Gå till innehållet

Gemensamma begrepp underlättar samtal om jämlikhet

Jämställd eller jämlik? Det är inte helt enkelt att veta vilket ord som funkar bäst i samtal om likabehandling. Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor vill reda ut begreppen.

Rebecca Norberg är ordförande för utskottet, som tillsattes i samband med årsstämman 2014.

Varför behövs en ordlista? 

– För att kunna diskutera frågorna gemensamt behöver vi sprida en grundläggande förståelse för begreppen. Det ger fler möjlighet att bidra och delta i samtalet.

Hur har ni jobbat med  jämställdhet och mångfald?

– Vi har velat synliggöra den möjliga diskriminering som eventuellt förekommer i organisationen, och samtidigt lyfta fram den mångfald som faktiskt finns. Alla medlemmar ska ges möjlighet att vara på det sätt som just de vill vara. Vi uppmuntrar alla sorters människor att bli en del av arkitektkåren.

9 ord om jämlikhet

  • Jämlikhet. Innebär att människor anses ha lika värde och likhet inför lagen. Dessutom ska de ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.
  • Jämställdhet. Används sedan i början av 1970-talet i betydelsen lika villkor för kvinnor och män. Sveriges första jämställdhetslag från 1979 är numera ersatt med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009.
  • Diskriminering. Att missgynna och särbehandla en person eller grupp av personer. Det är enligt lag inte tillåtet att diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
  • Maktstruktur. Människors möjligheter och resurser beror inte bara på slumpen eller personens talang. Vad som ses som ”normalt” och ”onormalt” är en del av maktordningen i ett samhälle där föräldrarnas utbildningsnivå fortfarande har stor påverkan på barnens möjligheter att lyckas i livet (Socialstyrelsens Social rapport 2010).
  • Heteronormativitet. Samhällsnormer som kopplas till att den enda godkända kärleksrelationen skulle vara den mellan man och kvinna. Och det slutar inte där – relationen förväntas dessutom vara monogam.
  • Vithetsnorm. En norm som gör att vita personer har sociala, ekonomiska och politiska privilegier i det svenska samhället. Att vara vit ses som positivt och eftersträvansvärt och den som inte är vit är därmed avvikande.
  • Härskarteknik. Metoder för att tycka ner andra, exempelvis genom att osynliggöra dem eller undanhålla information. Kan ske omedvetet eller medvetet, men syftar oftast till att bevara eller stärka normer och orättvisor.
  • Normkritik. Med ett kritiskt förhållningssätt blir det lättare att synliggöra och granska normer. Det viktigaste är inte vem som förtrycker eller vilka som drabbas, utan insikten i vilka ideal som normen innehåller och upprätthåller.
  • Hen. Ett nyskapat pronomen som ska användas könsneutralt. Bra att ta till då inte ett speciellt kön ska pekas ut.

Mer att läsa