Gå till innehållet

JO avskriver anmälan mot Stockholms stad

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att inte gå vidare med den anmälan som närboende gjort apropå hanteringen av ett planärende om förtätning vid Nationalstadsparken.

Arkitekten har tidigare rapporterat om den dom där Mark- och miljööverdomstolen upphävde en detaljplan om nya bostäder intill Nationalstadsparken i Stockholm och att de närboende trots domen gick vidare och anmälde stadens hantering av ärendet till JO

Nu har JO meddelat att ärendet är avslutat. 

”Jag har tagit del av klagomålen och kommit fram till att de inte ger anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida”, skriver Justitieombudsmannen i beslutet.

I underlaget som anmälarna skickat till JO, som Arkitekten också tagit del av, presenteras ett omfattande material, bland annat med egna professionellt utförda utredningar om dagsljus och träd som de klagande menar visar att stadens hantering inte gått rätt till.

JO skriver i sitt beslut att ”klagomål från enskilda är en viktig källa till information för JO” och att uppgifterna som lämnats av de klagande ändå kan få betydelse i JO:s tillsyn.

Charlotte Håkansson är byråchef på JO. Hon påpekar att hon inte kommenterar det specifika ärendet men förklarar att formuleringen om de klagandes uppgifters betydelse vanligen används när ärenden avskrivs.

– Det kan finnas anledning att inte ta upp ett ärende för utredning även om man ser att gällande regler inte har följts i alla delar. JO har också möjlighet att utan anmälan utreda något, säger hon.

Totalt får JO in cirka 10 000 anmälningar per år och väljer att göra en fullständig utredning i cirka fem procent av fallen.

Cirka 250 av anmälningarna som kommer till JO rör plan- och byggnadsväsendet. Men inte alla dessa handlar om planprocessen likt den i Stockholm. Senast JO gick vidare med en anmälan som rörde plan och bygg handlade det om att få ut allmänn handling från en byggnadsnämnd.

Mer att läsa