsavdelningars kunskap tas tillvara om det här blir verklighet, säger Nina Wittlöv Löfving på White.

Som en del av Boverkets översyn av regler om bostäders lämplighet, skickades remissen om nya regler för lägstanivå för fungerande bostäder ut i juni. Det är en av flera delar i de nya byggregler som Boverket nu tar fram. 

Remisstiden för det här delförslaget gick ut den 25 augusti och vid en genomgång av de svar som inkommit, visar det sig att många ställer sig kritiska till förslaget.

– Vi avstyrker förslaget helt. Det här utarmar statens ansvar att ställa krav på goda och lämpliga bostäder. Kravnivån kommer att minska med de förslagna föreskrifterna, man skalar bort och utarmar begreppen. Hela regelverksförändringen går ut på att byggsektorn ska ta större ansvar, men det här öppnar upp för en bransch där en stor del inte klarar av det. Det är ett sluttande plan utför, säger Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter.

Hela regelverksförändringen går ut på att byggsektorn ska ta större ansvar, men det här öppnar upp för en bransch där en stor del inte klarar av det.

Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter

Den 25 augusti hade Boverket fått in cirka 80 remissvar på det specifika förslaget. Det är ganska normal mängd remissvar och inget som sticker ut, enligt Jonas Edahl, civilingenjör och projektledare på Boverket.

Detta trots att remisstiden för det 101 sidor långa förslaget skickades ut under sommaren och krockade med mångas semestrar. Sommarmånaderna är generellt svåra framför allt för många kommuner då få representanter eller remissmöten sätts in mitt under semestern. För flera kommuner som Arkitekten pratat med har det varit svårt att hinna sätta sig in i förslaget, och fatta beslut, innan remisstiden löpte ut.

– Vi har fått många frågor och önskemål från remissinstanserna om remisstiden kunde förlängas. Det innebär att tidplanen för ikraftträdandet kan behöva skjutas fram. Det vi hittills kunnat säga är att tidplanen för arbetet med författningsförslaget ligger fast tills vidare, säger Jonas Edhal. 

Bland de 80 remissvar som kommit in, är det flera kommuner och bolag som inte lämnat några synpunkter alls på förslaget. Men det är också flera kommuner som är kritiska och menar att i stället för att förtydliga och förenkla regler samt ställa tydligare och mätbara krav i tillståndsprocesser och hantering, försvårar Boverkets förslag processerna.

Jönköping är en av dessa kommuner.

– Generellt ser vi att det är problematiskt att man tar bort faktiska mått och krav. Framför allt blir det en otydlighet där förutsägbarheten minskar. De krav som är i dag är ju minimikrav. Med det nya förslaget kan det bli en väldigt stor variation i vad lägsta nivå är, säger Anna Klahr, bygglovschef på Jönköpings kommun.

Med det nya förslaget kan det bli en väldigt stor variation i vad lägsta nivå är.

Anna Klahr, Jönköpings kommun

För kommunen kan det även ställa till med utmaningar i och med krav på digitalisering. Förslaget skulle skapa svårigheter i tillämpningen av AI i framtagandet av digitala detaljplaner och som hjälpmedel för granskning i bygglovsskedet, förklarar hon.

– Det blir problematiskt när det inte finns fasta mått utan blir upp till olika tolkningar och bedömningar. Det ställer högre krav på vår personal, högre detaljkunskap och vi tror det kommer leda till svårigheter för oss att hitta ny personal som har den erfarenheten, fortsätter Anna Klahr.

Ett av arkitektkontoren som svarat på remissen är White. Nina Wittlöv Löfving, utvecklingsansvarig för området boende, menar att det finns goda intentioner i att förenkla regelverket, men att Boverket inte har hittat de verifierbara funktionskrav som kan ersätta nuvarande regler, råd och hänvisningar. Enligt henne förväntar sig White att Boverket bearbetar förslaget så att det stämmer överens med den övergripande ambitionen i hur byggreglerna ska utformas, nämligen att ett fåtal tydliga funktionskrav ska underlätta tillståndsprocessen och säkerställa ett gott slutresultat.

– I förslaget formuleras flera av kraven på bostäder och dess lämplighet som att ”hänsyn ska tas till” och ”som behövs”. När då kravuppfyllelsen blir en bedömningsfråga och öppen för tolkningar kommer ansvaret för att vi bygger bra bostäder förskjutas från myndighet till marknad. Och marknadens intressen kan variera, säger Nina Wittlöv Löfving och fortsätter:

Vi har en hög lägstanivå i det som byggs. Det ska vi vara stolta och glada över, det är inte något vi ska slänga bort.

Nina Wittlöv Löfving, White

– Sverige har en lång och fin tradition av att bygga goda och funktionella bostäder, jag tycker att vi har en hög lägstanivå i det som byggs. Det ska vi vara stolta och glada över, det är inte något vi ska slänga bort.

Under de senaste månaderna har Boverket kommit med flera remisser som delprojekt inför de nya byggreglerna. Och den här senaste remissen är inte den första som möter kritik

I samband med en tidigare delremiss i juni skrev skrev Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson en debattartikel i Expressen där han lyfte Boverkets förslag om att exempelvis minikravet på bostäders rumshöjd, som i dag ligger på 2,40 meter, försvinner. Han kallade det hela för ett ”skräckscenario” om det blir verklighet.

Om Boverkets förslag

Det är utifrån regeringsuppdraget att se över bygg- och konstruktionsreglerna som Boverket nu arbetat fram Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål. Förslaget presenteras i fyra kapitel:

Första kapitlet innehåller övergripande bestämmelser om bland annat tillämpningsområdet, byggprodukter, projektering, dokumentation, utförande och kontroll, som motsvarar allmänna råd i BBR. Författningsförslaget är allmänt hållet och ställer inga detaljkrav på hur projektering och kontroll ska gå till.

Kapitel 2 innehåller bestämmelser om utformningskrav på bostäder vid uppförande av nya byggnader. Här finns funktionskrav som tillåter olika lösningar. Kraven är teknik-, metod- och materialneutrala.

Kapitel 3 innehåller bestämmelser om tekniska egenskapskrav på bostäder vid uppförande av nya byggnader. Även här finns funktionskrav som tillåter olika lösningar. Kraven är teknik-, metod- och materialneutrala.

Kapitel 4 innehåller bestämmelser om krav på bostäder vid ändring av byggnader. Bestämmelserna i detta kapitel reglerar hur anpassning och avsteg från kraven i kapitel 2 och 3 får göras vid ändring av byggnader. Detta jämfört med kraven på nya byggnader och hur kraven i övrigt ska tillämpas vid ändring av byggnader, vilket enligt Boverket underlättar för såväl byggherrar som myndigheter.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

Mer att läsa