Gå till innehållet

Nytt råd för skydd av kulturarv bildas

Regeringen har beslutat att ge flera myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för skydd av samlingar av kulturarv och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.

Myndigheterna som fått uppdraget att bilda rådet för skydd av kulturarv är Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk. Även de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Kulturminister Parisa Liljestrand säger i en kommentar att planeringen för skydd av kulturarv vid höjd beredskap och krig länge varit vilande i Sverige och att regeringen med det nya uppdraget vill ”inkludera kulturarvssektorn” på ett tydligare sätt. 

Att kultursektorns deltagande i planeringen för det civila försvaret är underutvecklat är något som konstaterades redan år 2022, i rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ligger bakom.  

– Medvetenheten om behoven är stora, men kulturverksamheterna har kommit olika långt, säger Parisa Liljestrand i pressmeddelandet.

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, drar paralleller till Ukraina.

–Sveriges kulturarv är en angelägen del av vårt institutionella minne och vår identitet. Erfarenheter från kriget i Ukraina visar att Ryssland på ett systematiskt sätt avsiktligen förstör kulturarv i syfte att eliminera Ukrainas identitet och historia för att därigenom också underminera försvarsviljan. Vi behöver därför bygga motståndskraft här och nu för att skydda vårt kulturarv och rådet kommer att var en central aktör i detta arbete, säger han.

Arbetet i rådet ska pågå till och med den 28 februari 2027.

Mer att läsa