Gå till innehållet

Liverapport från Sveriges Arkitekters stämma

Sveriges Arkitekters förbundsstämma 2018 pågick 24–25 november. Arkitekten var på plats och liverapporterade.

Den 25 november 16:15

Mötet avslutats med en gemensam applåd.


Den 25 november 16:14

Stämman godtar det reviderade förslaget till valberedning.


Den 25 november 16:10

Karin Wilstrand, avgående styrelseledamot, planeringsarkitekt FPR/MSA och boende i Umeå, erbjuder sig att ställa upp som kandidat om någon vill nominera henne.


Den 25 november 16:06

Peter Lindroos påpekar att det är stor skillnad på vilken utbildning man gått.


Den 25 november 16:03

Emily Wade: Vi har lagt störst vikt vid representation i hela landet.


Den 25 november 15:58

Två förslag läggs fram; att godta det lagda förslaget eller att ersätta en av personerna med en planeringsarkitekt.


Den 25 november 15:48

Dags för val av valberedning. Joanna Hagberg påpekar att det saknas en person med planeringsarkitektexamen i förslaget, vilket leder till en diskussion om förslaget kan godkännas.


Den 25 november 15:48

Fråga från stämman: Det är för många SAR/MSA-arkitekter i förslaget till i tävlingsnämnd. Kan LAR/MSA, SIR/MSA, och FPR/MSA-arkitekter adjungeras som en komplettering?

Ylva Åborg från valberedningen: Vi skulle gärna se ett medskick om att det är möjligt att adjungera personer från lokalföreningarna.


Den 25 november 15:45

Även valen till etiska nämnden och invalsnämnden klara.


Den 25 november 15:43

Stämman klubbar igenom förslagen på ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter.


Den 25 november 15:40

En fråga från stämman: Varför är de föreslagna ordförandena till nämnderna endast kvinnor?

Katarina Kempe: Vi har strävat efter att landa i en styrelse som helhet som kan täcka upp alla “planeterna”


Den 25 november 15:38

Bashir Hajo och Cecilia Strömer väljs till verksamhetsrevisorer för perioden 2019–2020.


Den 25 november 15:37

Emily Wade, Elina Åberg och Enar Nordvik väljs till mötesordföranden till stämman 2020.


Den 25 november 15:12

Nu presenteras kandidaterna till de olika posterna, bland andra föreslagna ordföranden Tatjana Joksimović och vice ordföranden Fredrik Drotte.


Den 25 november 15:09

En fråga till valberedningen: Hur har ni tänkt gällande åldersrepresentationen? Ingen i den föreslagna styrelsen är över 51 år.

Örjan Wikforss svarar att detta var en av de punkter där man inte nått ända fram, men att i hela gruppen valbara personer finns de som är upp till 75 år.


Den 25 november 14.58

“Styrelsen och dess företrädare ska kunna delta i samhällsplaneringsfrågorna på den högsta nivån. Fördelningen mellan anställda, chefer och företagare måste också ses över. Representativitet är viktigt.”


Den 25 november 14.58

Den fackliga verksamheten och servicen mot medlemmarna behöver stärkas. Det syntes tydligt i medlemsundersökningen, säger Örjan Wikforss.


Den 25 november 14.57

Sammanlagt ett hundratal intervjuer och samtal har genomförts under processen.


Den 25 november 14.55

Kvinnor dominerar som förslagsställare och också som kandidater, säger Örjan Wikforss.


Den 25 november 14.53

I år har vi arbetat med att professionalisera valberedningsarbetet och har fått stöttning från kansliet, berättar Örjan Wikforss. Han får applåder och skratt när han säger att valberedningen haft fler möten än styrelsen under året.


Den 25 november 14.52

37 positioner ska bemannas.


Den 25 november 14.51

Dags för val av styrelse , revisorer och nämnder.


Den 25 november 14.15

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag. Kaffepaus!


