Gå till innehållet

Södertälje har en plan för pollinering

Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har antagit en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter.
– Ett övergripande mål är att bevara en sammanhängande grön infrastruktur, säger Tim Lux på samhällsbyggnadskontoret.

Vad är en pollineringsplan?

– Det är en handlingsplan för oss på kommunen som säkerställer att vi förbättrar förutsättningarna för pollinerande insekter. Ett övergripande mål är att bevara en sammanhängande grön infrastruktur, att vi inte skapar gröna öar utan att insekterna ska kunna röra sig fritt och att vi bevarar deras livsmiljöer. Vårt politiska uppdrag gäller framförallt den urbana miljön. Det är jätteviktigt att bevara insekternas miljöer i jordbrukslandskapet och att det finns kopplingar till det omliggande landskapet men allmänt så är exploateringstrycket högst i de urbana miljöerna.

Kan du ge exempel på pollineringsplanering i urbana miljöer?

– Vi har identifierat fyra inriktningar. Det handlar om att inte förstöra viktiga livsmiljöer för insekterna när vi exploaterar och att bibehålla den sammanhängande gröna infrastrukturen. I förvaltning och skötsel är ett exempel på enkla åtgärder att låta gräset växa på ställen där det inte behöver klippas eller att aktivt skapa ängsytor och plantera in växter som är gynnsamma för insekterna. Den fjärde inriktningen handlar om kompetensutveckling, att inspirera och informera dem som arbetar inom kommunen och även till exempel bostadsrättsföreningar och villaägare.

I vilka processer kommer pollineringsplanen att användas och göra sig gällande?

– Vi har till exempel identifierat ytor och områden som är viktiga eller potentiellt viktiga för vildbin och genom det har vi ett kartunderlag som gör att vi kan ta bättre hänsyn när vi tar fram detaljplaner. Vi ser tydligt var stråken och livsmiljöerna finns och kan anpassa bebyggelsen så att vi inte kapar eller förstör.

Vad tror du att pollineringsplanen kommer att bidra till?

– Vi vet å ena sidan att läget för insekterna är akut men att åtgärderna också tar tid. Det gäller att se balansen. Det vi gör nu kanske inte blir perfekt direkt men det viktiga är att vi gör något konkret. Det får blir en lärandeprocess också där fler förstår att det här är viktigt.

Mer att läsa