Gå till innehållet

Nya förslag på undantag från bygglov

Boverket har utrett förutsättningarna för att skippa bygglov för altaner, solcellspaneler och solfångare.
– Altaner är lite komplicerat, där har vi kommit med ett försiktigare förslag än för solenergianläggningar där det är mer radikalt, säger Adam Laurin, arkitekt på Boverket.

Regeringens uppdrag till Boverket var att utreda förutsättningar för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader samt bygge av altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus.

Boverkets förslag är att undantaget för altaner ska införlivas i det undantag som redan finns för skärmtak, mur och plank vid en skyddad uteplats (9 kap 4 § PBL). För att underlätta tillämpningen föreslår Boverket även en definition av begreppet altan, något som tidigare inte fanns.

– Det nya är att vi pratar om uteplatsens golv. Förut handlade det vanligen om stenläggning på marken men numera byggs ofta upphöjda golvkonstruktioner och därför behöver undantaget moderniseras, förklarar Adam Laurin.

När det gäller solenergianläggningarna föreslår Boverket att det inte ska krävas bygglov om paneler och solfångare monteras utanpå befintlig byggnad och följer byggnadens form. Undantaget från bygglov gäller dock inte om det handlar om särskilt värdefull bebyggelse (8 kap 13 § PBL), precis som i fallet med Attefallshus.

Om förslagen går igenom innebär det ett ytterligare tillskott i floran av undantag från kravet på bygglov som införts de senaste decennierna, där Friggeboden på 1980-talet och Attefallshusen 2014 ingår. I sin rapport flaggar dock Boverket för att undantagen inte nödvändigtvis är det bästa sättet att förenkla byggandet.

– Det blir mer och mer rörigt med alla undantag. Vi brukar skoja om att vi fått fler frågor från kommuner och byggherrar om undantagen än det finns Attefallshus i Sverige. Det finns trots allt fördelar med att samhället prövar byggena. Vi hoppas att det kan bli en diskussion kring det, säger Adam Laurin.

Remissinstanserna har till den 15 januari 2018 på sig att komma med synpunkter på förslagen. Under tiden fortsätter Boverket att utreda möjligheterna för ytterligare undantag från bygglovplikten. Nu handlar det om komplementbyggnader, byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Allt ska slutrapporteras i april 2018.

Boverkets förslag:

Altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus ska under vissa förutsättningar undantas från krav på bygglov. Undantaget ska omfatta altaner som utgör golv till en skyddad uteplats och som

  • anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset,
  • tillsammans med murar och plank som undantagits från krav på bygglov sammantaget inte har en höjd som överstiger 1,8 meter, och
  • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det.

Förslag på ny definition av altan: ”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.”

Solenergianläggningar som monteras utanpå en byggnads tak- eller fasadmaterial och följer byggnadens form ska inte kräva bygglov även om de påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt på annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL.

Läs hela utredningen här.

Mer att läsa