Den 25 november 14.14

Nu handlar det om Sveriges Arkitekters anslutning till andra organisationer, till exempel UIA, IFLA, PTK, Saco, EICA. Katarina O’Cophaigh från kansliet talar.

Suzanne de Laval, Stockholm, frågar om vilka personer som representerar förbundet. Önskar att fler medlemmar engagerar sig.

Katarina O’Cophaigh förklarar att det är en blandning av styrelseledamöter och andra förtroendevalda. Förbundet vill gärna stötta fler att engagera sig.

Emily Wade gör medskick om att arbetet med internationalisering ska innefatta att uppmuntra fler att engagera sig.

Mattias Bjellvi, Skåne, uppmuntrar till att scanna om det finns fler relevanta organisationer.


Den 25 november 14.03

Stämmoordförande Emily Wade konstaterar att alla motioner avklarade! Nu votering om kaffepaus. Det blir efter nästa punkt.


Den 25 november 14.02

Magnus Lindgren från styrselns säger att motionen är viktig. “Vi ska blåsa liv i förbundet och peppa inredningsarkitekterna”, säger han.

Stämman beslutar om bifall av motionen.


Den 25 november 13.54

Nu Eva-Johanna Isestig, Västra Götaland, om sin motion 9.38 Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen

Hon säger att hon alltid saknat ett fokus på inredningsarkitektur, både under studietiden och nu och att förbundet förlorar medlemmar på grund av detta. Hon efterfrågar en fokuserad satsning.


Den 25 november 13.49

Nu motionen 9.27 Oslo – Göteborg -Malmö Helsingborg Köpenhamn

Styrelsens förslag är att avslå motionen. Stämman bifaller.


Den 25 november 13.49

Nu Ashraf Dsoukys motion 9.21 Arbetslöshet arkitekter

Styrelsen anser motionen besvarad. Stämman bifaller.


Den 25 november 13.44

Stämman bifaller styrelsens förslag.


Den 25 november 13.43

Nu behandlas Nils Chigot Erikssons motion 9.20 En starkare facklig organisation

Motionären framhåller att fokus legat på att maximera produktion snarare än arbetsmiljö och stress. “Det är självklart för en facklig organisation jobbar med dessa frågor i en högkonjunktur”, säger han och poängterar att hans motion är unik då den handlar om just det fackliga.

Josephina Lexin och Nils Chigot Eriksson, Studenterna KTH.

Erik Adolfsson från styrelsen talar: Framhåller att stämman beslutar om förbundets inriktning. “Vi ska vara tydliga med att om det uppkommer en situation där en arbetstagare ställs mot en arbetsgivare, står Sveriges Arkitekter alltid på den anställdes sida”, säger han.

Peter Lindroos, Stockholm: Tycker att fördelarna med en organisation som både är bransch och facklig överväger de negativa. Han vill dock lyfta det faktum att nya företag inte tecknar kollektivavtal och uppmana till att efterfråga detta.

Malin Michaelsson, Västra Götaland: Viktigt att styrelsen också pratar om de fackliga frågorna, att det inte bara är en fråga för kansliet. Hon tackar för motionen.

Josephine Lexin, Arkitektstudenterna KTH: Vår generation har upplevt en arbetsrättsförsämring. Jag tror fler skulle gå med i förbundet om man fick reda på det fackliga arbetet,

 


Den 25 november 13.31

Arne Ludvigssons motion 9.19 Sveriges Arkitekter ska inte vara Hemliga Klubben

Motionären framhåller problemet att man inte kan få reda på vem som är medlem om man ringer och frågar. Knepigt när man till exempel ska ta kontakt med kollega.

Peter Lindroos talar: Säger att han saknar en matrikel.

Styrelsen föreslår att i samråd med Sveriges Arkitekters dataskyddombud ta fram en rutin för hur ett samtycke kan se ut för att kunna visa vissa personuppgifter om medlemmarna om de så önskar.

