Gå till innehållet

Uppsala fick rätt i tvist om arkitektonisk kvalitet

Uppsala kommun har i flera år legat i tvist med Jernhusen om utformningen av huset Eldaren. Nu har Mark- och miljööverdomstolen avgjort den till kommunens fördel. En dom som kan bli viktig för kommuners rätt att ställa krav på den arkitektoniska kvaliteten.

– Domen ger oss mycket råg i ryggen. Det betyder att vi har rådighet över detta och att kommuner faktiskt kan ställa kvalitetskrav, säger Claes Larsson, stadsarkitekt i Uppsala.

Kommunen menar att huset, som idag är färdigbyggt, inte uppfyller det gällande bygglovet. Det nya bygglov som Jernhusen lämnat in har kommunen avslagit vilket sedan överklagats hela vägen till högsta instans. Det är framför allt utformningen av bottenvåningen som de menar skiljer sig markant från hur det var tänkt från början. Istället för tio skjutdörrar blev det en skjutdörr och fyra slagdörrar samtidigt som planlösningen förändrats. Jernhusen menar att detta varit oundvikligt för att uppfylla krav på inneklimat och brandskydd samt att det rör sig om en försumbar förändring som inte strider mot några krav i detaljplanen. Kommunen menar å sin sida att förändringarna får en starkt negativ inverkan på den arkitektoniska kvaliteten och att kopplingen till det närliggande och kulturhistoriskt värdefulla godsmagasinet blir kraftigt försämrad. Den gränd som skapas mellan huset och godsmagasinet skulle i originalförslaget bli en attraktiv plats för både passage och vistelse men förändringarna i dörrarnas placering och bottenvåningens planlösning innebär att platsen inte kommer kunna leva upp till det, menar kommunen.

– Det handlar om utformningen av hela bottenvåningen med dess glaspartier och listverk. Istället för det öppna och luftiga intryck som gavs i förslaget har det blivit stängt och klumpigt, säger Claes Larsson.

Så här såg förslaget ut när Jernhusen presenterade det i samband med första spadtaget. Arkitekt är Monsén arkitekter.

I domen lägger Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) särskilt vikt vid att huset ligger i ett centralt läge där det finns ett stort allmänintresse och att det är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Vidare framgår det av den gällande detaljplanen att det kommer att ställas höga krav på gestaltningen i bygglovsskedet.

– De här omständigheterna bidrar till att kommunens bedömningar i fråga om utformningen får en särskild tyngd, säger Tommy Åström, arkitekt och tekniskt råd på MÖD.

Dessutom har kommunen redan i tidigare givna lov medgivit avvikelser från detaljplanen för att tillmötesgå Jernhusen. Tommy Åström menar att domen visst kan få konsekvenser för hur PBL tolkas i framtiden men vill inte sia om vilken betydelse det kan få.

– Alla mål är unika och har sina förutsättningar men det är klart att våra domar blir vägledande, säger han.

Uppsalas stadsarkitekt Claes Larsson menar att domen är en förutsättning för att kunna jobba med flexibla detaljplaner.

– Om vi inte ska ställa detaljerade utformningskrav i detaljplanen måste vi kunna använda bygglovet för det, säger han.

Mer att läsa