Nyheter

Arkitektskolorna öppnar med både närvaro och distans

31 augusti 2020

Undervisningen på landets arkitektutbildningar kommer att fortsätta digitalt på distans men med en del analoga moment på campus. Det visar Arkitektens enkät till de nio skolorna. De flesta anger också att förstaårsstudenter prioriteras när schemat läggs för undervisning med fysisk närvaro.

Annons
Foto Anette Neldestam Larsson

SLU i Alnarp har förberett för att kunna hålla distans när skolan öppnar för de nya studenterna i landskapsarkitektur som har upprop på plats i eftermiddag.

När terminen startar för gamla och nya arkitektstudenter är ingenting som vanligt men alla utbildningar har öppnat för att en del av undervisningen kommer att kunna ske på plats i skolans lokaler.

– De flesta hoppas nog att det blir lite bättre i höst jämfört med i våras när allt var på distans. Många tycker att det är tråkigt med distansundervisningen och det finns en oro över hur det i förlängningen påverkar kvaliteten på utbildningen, säger Moa Lindström som är ordförande för Arkitektstudenterna inom Sveriges Arkitekter.

Hon påpekar att studenterna överlag har en positiv inställning och försöker vara kreativa och göra det bästa av situationen. Men samtidigt understryker hon vikten av att skolorna håller koll på psykisk ohälsa.

Annons

– Stress och psykisk ohälsa var ett uppmärksammat problem på utbildningen redan före coronapandemin. Risken med distansstudierna är att det blir ännu svårare att sätta stopp mellan arbete och fritid. Dessutom påverkar avsaknaden av gehör från andra studenter, den som normalt sker spontant på skolan, säger Moa Lindström.

När skolorna prioriterar årskurs 1 tror hon att det är viktigt att inte glömma bort masterstudenterna.

– Många har valt sin master med stor omsorg och kanske till och med bytt stad för den. Det är en stor sorg för vissa att det inte blivit som de tänkt, säger Moa Lindström.

enkät: Så svarar arkitektskolorna om höstterminen

1. Kommer ni att fortsätta med distansundervisning? Helt eller delvis?

2. Hur är skolans lokaler öppna för studenterna?

3. Har ni någon prioritering när det gäller vilka studenter som ska få undervisning på plats?

Annons

SLU Alnarp (prefekt Ingrid Sarlöv-Herlin):

1. Vi kommer till stor del att ha distansundervisning men vissa praktiska och konstnärliga moment som kräver mer hands on kommer vi att genomföra på plats. Den typen av undervisning där läraren tar pennan eller musen från studenten kommer vi inte att ha. Däremot kommer till exempel kursen i växtinlärning att delvis kunna ske utomhus i vårt arboretum på campus.

2. Man får lov att vistas på campus men antalet som får vara där samtidigt kommer att vara begränsat. Och samtidigt är vårt samhällsansvar att begränsa antalet som åker kollektivt. Olika kurser har strikt tilldelats salar för att begränsa rotationen så mycket som möjligt. Vi har ordnat så att alla inte ska gå genom samma dörr genom att man följer pilar på golvet. Det är också mycket att tänka på för att undvika köande inomhus, till exempel vid mikrovågsugnar och toaletter.

3. Universitetet rekommenderar att vi prioriterar årskurs 1 för att de ska få en chans att bli en del av sammanhanget. För de som redan har ett sammanhang är det lite lättare att tänka att ”vi träffas snart igen”.

SLU Ultuna (prefekt Lars Johansson):

Annons

1. Delvis, viss undervisning kommer ske campusbaserad under förutsättning att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående distansering med mera. Huvuddelen av undervisning kommer dock ske digitalt.

2. Ja, dock har SLU gjort flera anpassningar i studiemiljön, till exempel ommöbleringar och nya maxantal i undervisningslokaler för att kunna hålla distans. Studenterna är välkomna till campus.

3. Campusnärvaro prioriteras för kurser som ges på den första terminen på programmen. Studenter ska känna att de är motiverade att flytta till respektive studieort och delta på plats.

KTH (prefekt Katja Grillner):

1. Ja, delvis. Det är främst studioundervisningen och kurser med gestaltningsmoment som kommer att delvis bedrivas i skolans lokaler. Det innebär, precis som distansundervsiningen i våras, en stor pedagogisk omställning där skolan för studenter under hösten är en mötesplats snarare än en arbetsplats som den traditionellt varit.

Annons

2. Lokalerna är öppna dagtid under vardagar men studenterna ska enbart vara i lokalerna om de har schemalagda undervisningsmoment. Verkstan är öppen men med hårda begränsningar och under hösten prioriteras introduktionskurser för nya studenter.

3. Nej, egentligen inte. Vi har valt att låta all studioundervisning ha lika tillgång eftersom den skulle bli alltför begränsad om någon årskurs skulle ha väsentligt mer. Alla årskurser har undervisning på plats minst en dag per vecka. Årskurs ett har dock större tillgång till verkstan genom introduktionskurserna.

Chalmers (prefekt Fredrik Nilsson):

1. All undervisning som går att genomföra med kvalitet på distans kommer att genomföras på distans. I grova drag hålls alla föreläsningar på distans, handlednings- och workshopövningar hålls på distans där möjligt och på campus där det är nödvändigt, och arbete i verkstäder genomförs på campus. På masternivå finns möjlighet för internationella studenter som har svårt att resa till Sverige att helt delta via digitala hjälpmedel.