“Lysande förslag” säger Arne Ludvigsson.

Stämman bifaller förslaget.


Den 25 november 13.25

Nu ställs styrelsens förslag om avslag av motion samt uppdrag till kansliet att ta fram kommunikationsstrategi som innefattar tillägget att sprida budskap om god arkitektur i digitala kanaler, mot motionärernas förslag.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.


Den 25 november 13.20

Diskussionen fortsätter:

Ledamot Mattias Bjellvi, Skåne framhåller vikten av att kommunicera det arbete som görs.

Peter Lindroos, Stockholm yrkar på att styrelsen ska prioritera frågan.

Monika Jonson, Skåne, trycker också på behovet av kommunikation. Uppmanar förbundet att ta hjälp av skolorna. Tycker att ägardirektivet för redan existerande Arkitektur Förlag kan ses över. Uppmuntrar förbundets arbete med att ta fram en kommunikationsstrategi.

Emma Jonsteg från styrelsen håller med om behovet av att också internt kommunicera kommunikationsstrategin.

Eva-Johanna Isestig gör medskick angående en kommande utställning om arkitekturpristagarna på Stockholms central: Kan den bli en vandringsutställning? Hon får medhåll.

Suzanne de Laval: Uppmanar att “Arkitekturskolan” på Insta också vänder sig till grundskolorna och föräldrar.

Nils Philip Påhlsson, Skåne: Uppmanar till kommunikation också om vad arkitekter gör, inte bara bilder på färdiga byggnader.

Anna Espling Rolf: Skjut inte bara frågan till styrelsen. Peppa varandra.


Den 25 november 13.10

Nu fortsätter behandlingen av motionen 9.18 Sveriges Arkitekter ska skapa ett fristående bolag för att berätta om arkitektur i digitala samt rörlig media

Motionären Arne Ludvigsson talar: Vi saknar förmågan att vara med på de snabba puckarna.

Kommunikationschef Jonas Mellqvist säger att han har full förståelse för motionärernas synpunkter. Drar med sig skratt när han säger att det ändå finns spår av snabbhet på kansliet redan idag. Han berättar bland annat om förbundets nya “Arkitekturskola” på Instagram som fått mycket positiva reaktioner. “Vi jobbar hyfsat med det som är andemeningen i motionen”, säger Mellqvist.

Jonas Mellqvist presenterar Instagram-kampanjen Arkitekturskolan.

Applåder.

Werner Nystrand säger att han gillar Arkitekturskolan och att den kom efter att de skickat in motionen.


Den 25 november 12.56

Nu drar vi snart igång igen efter lunchpausen. Stämmoledamöterna på väg in salen.


Den 25 november 12.00

Werner Nystrand i replikskifte med Jonsteg och styrelsens förslag på avslag respektive en kommunikationsstrategi för 2019-2020. Nystrand tar upp Arkitekturupprorets utnämning av Borlänge som Sveriges fulaste stad och ”priset” att skicka studenter som ska komma med ändringsförslag redan i sommar.

– Det hade varit tryggt att se en tydligare strategi som börjar tidigare än 2020.


Den 25 november 11.55

Emma Jonsteg, svarar för styrelsens räkning, och motiverar varför Sveriges Arkitekter yrkar på ett avslag till motionen:

– Som svar på behovet av att sprida budskapet och kommunicera mer, så håller vi med. Vi är alla väldigt medvetna om att det här är ett jobb som behöver göras, säger hon och fortsätter:

– Däremot ser inte styrelsens att det är ett arbete som ska ske genom ett fristående bolag. Dels för att det tids- och kostnadskrävande att starta ett bolag, men också för att det innebär en risk att tillföra kapital.


