Gå till innehållet

Trafikbuller inte längre hinder för bostadsbyggande enligt Boverket

Boverket avråder från att ytterligare lätta på bullerreglerna vid byggande av bostäder. En majoritet av riksdagen är kritiska till Boverkets utredning och vill fortsätta arbetet med att luckra upp riktvärdena för buller. Men ett förtydligande av reglerna välkomnas bland arkitekter.

 

Oppositionen och SD i riksdagen har tidigare krävt ytterligare förändringar av riktvärden för trafikbuller vid bostäder, att gränsvärdet höjs från 55 decibel till 60 och för studentlägenheter upp till 65 decibel. Men i en promemoria från slutet av december avråder Boverket från att lätta på bullerreglerna. ”Boverkets slutsats är att trafikbuller inte längre är ett hinder för bostadsbyggande”.

Boverket har samlat in expertunderlag och synpunkter och avråder alltså från att lätta ytterligare på bullerreglerna efter de förändringar som gjordes 2015. Istället är förtydliganden och tillämpning av lagändringarna av störst betydelse för bostadsbyggande. Dessutom betonar Boverket att ambitionen ska vara att skapa så bra ljudmiljöer som möjligt och att en onödig bullerexponering ska undvikas av hälsoskäl.

Inger Holmqvist, landskapsarkitekt och tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen, välkomnar ett förtydligande av de regler som redan gäller.

– Nya riktvärden riskerar att öka osäkerheten när dessa ska tillämpas. Den ytterligare vägledning kring nu gällande regler som Boverket har för avsikt att komma med under året är därför värdefull, säger Inger Holmqvist.

I Stockholm gäller den så kallade Stockholmsmodellen, att riktvärdena för trafikbuller får överskridas på ena sidan av bostadsfasaden om man också kan erbjuda en lugn sida.

Torleif Falk som är ny stadsarkitekt i Stockholm sedan oktober tycker att modellen fungerar bra i alla led av konsulter idag.

– Vår hållning är att planera med människan i fokus och vi litar på att Boverket har gjort rätt bedömning om var gränsen går för skadligt buller, säger han.

Istället anser Torleif Falk att utmaningen är att förtydliga reglerna kring industribuller och riskfrågor vid planering av nya bostadsområden.

– Det är mycket som innefattas där, till exempel idrottsevenemang och lossning av tåg, och där är reglerna otydliga.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra uttalade sig kritiskt till Boverkets promemoria i Ekot den 17 januari. Hon har tidigare startat ett utskottsinitiativ med syfte att lätta på bullerreglerna och hon vill fortsätta att driva det arbetet. ”Regeringen har haft flera år på sig att få fram regler som gör att vi kan få fram fler bostäder. Det måste hända nu”, säger Kinberg Batra till Ekot.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har däremot varit negativ till lättnader och säger till Ekot att en ytterligare uppluckring av reglerna inte skulle leda till fler men däremot sämre bostäder. Han säger också att det är bra att lyssna på expertmyndigheten Boverket. ”Ska vi göra ytterligare en förändring nu så leder det inte till fler bostäder, men möjligen till sämre bostäder med större hälsoproblem och mer buller”, säger Peter Eriksson.

Lagändringar om bullerregler

Lagändringar om nya bullerregler genomfördes i plan- och bygglagen och i miljöbalken år 2015. Det innebar nya riktvärden för bullervärden och att de ska anges i planbeskrivning till detaljplan och bygglov.

Bland förändringarna fanns att riktvärdet för små lägenheter på maximalt 35 kvm höjdes från 55 dBA till 60 dBA vid den exponerade sidan. För övriga lägenheter gäller 55 dBA som gränsvärde.

Mer att läsa