Nyheter

Förändrad markpolitik ska skynda på bostadsbyggandet

31 augusti 2018

Kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark än på privat mark. Den analysen gör expertgruppen i byggrättsutredningen som har lämnat sitt betänkande till regeringen.

Annons
Foto iStock

Byggrättsutredningen föreslår bland annat att Boverket får i uppdrag att samla in uppgifter om möjliga bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft.

Bostadsbyggandet har ökat det senaste året men regeringen har gjort analysen att det inte räcker till för att täcka behoven. Ett problem har varit att de byggrätter som finns inte bebyggs tillräckligt snabbt. I juni förra året tillsatte därför regeringen en byggrättsutredning för att analysera verktyg och lagstiftning för att byggrätter ska bebyggas snabbare. Riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar tillsattes som utredare och en expertgrupp utsågs. I slutet av augusti överlämnades betänkandet till statsrådet Peter Eriksson.

Gruppen har identifierat hur förändringar av lagstiftningen kan leda till att byggrätter bebyggs snabbare. Analyserna visar att dröjsmål oftare gäller privatägd mark medan kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark.

Detta föreslår utredningen
  • Att kommunerna i delar av planen bör få korta ner genomförandetiderna till 3–15 år för att skynda på bostadsbyggandet. Enligt nuvarande lag ska en detaljplan genomföras på 5–15 år.
  • Ett återinförande av exploatörsbestämmelser, att kommunerna ska ha möjlighet att utan ersättning lösa in mark för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg.
  • Idag får ett exploateringsavtal inte innehålla en överenskommelse om att en byggherre ska finansiera byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg. Gruppen föreslår att den regeln upphävs. Behovet ska ha uppstått genom den nya bebyggelsen.
  • Ett förtydligande om att det inte finns några hinder för att kommuner i exploateringsavtal har överenskommelser om tidsplaner för bebyggelse.
  • Att Boverket får i uppdrag av regeringen att utreda frågan om att föra in en kommunal förköpslag som underlättar bostadsbyggande och tätortsutveckling i kommunerna.
  • Att kommunerna följer upp vad som händer med byggrätter efter att detaljplaner har vunnit laga kraft.
  • Att Boverket i samarbete med Lantmäteriet får i uppdrag att samla in uppgifter om hur många möjliga bostäder det finns i detaljplaner som vunnit laga kraft i kommunerna.

I expertgruppen ingick:

Annons

Mikael Jardbrink, Boverket, Tatjana Joksimovic, Länsstyrelsen i Stockholms län, Cattis Carlén, Riksbyggen, Katrin Hedqvist, Lantmäteriet, Susanna Höglund, SABO, Olof Moberg, SKL, Magnus Sigfusson, Göteborgs kommun, och Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, (ersattes av Anna Broman, Sveriges Byggindustrier, från den 5 mars 2018).

Ett snabbare bostadsbyggande, betänkande av byggrättsutredningen, SOU 2018:67, överlämnades till regeringen i augusti 2018.

Author no image

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel