Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter gör mångmiljonförlust

Sveriges Arkitekter har under flera år gått back för att kunna växa som organisation. Fjolårsresultatet landade på minus 10,5 miljoner kronor. Nu siktar förbundet på en budget i balans.

Sveriges Arkitekter och dess helägda dotterbolag Arkitektservice AB har under de gångna fem åren gjort ett sammanlagt rörelseresultat på minus 22 miljoner kronor.

Under samma period har förbundet vuxit kraftigt. Antalet medlemmar har ökat med cirka 1 400 personer, liksom intäkterna som gått från 53 miljoner kronor 2014 till 75 miljoner i fjol.

– För drygt fem år sedan fattade vi beslut om att kunna lägga en budget där vi går back, för att vi såg att vi hade en bra möjlighet att utveckla förbundet och därigenom satsa oss upp till en ny nivå. Vi ville nå ett läge där vi kan ha högre intäkter, mer personal och leverera en mycket bättre verksamhet. Då ville vi hellre gå back under ett antal år än att höja avgiften för att åstadkomma det, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Tobias Olsson poängterar att man följt styrelsens strategi och att budget, medlemsavgifter och verksamhetsprogram beslutats av stämman. Däri ligger en överenskommelse om att satsa överskottet utöver målavkastningen i förbundets kapitalplaceringar på verksamheten. Det finns även ett policybeslut om att kanslihyran ska bekostas till hälften av avkastningen på kapitalet.

Sveriges Arkitekters ekonomi är i grunden stabil och står utan belåning, vilket noteras i årsredovisningen. Bakom stabiliteten ligger en ekonomisk grundplåt från dåvarande SAR och Arkitektförbundet som hade en stor aktieportfölj respektive fastighetsinnehav i centrala Stockholm.

Även om de gångna fem åren främst innehåller planerade förluster, så har budgeten överskridits.  Fjolåret summerades till ett minusresultat på 10,5 miljoner, varav 8,4 miljoner härrör från Sveriges Arkitekter.

– Vi gick back mer än planerat 2018. Det kan i stor utsträckning härledas till att vi inte lyckades sälja så mycket tävlingar som vi hade budgeterat för, platsannonserna vek neråt, vi utvecklade en app som inte var budgeterad och arbetet med GDPR kostade mer än vad vi trodde, säger Tobias Olsson.

 Samtidigt var 2018 ett fint år för arkitektbranschen finansiellt sett, med högkonjunktur och exceptionella nivåer av bostadsbyggande. Varför har Sveriges Arkitekter inte passat på att spara i ladorna?

– Vi har en välstoppad lada, så målet har snarare varit att utveckla vår verksamhet och vi har gjort satsningarna för en ökad medlemsnytta. Vi har spenderat för att nå en budget i balans som har en omsättning som är 50 procent högre än den vi hade. Det är inte gjort i en handvändning.

 I fjol fattade dåvarande styrelsen ett beslut om att Sveriges Arkitekter ska nå en budget i balans 2021. Årets mål ligger på ett minusresultat om 3,5 miljoner kronor.

– Det kommer inte att nås. Det är svårt att sia om exakt vad vi landar på i år, men det är något vi följer upp på varje styrelsemöte. Det vi redan vet är att utgifterna för inkomstförsäkringen tredubblats och att vi förmodligen inte uppnår de budgeterade intäkterna på våra olika arenor och events, säger Tobias Olsson.

Förbundet har i nuläget drygt 100 miljoner kronor investerade i aktier, räntor och fastighetsfonder och har, enligt egna beräkningar, bred marginal för om ett värsta-scenario skulle inträffa, där lågkonjunktur, börsras, strejk och intäktstapp sammanfaller.

– Även om skräckscenariot skulle inträffa så står vi pall för det.

 

Intäkter


Rörelseresultat


 

Medlemsantal


 

Fotnot: Siffrorna är en sammanslagning av Sveriges Arkitekters och det helägda dotterbolaget Arkitektservice AB:s årsredovisningar. Arkitekten redovisar rörelseresultatet som ett mått på verksamhetens utveckling. Summorna skiljer sig därför från resultatet efter finansiella poster, där exempelvis förändringar i kapitalinnehavet 2017 innebar ett plusresultat om 22,9 miljoner kronor.

Mer att läsa