Gå till innehållet

Rättvisefrågor fick gehör på stämman

Fler allmänna tävlingar och ett större fokus på jämställdhet och mångfald. Det var två framträdande budskap från Sveriges Arkitekters stämma 8–9 november.

Under mötet, som hölls i Ingenjörsvetenskapsakademiens konferenscenter i centrala Stockholm, presenterades ett verksamhetsprogram med nyheten en vision för tio år framåt. Den formulerades i en mening; ”Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten”, som sedan bröts ner i fyra långsiktiga mål kring förbundets roll och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Arbetet med att ta fram vision och program har föranletts av opinions- och medlemsundersökningar samt dialog med såväl bransch som akademier och lokalföreningar. Där medlemmarna satte arkitekturpolitiken som den enskilt viktigaste frågan tryckte lokalföreningarna på att förbundet borde tycka mer och kommunicera det till fler.

I diskussionen kring program och vision under stämman ville flera delegater försäkra sig om att arbetet med arkitekturpolitiken och verkandet för de allmänna tävlingarna skulle fortsätta. Sveriges Arkitekters ordförande Jacob Sahlqvist svarade att de två frågorna kommer att vara fortsatt högt prioriterade. Arkitektstudenterna yrkade på en ny punkt i verksamhetsprogrammet om att ”utveckla organisationens arbete kring genus- och mångfaldsfrågor”, vilket styrelsen ställde sig positiv till och som stämman sedan biföll som ett tillägg till det föreslagna verksamhetsprogrammet som klubbades på söndagen.

Under lördagen presenterades årsredovisningarna för två föregående år. Där 2012 års verksamhet visade ett kraftigt överskott på drygt 5,2 miljoner kronor noterades ett underskott för 2013 på 417 000 kronor. Överskottet förklarade förbundsdirektör Tobias Olsson bland annat med att Sveriges Arkitekter under 2012 inte behövde betala in avgifter till inkomstförsäkringen, vilket gjordes 2013. Stämman godkände årsredovisningarna och gav Sveriges Arkitekters styrelse ansvarsfrihet för de två åren utan vidare diskussion.

Som kanske väntat var det istället motionerna till stämman som gav upphov till de hetaste känslorna. En motion av Mats Winsa från Övre Norrland om att verka för fler allmänna tävlingar satte fart på debatten. Styrelsen sa att de redan arbetar med frågan och därmed ansåg motionen besvarad. Helena Glantz från Stockholms Arkitektförening fick då med sig stämman när hon yrkade på att styrelsen, tillsammans med den arbetsgrupp som tillsattes efter förra stämman, ska utreda varför beställare inte vill anordna allmänna och inbjudna tävlingar samt aktivt försöka påverka beställarnas inställning.

Om tävlingsfrågan diskuterades intensivt var det ändå Arkitektstudenternas motion om att det skulle tillsättas en person eller grupp med ansvar för diskrimineringsgrundande frågor som engagerade mest. Anders Eriksson från Värmland kritiserade Arkitektstudenterna och tyckte att ”det känns som ni håller på att trilla i fällan att mest normkritisk vinner”. Helena Glantz berömde motionärernas initiativ, inte minst i ljuset av att den svenska kåren är ”extremt homogen”. Även Joanna Hagstedt från Västra Götaland höll med Arkitektstudenterna och sa att ”det viktigaste är att vi granskar oss själva”. Styrelsens Cecilia Strömer förklarade att styrelsen vill arbeta tydligare med rättvisefrågor i hela förbundet men menade att den måste få utrymme att organisera arbetet på det sätt den finner lämpligt. Efter en lång diskussion gick stämman till votering. 37 röstade för Arkitektstudenternas förslag, 25 röstade för styrelsens yttrande över motionen.

Efter val till styrelse, valberedning, talmän, invalsnämnd, tävlingsnämnd och etisk nämnd – allt efter valberedningens förslag – tackade Jacob Sahlqvist för förtroendet att få arbeta vidare in i framtiden: ”Jag tycker att det har varit en bra positiv energi som vi alla kan ta med oss.”

Axplock ur nya budgeten:

 • Alla aktiva fullbetalande medlemmar får samma avgift: 290 kr/månad. Det innebär en sänkning för åtta av tio med 20–35 kr/månad. Höjningen på 15–30 kr/månad gäller dem som inte är med i Akademikernas a-kassa.
 • Studentmedlemmar betalar fortfarande 25 kr/månad.
 • Seniorernas avgift blir 0–75 kr/månad beroende på ålder och datum för pensionering.
 • Serviceavgiften för företag anslutna till Arkitektservice höjdes med 25 kr till 325 kr/månad.
 • Budgeten för lokala projekt ökas från 200 000 till 500 000 kr per år.

Så gick det för motionerna:

 • Styrelsen ska verka för att boken Guide till svensk arkitektur uppdateras och ges ut, om förutsättningar finns, och utreda intresse och förutsättningar för ett svenskt arkitekturlexikon.
 • Kan Sveriges Arkitekter ta en mer aktiv roll för att hjälpa Arkitektur Förlag? Svaret blev att styrelsen tillsammans med den nytillträdda vd:n inlett ett arbete med målet att vända förlagets ekonomiska förluster.
 • Stämman tog beslut om att styrelsen ska utreda möjligheten att instifta ett pris för att uppmärksamma arkitekturens möjliggörare.
 • De motioner som gällde skydd och förenkling av yrkestitlarna kommer att hanteras i arbetet kring framtidens arkitekt under kommande verksamhetsperiod.
 • En motion som gällde medlemmar utanför storstädernas möjlighet att delta i förbundets aktiviteter besvarades med att tillgängligheten ska öka, bland annat genom livestreaming och lokalföreningarnas insatser.
 • Fler allmänna tävlingar efterfrågades. Svaret blev att detta sedan tidigare är ett av målen för tävlingsverksamheten. Frågan finns också med i det pågående utvecklingsarbetet på tävlingsområdet.
 • Arkitektstudenternas motion om att inrätta en person eller grupp som ansvarar för diskrimineringsgrundade frågor inom organisationen och arkitekt-
  kåren som helhet fick bifall.

Enkät: Vilken var den viktigaste frågan på stämman?

Joanna Hagstedt, planeringsarkitekt FPR/MSA, distrikt Västra Götaland:
– Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. De är angelägna i det interna arbetet, inte minst i diverse val. Nu när styrelsen fått förtroendet är det viktigt att veta att de tar detta med sig och arbetar med frågan. Förhoppningsvis får vi också en återkoppling kring tävlingarna på nästa stämma, något som skulle skett i år.

Patrik Jansson, planeringsarkitekt FPR/MSA, distrikt Övre Norrland:
– För vår lokalförening är tävlingarna viktiga. Det har sagts nästan varje stämma att vi ska jobba för fler allmänna tävlingar, men trenden fortsätter ju bara neråt. Vi får se vad arbetet med att utveckla tävlingsverksamheten mynnar ut i. Medlemmarna frågar om det här, så då måste vi kunna föra något tillbaka.

Elina Åberg, student KTH:
– Det är jätteroligt att man valt att lyfta genus- och mångfaldsfrågorna i verksamhetsprogrammet men också genom att bifalla arkitektstudenternas motion. På skolorna är frågan brännande het så det är superkul att den nu sprider sig upp i förbundet. Det är på tiden!

Mer att läsa