Gå till innehållet

Ny rapport: Arkitekt­branschen speglar inte Malmös mångfald

74 procent av utrikes födda inom arkitektbranschen i Malmö upplever diskriminering på grund av etnicitet, ras eller religion. Det visar en rapport från Urban academy som bildats för att hjälpa Malmö att agera mot bristande mångfald.

Projektet Urban academy lanserades förra året av Malmös stadsbyggnadskontor, med stadsarkitekt Finn Williams i spetsen, för att ta reda på om stadens arkitektbransch speglar stadens mångfald. Utgångspunkten är att om staden ska byggas för alla Malmöbor, behöver invånarnas många olika perspektiv speglas bland dem som planerar och genomför stadsutvecklingen.

– Malmö är en supermångfaldig stad, där över halva befolkningen har utländsk bakgrund, konstaterar Finn Williams i en kommentar på LInkedin och förklarar att det var han som, när han tillträdde som stadsarkitekt, ställde den enkla frågan hur Malmös arkitektbransch speglar mångfalden i befolkningen.

För att ta reda på vilka grupper som är underrepresenterade i arkitektbranschen genomfördes under våren 2023 en enkät bland Skånes arkitekter. Där har Malmös arkitekturbransch kartlagts utifrån faktorer som etnicitet, socioekonomi, kön, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation. Resultatet har nu presenterats i en rapport från Urban academy. Enligt ett pressmeddelande visar resultatet av enkäten ”en homogen arkitektbransch där trösklarna för underrepresenterade grupper är höga”.

Studien har framför allt identifierat diskriminering baserad på etnicitet och socioekonomiska skillnader. Ett exempel är att 74 procent av de utrikes födda inom branschen upplever diskriminering på grund av etnicitet, ras eller religion. 30 procent av dem som svarat på enkäten har minst en förälder född i ett annat land än Sverige medan motsvarande siffra för Malmö är 56 procent. Knappt sju procent av de som svarat på enkäten uppger att de har vuxit upp i ett socioekonomiskt utsatt område, medan motsvarande siffra för Malmös befolkning är 29 procent. Enligt rapporten kan det bland annat leda till brist på information om arkitektyrket i grundskolan och brist på nätverk för att få praktik och anställning.

Studien har också kartlagt diskriminering baserat på ålder, kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning och funktionsvariation. En majoritet, 52,3 procent, anser att det finns diskriminering baserat på kön inom arkitektbranschen. Det tycker 61,1 procent av kvinnorna jämfört med 38,4 procent av männen. Totalt 22,5 procent av de svarande uppfattar diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande uttryck. Det anser 19,2 procent av de heterosexuella och 43,3 procent av dem med annan läggning. En majoritet, 55,9 procent, anser att det förekommer åldersdiskriminering i branschen.

Urban academy arbetar bland annat utifrån att bilden av vem som blir arkitekt grundas redan på grundskolenivå och att den homogenitet som genomsyrar branschen befästs på högre utbildningar. Malmö universitet är en samarbetspartner i Urban academy.

– Malmö universitet har ett starkt fokus på breddad rekrytering och vi ser att fler perspektiv bidrar till mer kreativa lösningar på komplexa problem. Genom samverkan med Malmö stad har vi ytterligare möjligheter att tillsammans utveckla staden genom processer som fokuserar på mångfald och inkludering, säger Maria Wiktorsson, vicedekan vid Malmö universitet.

Studien genomfördes i samarbete med Sveriges Arkitekter och enkätundersökningen besvarades av 400 arkitekter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter Skåne. Förbundets ordförande Emina Kovacic beskriver i pressmeddelandet hur Sveriges Arkitekter har arbetat med frågor om mångfald, bland annat genom Arkitekt(h)en, utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och en policy kring inkludering och likabehandling som ska vara vägledande för medlemmarna.

– Vi ser ändå att mycket återstår att göra. Den policy vi tagit fram förvandlas till verklighet i det ögonblick den börjar tillämpas i enskilda möten, på arbetsplatser och lärosäten där våra medlemmar finns, säger Emina Kovacic i pressmeddelandet.

Urban academy ska nu arbeta vidare utifrån resultatet av enkäten. I sammanfattningen föreslås en plattform för hela samhällsbyggnadsbranschen med återkommande kartläggningar om representation.

Om Urban academy och undersökningen

Urban academy lanserades av Malmö stadsbyggnadskontor hösten 2022 och har genomförts som en workshopserie, en enkät, djupintervjuer och kartläggning av befintliga initiativ. Enkätstudien genomfördes av Tillsammans i förening, arkitekten Modan Akbarnazim, Altitude Meetings och representanter från Malmö universitet.

Mer att läsa