Nyheter

Ett steg närmare ny lag om klimatdeklarationer

7 januari 2021

Om ett år väntas en ny lag om klimatdeklarationer för nya byggnader införas. På sikt kan den utvidgas till att gälla också vid ombyggnad.

Annons
Foto Istock

Kravet på klimatdeklarationer omfattar bara nyproduktion, vissa byggnadsdelar och undantar vissa byggnadstyper.

En av regeringens åtgärder för att nå Sveriges klimatmål är att minska klimatpåverkan i byggandet. I december lämnade finansdepartementet in en lagrådsremiss till lagrådet om en ny lag om klimatdeklarationer och en ändring i plan- och bygglagen. Det innebär att byggherren ska beräkna och visa klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. En promemoria med lagförslaget var ute på remissrunda under våren. Flera aktörer, bland dem Sveriges Arkitekter, efterlyste då ett mer omfattande livscykelperspektiv än enbart byggskedet.

– Att bara fokusera på byggskedet och vissa byggnadsdelar kan generera stora klimatskulder vid drift och förvaltning av byggnaden. Helheten måste prövas samtidigt för att generera minsta möjliga totala klimatpåverkan, sa Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter, till Arkitekten i maj.

Regeringen svarar nu i sin lagrådsremiss att klimatdeklarationer på sikt bör kunna användas till att ställa minimikrav vid byggande ur ett fullständigt livscykelperspektiv, men att det än så länge är för hög tröskel för stora delar av sektorn.

Annons

Flera remissinstanser ansåg under våren också att klimatdeklarationen bör utvidgas från att enbart gälla vid nybyggnation till att också omfatta ombyggnad, tillbyggnad och ändring, men också det avvaktar regeringen med. Förklaringen är att den typen av åtgärder anses allt för komplexa och kräver betydande kunskap hos utföraren.

Sveriges Arkitekter hörde till de instanser som påpekade att arkitekter har en viktig roll för att arbeta med minskad klimatpåverkan i tidiga skeden. Regeringen kommenterar detta i lagrådsremissen med att klimatdeklarationernas inflytande på arkitekternas arbete sannolikt kommer att bero både på arkitektens roll i byggprojektet och på om byggherrarna ändrar sitt beteende. ”Det är samtidigt inte säkert att arkitekterna har kunskap om olika materials för- och nackdelar ur ett klimatperspektiv. Potentiellt finns det alltså en kunskapsbrist även bland arkitekter likt den som observerats i branschen som helhet”.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Boverket har haft i uppdrag att förbereda införandet av den nya lagen och lämnade sin rapport till regeringen i juni 2020. Boverket har också fått i uppdrag att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

KLIMATDEKLARATIONER FÖR NYBYGGNATION

Den nya lagen om klimatdeklaration innebär att byggherren ska ansvara för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet omfattar bara nyproduktion, vissa byggnadsdelar och undantar vissa byggnadstyper. Läs lagrådsremissen från finansdepartementet här.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel