Gå till innehållet

Oklart rättsläge för modulbostäder med tillfälliga bygglov

En dom i Mark- och miljööverdomstolen har skapat osäkerhet kring möjligheterna att uppföra modulhus med tillfälliga bygglov. Nu kan saken komma att prövas av Högsta domstolen.

Det är en viktig dom, konstaterar Fredrik Andersson som är chef för byggavdelningen på Göteborgs stadsbyggnadskontor, som liksom många andra kommuner har flera tillfälliga bygglov för modulbostäder för flyktingar på sitt bord.

Domen som kom i somras gäller ett modulbygge med 400 studentbostäder som redan uppförts vid Ramberget i Göteborg. Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt upphävde det tillfälliga bygglovet som Göteborgs stad givit med hänvisning till att behovet av studentlägenheter inte kan anses som tillfälligt och att man därför inte kan bevilja ett tillfälligt bygglov. Domen överklagades men nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, kom också fram till att det inte går att ge tillfälligt bygglov för bostäderna. Mark- och miljööverdomstolen framhåller dock istället att mark- och grundläggningsarbetena är så pass omfattande och dyra att det inte är realistiskt att avveckla bebyggelsen och återställa marken inom maxtiden för ett tillfälligt bygglov, som idag är 15 år.

Göteborgs stad har överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom och Högsta domstolen har gett staden förlängt till i början av september att inkomma med kompletterande handlingar. Därefter kommer Högsta domstolen att ge besked om prövningstillstånd, det vill säga besked om det blir ett avgörande i högsta instans eller inte.

Om domen som gäller studentbostäder påverkar planerna på modulbostäder för flyktingar är oklart.

Det vore bra om det prövades av Högsta domstolen. Som det är nu har vi ett rättsosäkert läge eftersom mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen har upphävt det tillfälliga bygglovet på olika grunder, säger Fredrik Andersson.

Mer att läsa