Gå till innehållet

Nya länkar skapar Karlstads resecentrum

Med ett förslag där ett befintligt stationshus från 1869 blir centralpunkten tog White och Trivector hem segern i den inbjudna tävlingen om Karlstads stationsområde.

– Grunden i vårt förslag är att integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö, säger Gunnar Stomrud, planeringsarkitekt på White och uppdragsledare i vinnarteamet.

Det var en diger uppgift som de totalt fyra arkitektteamen i tävlingen om Karlstads resecentrum hade att lösa. Förutom att ge förslag på utformning av själva resecentret med vänthall och service, var uppgiften att redovisa all logistik med flöden av gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar till och från samt inom området, inklusive parkering för bilar och cyklar. Dessutom ingick i uppgiften att redovisa hur kringliggande äldre kulturhistoriska bebyggelse kan bli en del av det levande centret och hur framtida exploatering kan ansluta.

Tävlingsjuryn uppskattar att vinnarteamet valt att bevara det befintliga stationshuset som en samlad väntsal och en naturlig, historisk centralpunkt och att utbyggnaden av området presenteras som en process över tid. I förslaget ingår bland annat nya länkar genom en omarbetad tunnel och nya broar.

”De tydliga stråken och gestaltningen kring dem bedöms ha goda förutsättningar att lyfta stadsmiljön och fungera som katalysatorer för framtida stadsutveckling på båda sidor om järnvägen”, skriver juryn.

 

Det befintliga stationshuset blir navet även i det nya stationsområdet.

Förslaget Resa Gata Stad bygger på en välgjord analys, skriver tävlingsjuryn i sitt utlåtande.

Om de tävlande

Bakom vinnarförslaget står fyra medarbetare från White; planeringsarkitekt Gunnar Stormrud (uppdragsledare), landskapsarkitekt Mattias Nordström (ansvarig), arkitekt Jacob Melin (ansvarig gestaltning) och arkitekt Erik Nygren (ansvarig stadsbyggnad) samt en medarbetare från Trivector; tekn. lic. Per Gunnar Andersson (ansvarig trafikfrågor).

Övriga tre tävlande team var Rundquist/Tema/Ramböll/Structor, Gottlieb Paludan Architects/WSP samt Wingårdhs/WSP.

Mer att läsa