Gå till innehållet

Så ska staden ta nytt grepp om byggandet

I Göteborg pågår arbetet med att ta fram ett nytt arkitekturprogram.
– De stora aktörerna i byggbranschen har drivit mycket av utvecklingen. Med arkitekturprogrammet tar staden tillbaka initiativet, säger Henrik Markhede som är projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med arkitekturprogrammet, som går under namnet ARK/GBG, började 2014 med förvaltningsövergripande workshops och går nu in i slutfasen. Programmet är ute på nämndremiss, ska antas av byggnadsnämnden under hösten och lanseras i januari 2018.

Ett huvudsyfte är att ta fram ett koncept för stadsbyggandet som underlättar samspelet mellan helheten och delarna. Detta för att säkerställa de övergripande stadsbyggnadsmålen i de olika projekten.

Betoningen ligger på relationer mellan människor, stadsrum och stadsdelar.

– Stadsövergripande stråk är extremt väsentliga. Göteborg är en segregerad stad och glest byggd jämfört med andra europeiska städer, säger Henrik Markhede.

Under våren har en lättläst mellanprodukt använts som samtalsmaterial: 30 illustrerade teser om hur framtidens Göteborg ska byggas. I teserna sammanfattas idéerna om hur man bygger en klimatsmart stad med ett mänskligt perspektiv.

– Själva arkitekturprogrammet är mer svårtillgängligt för allmänheten, det fungerar bättre internt och för professionen, säger Henrik Markhede.

ARK/GBG utgår från befintliga strategier, bland annat Vision Älvstaden, men ska vara mer konkret. Ett typkvarter med indikatorer för stadskvalitet har tagits fram, och det ska fungera som ett handfast verktyg i detaljplaneringen av nya områden.

I typkvarteret finns svar på hur långt det ska vara till närmsta grönyta, antalet meter mellan korsningarna och vilka exploateringstal som eftersträvas.

– Indikatorerna för kvartersmarken innebär att det byggs högt och tätt med stora gårdsytor för att släppa in ljus. Mer än 50 procent ska vara grönyta och det uppnås genom grönska på tak, säger Henrik Markhede.

I höst startar arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg.

– Den kommer innehålla indikatorerna plus nya idéer som vi kan omsätta i projekt – så att staden kan driva stadsutvecklingen ännu hårdare, säger Henrik Markhede.

Om ARK/GBG

Arkitekturprogrammet ARK/GBG innehåller råd och riktlinjer för hur staden bör utformas arkitektoniskt. Göteborg vill ha arkitektur som skapar stadsliv och nyckelorden är ögonhöjd, tät stadsväv, sammanhängande stråk och grönska, variation, olika skalor, funktionsblandning och detaljrikedom.

Samtalsmaterialet 30 teser om hur vi bygger Göteborg finns att läsa här.

Mer att läsa