2. Campus är generellt öppet för studenterna men de uppmanas samtidigt att inte vistas där mer än nödvändigt samt att undvika resor med kollektivtrafik. Ritsalar, modellworkshops och verkstäder som tidigare varit helt öppna får studenterna nu tillgång till i mindre grupper med social distansering enligt schema. Antalet tillåtna studenter i undervisningslokalerna har generellt minskats till ungefär hälften.

Annons

3. De nyantagna i årskurs 1 har prioriterats i schemaläggningen på campus för att de ska kunna få en bra start med studier och ett socialt sammanhang. Studenterna är uppdelade i grupper där fysiska möten inte kommer att ske mellan grupperna under lärandeaktiviteter.

LTH (prefekt Catharina Sternudd):

1. I höst kommer vi att ge studenterna möjlighet till viss undervisning på campus medan andra moment, som föreläsningar, fortfararande kommer att hållas på distans. De flesta kurser blir en hybrid mellan digitalt och analogt, vilket kan bli utmanande. Kursansvariga ska inför alla analoga moment göra en riskanalys enligt en mall som LTH har tagit fram. Vissa moment kommer att kunna genomföras utomhus.

2. Skolans lokaler är i huvudsak öppna för studenter men alla kommer inte att kunna använda ritsalarna samtidigt och vi har glesat ut bland ritborden. Och lärarna kommer inte att gå runt mellan studenterna utan vi har upprättat särskilda handledningsstationer i luftiga utrymmen i huset. Största utmaningen blir att skapa rutiner för att kunna hålla distans när vi rör oss i huset, till exempel i trånga trappor, vid toaletter och mikrovågsugnar.

3. Vi kommer att prioritera årskurs 1 på det femåriga programmet men också förstaårsstudenterna på masternivå. Det är ju en helt annan situation än i våras när alla redan kände varandra. Att helt digitalt starta samarbeten i en studentgrupp som aldrig träffats är svårt.

Annons

UMA (prefekt Mikael Henningsson):

1. Vi kommer att köra en mix mellan distans och på plats där studenterna är uppdelade i tre olika arbetslag som är på plats olika dagar. Alla studenter och lärare på Umeås universitet kommer att delta i en studie med smittspårning som Folkhälsomyndigheten genomför och kommer att testas för Covid-19 första veckan och vid ytterligare ett tillfälle.

2. Studenterna ska bara vara på plats i huset när de har schemalagd aktivitet. Vi kommer att vara konservativa med att släppa in folk och försöka öppna upp successivt. Alla har tillgång till verkstäderna vissa dagar men årskurs 1 är prioriterade i första hand, därefter årskurs fem.

3. Årskurs ett och fem prioriteras när det gäller verkstäderna.

BTH (prefekt Peter Schlyter):

Annons

1. Riktlinjerna för hela BTH är att alla i mesta möjliga mån ska undervisa och studera hemifrån men prioritera förstaårsstudenterna. Institutionen för fysisk planering har dock en stor ambition att också bedriva undervisning på plats. Vi tycker att det är en kvalitetsfråga. Mycket av vår typ av undervisning kräver direktkontakt och vi har förutsättningar att genomföra den under säkra förutsättningar.

2. Ja och nej. Lokalerna är öppna för dem vi bedriver undervisning för och med regler för distansering. Att hänga i våra lokaler eller sitta och jobba enskilt utanför schemalagd tid kommer inte att vara aktuellt. Däremot kan man sitta på till exempel BTH:s bibliotek.

3. Vi har fått instruktioner att prioritera årskurs 1 men vår ambition är att alla årskurser så långt möjligt och säkert ska få den undervisning som kräver fysisk närvaro på plats.

HDK-Valand (prefekt Troels Degn Johansson): 

Annons

1. Delvis. Vi kommer att prioritera förstaårsstudenter och kursmoment som inte går att genomföra på annat vis utan betydliga kvalitetsbrister, till exempel verkstadsaktivitet.

2. Delvis. Tillgången är baserad på prioritering av förstaårsstudenter och kursmoment som inte kan genomföras på annan vis utan betydliga kvalitetsbrister. Man får bara vistas i lokalerna när man deltar i planerade kursmoment.

3. Förstaårsstudenterna på kandidat-, magister- och masternivå prioriteras.

Konstfack (prefekt Marie-Louise Bowallius):

1. Ambitionen är att Konstfack ska bedriva sin verksamhet så normalt som möjligt med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder som till exempel säkerhetsavstånd om två meter och maxantal personer i varje lokal. Utbildningen planeras därför som en mix av campusförlagd och digitalt stödd undervisning på distans. I vissa fall sker undervisning utomhus eller i lokal utanför skolan.

Annons

2. Alla studenter har access till skolan. Endast hälften av alla studenter får vara på skolan samtidigt varför en detaljerad schema- och lokalplanering har gjorts. Studenter informeras om när de får vara på skolan, när undervisning sker fysiskt på plats respektive på distans och de förväntas ta stort eget ansvar för att hålla sig till vad som bestämts om när de får vara i skolans lokaler och inte.

3. Vi prioriterar ettorna, såväl på kandidat som master i början av terminen. Och naturligtvis har de kurser som är beroende av verkstadsarbete hög prioritet också.

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel