Gå till innehållet

Myndigheter uppmanas gå i bräschen för en relevant arkitektur

Ett tjugotal olika aktörer gör medskick till regeringens proposition om gestaltade livsmiljöer.
– Statliga myndigheter skulle kunna bli mycket bättre på att visa hur arkitekturen gör skillnad i de projekt de själva driver, säger arkitekten Ola Broms Wessel.

I september ska regeringen lämna en proposition om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Målet är en samlad politik för frågorna där kulturministern, bostadsministern och miljöministern jobbar tillsammans.

Utredningen Gestaltad livsmiljö har varit ute på remiss och nu vill regeringen få med sig fler synpunkter i arbetet med propositionen. Ett rundabordssamtal hölls på Kulturdepartementet 7 mars med ett tjugotal inbjudna personer, bland annat från arkitektkontoret Spridd, design- och konstkollektivet Mycket, Hyresgästföreningen, Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Samtliga deltagare hade möjlighet att komma med ett skriftligt medskick till regeringen.

Ola Broms Wessel.

Ola Broms Wessel.

Ola Broms Wessel från Spridd säger att två olika perspektiv lyftes under samtalet där det ena handlade om att utbilda i god arkitektur och lyfta fram det som redan byggts och det andra att hitta nya modeller som kan möta civilsamhällets behov och på så sätt göra arkitekturen relevant, något han själv poängterar.

– Vi berättade om de projekt vi gör i förorten som handlar om att driva ett underifrånperspektiv som modell i planeringssammanhang. Jag tror att man från offentligt håll bör lyfta fram processen och inte bara det enskilda projektet, säger Ola Broms Wessel.

Han anser att de statliga myndigheterna borde bli bättre på att visa hur arkitekturen kan göra skillnad i de projekt de själva driver och att behövs en sammanhållen politik där både den lilla och stora skalan är med.

– Att det saknas idag återspeglas ända ner i dagens plättplanering med osammanhängande svar på stora frågor, säger Ola Broms Wessel.

Det är ett viktigt medskick att skapa en politik som kan få styreffekt i offentliga insatser.

Per Olsson Fridh

Enligt Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, var tanken att bjuda en så spännande blandning av perspektiv som möjligt med aktörer som inte alltid möter varandra.

Per Olsson Fridh.

Per Olsson Fridh.

– Det är tydligt att vi behöver jobba på tvären för att lösa utmaningarna som vi ändå har och där arkitekturen kan göra stor skillnad, säger han.

Även Per Olsson Fridh såg diskussionen om arkitekturens relevans som en angelägen del av rundabordssamtalet.

– Det är ett viktigt medskick att skapa en politik som kan få styreffekt i offentliga insatser. Jag ser det som en uppmaning att vi inte bara nöjer oss med att förändra förordningar utan också argumenterar för ett samhällsbygge där den gestaltade miljön blir viktig.

De var inbjudna till rundabordssamtalet om hållbara gestaltade livsmiljöer

Mariana Alves Silva, designer, del av arkitektur-, design- och konstkollektivet Mycket samt forskare på ArkDes

Ola Broms Wessel, arkitekt och vd, Spridd Arkitekter

Caroline Dahl, arkitekt, verksamhetsledare, Movium

Kim Einarsson, curator och verksamhetsutvecklare, Konstfrämjandet Väst

Patrik Faming, arkitekt, nationell samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling, Boverket

Samir Alj Fält, arkitekt, formgivare, designer och konstnär, Design lab Skärholmen

Jonas Olsson, producent och sakkunnig, ArkDes

Simon Helmér, vd, Vallastaden BoExpo i Linköping

Signe Johannessen, ordförande, Gnesta ArtLab

Christer Larsson, arkitekt, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna

Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt och VD, Belatchew Arkitekter

Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd

Stina Nilimaa Wickström, ordförande, Svensk Form och vice president product design, Volvo Group

Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Louise Masreliez, arkitekt, Marge Arkitekter, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter

Ulf Ranhagen, arkitekt, adjungerad professor, KTH och ordförande i Arkus

Caroline Dahl, arkitekt, verksamhetsledare, Movium

Pernilla Bonde, vd, HSB och ledamot i Global Utmaning (deltog ej)

Marja-Leena Pilvesmaa, kulturarvschef och tf generaldirektör, Statens fastighetsverk (deltog ej)

Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus (deltog ej)

Gunilla Glasare, direktör och chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting Eva Hägglund (deltog ej)

Eric De Groat, chef för samlingar, bibliotek, forskning och kommunikation, ArkDes (deltog ej)

Thomas Degn, universitetslektor och programansvarig, Umeå Designhögskola samt ledamot av SVIDs styrelse (deltog ej)

Ola Andersson, arkitekt, författare och skribent, Andersson & Arfwedsson (deltog ej)

Mer att läsa