Gå till innehållet

Regeringen föreslår åtgärder som de själva röstade mot för två år sedan

2014 röstade Miljöpartiet och Socialdemokraterna ner Alliansens förslag om begränsat detaljplanekrav och förändrade delegationsregler. Nu föreslår de själva samma åtgärder.

När regeringen på tisdagen presenterade sitt bostadspolitiska paket var det flera av åtgärderna som kändes igen från förr. Mest iögonfallande var dock att Socialdemokraterna och Miljöpartiet var med och röstade ned två av dessa så sent som 2014 när dåvarande bostadsminister Stefan Attefall (KD) la fram propositionen En enklare planprocess.

Förslaget om förändrade delegationsregler, vilket innebär att kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta en plan så länge den inte är av ”större vikt” eller ”principiell beskaffenhet”, röstades ned 2014.

– Det riskerar att leda till godtycklighet och korruption, sa Katarina Köhler (S) som debatterade förslaget i riksdagen då.

Även Boverket påpekade då att förslaget kan vara odemokratiskt eftersom nämnder och styrelsen inte är direkt folkvalda och eftersom de för sina möten i slutna rum.

Att begränsa kravet på detaljplan återfanns även det bland de förslag som röstades ned för två år sedan. Där skriver regeringen nu till och med att förslaget ”huvudsakligen överensstämmer” med förslaget i den förra propositionen, alltså det förslag som de själva var med och röstade ned.

Under tisdagens presskonferens motiverade den nyblivne bostadsministern Peter Eriksson (MP) åtgärden om begränsat detaljplanekrav med ett argument som även det känns igen från den förre bostadsministern Stefan Attefall.

– Det tar för lång tid att bygga, från planering till genomförande kan det ta tio till tolv år.

Han passade också på att föreslå att fler åtgärder ska befrias från bygglov och lyfte fram Attefallshusen som ett lyckat exempel på Alliansens bostadspolitik – trots att Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet var de enda partier som röstade mot Attefallshusen när den proposition lades fram 2014.

Några av regeringens 22 steg för fler bostäder

Krav på kommunal planering för bostadsbyggande. Kraven skärps på att kommunerna ska planera för ett bostadsbyggande som möter behoven. Dessa ska följas upp men inte vara kopplade till sanktioner.

Strandskydd. En utredning tillsätts med uppdrag att dels se över resultaten av reformen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Boverkets uppdrag att följa upp bestämmelserna i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader och beskriva effekterna av förordningen och analysera vilka effekter mer tillåtande riktvärden skulle kunna leda till tidigareläggs och ska presenteras innan årsskiftet.

Boverket får också i uppdrag att lämna förslag på hur kommunerna ska kunna befrias från uppdraget att kontrollera att kraven på tekniska egenskaper är uppfyllda hos bostadshus som produceras i serier om många likadana eller liknande hus.

Översyn av Boverkets byggregler.

En utvecklad översiktsplanering. Plan- och bygglagen ses över med inriktningen att den kommunala översiktsplanen delvis ska göras bindande.

Begränsning av detaljplanekravet.

Ökad delegation till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Fler bygglovbefriade åtgärder.

Länsstyrelsen ska prioritera ärenden som avser permanentbostäder. Länsstyrelsen får också en tidsfrist för sin handläggning efter beslut om överprövning.

Kommunen ska kunna begära att länsstyrelsen lämnar ett planeringsbesked.

Rätten att överklaga ett beslut begränsas för den som inte har yttrat sig under processen.

Läs alla förslagen på regeringens hemsida

 

Mer att läsa