Gå till innehållet

Planpriset till Fokus Skärholmen

Det blev processen bakom Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen som tog hem Sveriges Arkitekters pris för bästa plan, Planpriset 2019.

”Att använda de verktyg som planeringen erbjuder för att adressera skillnaderna i våra medborgares livsmiljöer kan göra världen bättre och är en nyckel till integration och hälsa”, skriver juryn i sin motivering.

Så var det också resultaten i rapporten Skillnadernas Stockholm som låg till grund för beslutet att göra stadsdelsområdet Skärholmen till ett av stadens profilprojekt för social hållbarhet. Rapporten visade att områdets invånare har kortast förväntad livslängd, högst ohälsotal och är bland de mest trångbodda i hela staden.

– Våra mål har utgått ifrån ett holistiskt perspektiv att investera i den fysiska utvecklingen men också den mänskliga. Att ta till vara på professionens kunskaper men också människors erfarenheter och att göra det samtidigt, sa Sara Heppling Trygg, biträdande projektchef på stadsdelsförvaltningen, och riktade ett särskilt tack från Arkitekturgalans scen till de Skärholmsbor som engagerat sig:

– Tillsammans gör vi skillanden.

Målet är att området ska utvecklas med utgångspunkt i de kvaliteter och behov som redan fanns på platsen när processen startade och i dialog med de boende. Projektet drivs inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Fler bostäder innebär att det dessutom behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden.

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Det har hittills delats ut tio gånger och med Fokus Skärholmen har Stockholms stad fått priset fyra gånger.

På frågan om vad som gjort juryn extra glada under arbetats gång svarade Karl Arnö från juryn att de sett att många kommuner slutat tjafsa internt om stadsbyggnadsfrågor.

– Istället har de enats om de stora frågorna som social hållbarhet och klimatfrågor, det tycker vi är positivt.

Vinnare Planpriset 2019:

Fokus Skärholmen

Skärholmsvägen är en del av projektet Fokus Skärholmen.

Ansvariga: arkitekt Karin Ahlzén, exploateringskontoret (projektchef) och Sara Heppling Trygg, stadsdelsförvaltningen (biträdande projektchef). Övriga: arkitekt Eveliina Hafvenstein Säteri (områdesansvarig stadsbyggnadskontoret); landskapsarkitekt Joel Berring (teamledare stadsbyggnadskontoret); Louise Bill, Elin Dellström Gidmark, Jacob Ericsson, Emelie Häll och Josefine Idbrant (projektledare exploateringskontoret);Lena Remaeus (kommunikatör); planeringsarkitekt Susanne Arvidsson, Martin Bretz, landskapsarkitekt Elin Henriksson, Amanda Gordon, Annika Lindgren, arkitekt Anja Linna, Nina Mjaaland, Peter Tomtlund och planeringsarkitekt Jenny Åberg (stadsplanerare med ansvar för enskilda planer); landskapsarkitekt Per Qvist (allmän platsmark); Irma Ortega och Flor Luna (dialog och lokalt utvecklingsarbete); Annelie Harlén (miljöspecialist); Monica Carlbaum (trafikplanering); landskapsarkitekt Jean-Louis Dessalles och parkingenjör Love Örsan (parkutveckling); Sven Brodin, Maria Granberg Wadén, Jacob Johansson, Amer Halabi, Mimi Alansari och Anders Cederwall (byggprojektledning och genomförandefrågor); Mats Westin och Karin Riddersporre (upphandling).

Uppdragsgivare: Stockholms stad.

Juryns motivering: Med lika delar fokus och följsamhet visar Fokus Skärholmen vad som är möjligt när planeringen samlar kunskap om såväl platsen som människor som vill berika den. Projektet, eller som här processen, formar ett narrativ som både är samtida och ger momentum inför det som komma skall. Att använda de verktyg som planeringen erbjuder för att adressera skillnaderna i våra medborgares livsmiljöer kan göra världen bättre och är en nyckel till integration och hälsa.

Mer att läsa