Gå till innehållet

Skyddsombud – åtta punkter om hur det funkar

Stress, interna konflikter eller dålig belysning? Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är bra. Skyddsombudet är de anställdas representant i det arbetet – det här gäller för uppgiften:

1 Utses av kollegorna. Skyddsombud* ska finnas på arbetsplatser med minst fem anställda och utses vanligtvis på tre år av den lokala fackklubben. Finns det ingen klubb kan arbetstagarna utse ett skyddsombud själva. Hur många som behövs beror på arbetsplatsens storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena.

2 Har en unik ställning. Skyddsombudets befogenheter och rättigheter regleras i arbetsmiljölagen. Enligt den ska fokus för allt arbetsmiljöarbete i första hand ligga på det förebyggande och systematiska arbetet. Här har skyddsombudet en viktig roll.

3 Bevakar arbetsmiljön. Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö. Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är exempel på områden som omfattas av arbetsmiljölagen och som skyddsombudet bevakar.

4 Samverkar med arbetsgivaren. En förutsättning för att ett skyddsombud ska kunna verka är att arbetsgivaren underrättas om att hen har utsetts. Arbetsgivaren, som har fullt ansvar för den psykiska, sociala och fysiska arbetsmiljön, ska samverka med skyddsombudet.

5 Har rätt till information. Skyddsombudet ska bjudas in till de planeringsmöten som rör arbetsmiljön, som nya arbetsprocesser förändringar av lokalerna. Skyddsombudet har också rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som rör arbetsmiljön.

6 Uppdraget utförs på arbetstid. Skyddsombudet får ta den tid i anspråk som behövs för att ägna sig åt det löpande arbetsmiljöarbetet samt för att genomgå den utbildning som behövs för att klara uppgiften, allt med bibehållen lön. Arbetsgivaren ska stå för kostnaderna.

7 Kan kräva åtgärder. Om skyddsombudet ser eller får höra om brister i arbetsmiljön har hen rätt att begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Om inte tillräckligt görs kan skyddsombudet kontakta Arbetsmiljöverket för rådgivning eller en anmälan.

8 Har tystnadsplikt. Skyddsombudet har en enda lagstadgad skyldighet – hen omfattas av reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Det innebär bland annat att den information som skyddsombudet får från såväl arbetsgivaren som enskilda personer inte får föras vidare om inte samtycke finns.

 * Ibland används termen arbetsmiljöombud. Samma funktion och juridiska befogenheter och rättigheter gäller.

Källa: Arbetsmiljöverket, Saco, Sveriges Arkitekter

Mer att läsa