Gå till innehållet

Nya LOU kan bli goda nyheter för arkitekterna

Bättre stöd för att värdera kvalitet och kompetens samt stopp för orimligt låga priser. Det är några av nyheterna i den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, som riksdagen beslutar om i höst.

– Efter en första snabbanalys av lagförslaget kan vi andas ut. På flera av de punkter som vi idogt har försökt påverka går regeringen rätt väg, sa Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter när regeringen lade fram sin försenade proposition till ny LOU i slutet av juni.

Det hon främst syftar på är de nya tilldelningsgrunderna. I det nya direktivet ersätts ”lägsta pris” och ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” med dels det övergripande begreppet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” och dels tre tilldelningskriterier. Dessa är pris, kostnad och bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Enligt Upphandlingsmyndigheten innebär de nya tilldelningsgrunderna inga förändringar av rättsläget jämfört med dagens lagstiftning men Katarina O Cofaigh är optimistisk.

Vi hoppas att upphandlande myndigheter i den nya lagstiftningen känner mer stöd att värdera kompetens och erfarenhet högre.

Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter

– Regeringen gick inte på lagrådets förslag att lägsta pris skulle sättas överst på listan. Vi hoppas att upphandlande myndigheter i den nya lagstiftningen känner mer stöd att värdera kompetens och erfarenhet högre i sina upphandlingar av arkitekttjänster, säger Katarina O Cofaigh.

Enligt den nya lagen blir det också uttryckligen tillåtet för den upphandlande myndigheten att som ett kvalitetskriterium väga in anbudsgivarens organisation och personalens erfarenheter och kvalifikationer. Och sedan ska upphandlaren också se till att det verkligen är de personerna som man värderat högt som utför uppdraget.

Den nya lagen innebär också att upphandlaren är skyldig att ifrågasätta anbud med misstänkt låga priser och alltid ska förkasta dem om leverantören inte kan förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt. Detta handlar framförallt om att sålla bort anbudsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter gällande miljö samt sociala och arbetsrättsliga frågor, vilket varit mycket omdebatterat med argument som att det riskerar att på olyckliga grunder slå ut mindre företag.

– När man exemplifierar arbetsrättsliga villkor talar man om lön, semester och arbetstid. Arkitektföretag ska nog passa sig för att lägga för låga timpriser i fortsättningen, säger Katarina O Cofaigh.

Den nya lagen har kommit till följd av nya EU-direktiv och riksdagen ska fatta beslut om förslaget i höst. Den nya lagen förväntas träda i kraft i januari 2017.

Nyheter i förslaget till nya LOU

  • Upphandlande myndigheter får inte får ställa krav på att anbudsgivare ska ha högre årsomsättning än två gånger kontraktsvärdet.
  • Innovationspartnerskap blir en alternativ upphandlingsform som innebär att själva lösningen ska kunna utarbetas under upphandlingen, typ parallella uppdrag.
  • Tilldelningsgrunderna ”lägsta pris” och ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” ersätts med det överordnade begreppet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som innefattar tilldelningskriterierna pris, kostnad och bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
  • Kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som ska utföra uppdraget får uttryckligen vägas in när kvaliteten ska utvärderas.
  • Upphandlande myndigheter blir skyldiga att ifrågasätta anbud med misstänkt låga anbudspriser och skyldiga att förkasta anbud som de bedömt vara onormalt låga för att anbudet inte uppfyller tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter.

Mer att läsa