Gå till innehållet

Ökat antal flyktingar kan leda till ändringar i PBL

Med anledning av invasionen av Ukraina vill regeringen göra ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att snabbt kunna erbjuda tillfälligt boende för flyktingar. Sveriges Arkitekter tillstyrker promemorian. “Vi ser detta som en nödvändig, akut och temporär åtgärd”, skriver förbundet i sitt remissvar.

I plan- och bygglagen finns en bestämmelse om att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser när antalet asylsökande ökar. Nu föreslås i en promemoria att möjligheter till undantag också ska gälla vid tillströmning av utländska medborgare som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Orsaken är att Rysslands invasion av Ukraina innebär en omfattande ökning av flyktingar till Sverige. 

I promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av kriget i Ukraina föreslås också två förordningar för att underlätta mottagandet av personer som avser att söka asyl eller har sökt asyl. Båda förslagen innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket.  

Den ena förordningen handlar om att en kommun ska kunna etablera så kallade ankomstboenden, tillfälliga boenden i lokaler som vanligtvis används till annat. Den andra förordningen handlar om att statliga myndigheter ska kunna etablera enkla förläggningar i form av tält på statligt ägd mark.  

Promemorian skickades ut på remiss den 15 mars och Sveriges Arkitekter har lämnat sitt remissvar där förbundet tillstyrker förslagen. “Sveriges Arkitekter vill på alla sätt i denna situation underlätta för att det snabbt kan ordnas tillfälliga ankomstboenden och enklare förläggningar för att möta det stora och akuta behovet av tak över huvudet för vuxna och barn som flyr kriget i Ukraina och söker skydd i Sverige“, skriver förbundet i remissvaret. 

Sveriges Arkitekter poängterar i sitt remissvar att förbundet i huvudsak är negativa till utvecklingen med allt fler undantag i plan- och bygglagen men att de ser detta som en nödvändig, akut och temporär åtgärd. Förbundet pekar på vikten av att bevaka att värdefulla livsmiljöer och kulturhistoriska miljöer inte går förlorade och att åtgärderna som görs är reversibla. För att underlätta återställande förespråkar Sveriges Arkitekter att tillfälliga boenden enkelt kan demonteras och att materialen kan återbrukas.

Förbundet betonar också kvaliteten i tillfälliga boenden. “Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land”, skriver Sveriges Arkitekter.

Mer om Ukraina

Mer att läsa