Gå till innehållet

Sveriges Arkitekters stämma: Emina Kovacic vald till ny ordförande

Emina Kovacic valdes som ny förbundsordförande vid Sveriges Arkitekters stämma som hölls digitalt i helgen. Stämman röstade för en massiv satsning på inredningsarkitekterna samt en omarbetning av kriterierna för Planpriset.

En stor del av stämman upptogs av att behandla de 37 motioner som inkommit från medlemmarna. Torsten Hild, professor i inredningsarkitektur och ordförande i Sveriges Arkitekters akademi för yrkesområdet, pläderade för sina sammanlagt nio motioner och beskrev en verklighet där inredningsarkitekterna och deras kompetens håller på att försvinna. Han efterfrågade ett starkare stöd från organisationen och från de andra mer talrika arkitektkategorierna.

Inredningsarkitekt Torsten Hild fick god respons på sin plädering vid stämman och på sina motioner.

– Det kan låta som att jag dramatiserar och jag önskar att det vore så. Men vi är i dag endast 600 inredningsarkitekter och stödet har hittills inte varit stort. Det duger inte med business as usual, pläderade Torsten Hild.

Styrelsen yrkade bifall till endast en av hans motioner, som handlar om att arrangera kurser specifikt inriktade mot inredningsarkitekterna. Att stämmans omröstning gav bifall till ytterligare sju av Torsen Hilds motioner, innebär att förbundet även ska bilda en inredningsarkitektkommission för att stärka inredningsarkitekternas och inredningsarkitekturens situation i samhället, upprätta handlingsplaner för att stärka yrkesgruppens situation på arbetsmarknaden och för att stärka inredningsarkitekturens värde både i samhället och i förbundskulturen samt skapa en inredningsarkitektspecifik digital mötesplats.

Stämman gick på en annan linje än styrelsen även när det gällde planeringsarkitekten Johannes Böhms förslag att omarbeta planpriset så att större vikt läggs vid resultatet i bedömningen.

– En ambitiös plan kan både urholkas och ändras, den kan bli annorlunda när den implementeras eller inte alls realiseras, sa Johannes Böhm under stämman och underströk nyttan av att fokusera på planer som visat sig ha resulterat i goda livsmiljöer.

Styrelsen hade yrkat avslag på Johannes Böhms motion men stämman röstade för med 38 röster mot 22.

Det blev en längre diskussion även om arkitektstudenterna Stina Johansson och Tove Johanssons motioner om att lägga till prefixet ”byggnads-” framför yrkeskategorin arkitekt för att jämställa de fyra olika yrkeskategorierna under paraplybenämningen ”arkitekt”, så som man redan beslutat att göra inom förbundets studentorganisation. Den motionen fick dock inte bifall då stämman gick på styrelsens linje att ”vi inte är mogna för den förändringen”. Styrelsen anser att förbundet först måste landa i frågan om yrkestitlarna, en fråga som utretts sedan förra stämman men som stämman nu beslutade att skjuta på framtiden.

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ny förbundsordförande.

Studenterna fick dock med ett tillägg till de tio målpunkterna i det av stämman godkända verksamhetsprogrammet för 2021–2022. Bland målen finns bland annat att Sveriges Arkitekter arbetar för att medlemmarna har bra arbetsvillkor, löneutveckling och arbetsmiljö samt att Sveriges Arkitekter verkar för att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Det elfte målet som tillkom vid stämman är att Sveriges Arkitekters styrelse och kansli ska ha en väl etablerad kontakt med Arkitektstudenterna för att inkludera studentgruppen i verksamheten.

Lika eniga som stämman var om beslutet om nytt verksamhetsprogram, var ledamöterna eniga när det var dags att välja en ny styrelse. Karlshamns stadsarkitekt Emina Kovacic blev, i enighet med valberedningens förslag, vald som ny förbundsordförande för kommande verksamhetsperiod.

– Jag vill gärna överbrygga gränser mellan olika professioner, sa Emina Kovacic från sitt hem i Blekinge när hon kort presenterade sig själv inför ledamöterna.

Stämman valde även en första och en andra vice ordförande: Fredrik Drotte från Stockholm respektive Anna Leonsson från Östersund.

Mer att läsa