Gå till innehållet

Så ska diskriminering på jobbet förhindras

Vid årsskiftet skärptes diskrimineringslagstiftningen. Nu gäller nya krav på det förebyggande arbetet som din arbetsgivare måste leva upp till.

Framför allt handlar det om att det kommit nya, mer detaljerade krav på hur det förebyggande arbetet ska gå till samt att omfattningen av det samma utökats från kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning till att innefatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Nu måste alltså arbetsgivaren bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Själva arbetet ska nu ske i en modell som liknar den som gäller för arbetsmiljöarbetet. Det betyder att arbetsgivaren ska:

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.
  2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
  3. Genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.
  4. Följa upp och utvärdera arbetet.

Detta ska göras för arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheten att förena arbete och föräldraskap.

Dessutom måste arbetsgivaren aktivt arbeta för att främja en jämn könsfördelning i olika typer av arbeten och på ledande positioner. Det ska också finnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. Alla arbetsgivare måste utöver det göra en lönekartläggning varje år och de som har fler än tio anställda ska dokumentera hur den har genomförts.

Nyheter i diskrimineringslagstiftningen

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.

Jämställdhetsarbetet ska följa en ny modell där arbetsgivaren kontinuerligt ska undersöka, analysera och vidta åtgärder för att sedan utvärdera och följa upp arbetet.

Tidigare krav på jämställdhetsplan har ersatts med krav på att arbetsgivaren ska dokumentera arbetet som sker enligt modellen ovan.

Läs mer på www.do.se

Mer att läsa