Den 25 november 11.54

Arne Ludvigsson och Werner Nystrand har motionerat under rubriken: “Sveriges Arkitekter ska skapa ett fristående bolag för att berätta om arkitektur i digitala samt rörlig media”. Werner Nystrand förklarar bakgrunden till motion 9.18, och tar upp hur Arkitekturupproret och andra grupper via Facebook spridit bilder och texter med falska påståenden som fått spridning till traditionella medier.

Arne Ludvigsson och Werner Nystrand.


Den 25 november 11.50

Nu behandlas motion 9.17 som föreslår att man ska skriva ut platsen först i all kommunikation. Styrelsen anser att motionen är besvarad och stämman går på styrelsens linje.


Den 25 november 11.47

Motion 9.5 tas upp. Motionären föreslår en arkitektcertifiering. Styrelsens Jesús Azpeitia Seron förklarar styrelsens linje och konstaterar att motionen anses besvarad. Stämman går på styrelsens linje.


Den 25 november 11.45

Nu behandlas 9.4 om invalsnämnden. Styrelsens föreslår i samråd med valberedningen att:
* Stämman ger styrelsen mandat att utse ytterligare adjungerad ledamot av invalsnämnden för perioden 2019-2020 om nämnden så önskar.

* Stämmans valberedning bereder ett sådant val.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.


Den 25 november 11.43

Motion 9.3 får bifall av stämman.


Den 25 november 11.42

Helena Mattsson, från styrelsen, svarar från podiet att Sveriges Arkitekter självklart ska redovisa informationen via sin hemsida. Tobias Olsson, förbundsdirektör, förklarar hur valet av valberedningar går till. Olsson fortsätter med att besvara hur tillsättningen av uppdragen i bolagen går till och tar upp servicebolagets gång: där ordförande respektive  förbundsordförande går in på rollerna.

Arkitektur Förlags styrelse tillsätts på ett annat sätt. Även ersättningsfrågan tas upp.


Den 25 november 11.37

Nu behandlas motion 9.3 om tillsättningen av förtroendevalda. Motionär Joanna Hagstedt motiverar sin motion:
– Jag vill att styrelsen redovisar mer öppet kring tillsättningen av förtroendevalda.

Styrelsen har besvarat motionen och Hagstedt har flera förslag, däribland att redovisa tydligare på hemsidan vid tillsättning av valberedning. Hagstedt vill även få en förklaring till hur tillsättningen av tjänster sker i Sveriges Arkitekters bolag.


Den 25 november 11.33

Motion 9.2 av Gunlaug Östbye om Sveriges Arkitekters seniorer anses besvarad av styrelsen. Stämman går på styrelsens linje.

Förbundsdirektör Tobias Olsson och styrelsens Helena Mattsson presenterar motionen om Sveriges Arkitekter Seniorer.


Den 25 november 11.31

Helena Mattsson från styrelsen tackar för motionen och påminner om styrelsens linje att man föreslår ett utskott. Stefan Petersson från ARKis anser att motionen är besvarad av styrelsen. Stämman går på styrelsens linje om att 9.1 anses besvarad.


Den 25 november 11.29

Nu tillbaka till motioner. Först ut är 9.1 ARKis om att återfå status som arbetsgrupp med en sekreterare på kansliet och en representant för arkitekturstudenterna.


Den 25 november 11.27

Stämman beslutar i enlighet med ersättningskommitténs förslag.


Den 25 november 11.24

Örjan Wikforss, motiverar nu förslaget om att höja arvodet för ordförande respektive vice ordförande. Förslaget är att höja till åtta prisbasbelopp, i nuläget sex, för ordförande och för vice ordförande till fyra prisbasbelopp från tidigare två. Wikforss motiverar vidare ersättningshöjningar till nämnderna och arbetsorganens ordförande.

– Det här är en demokratifråga, för alla – oavsett om man är egenföretagare eller anställd – måste kunna anta uppdraget.

Örjan Wikforss.


Den 25 november 11.18

Stämman antar styrelsens förslag om att fastställa avgiftsprinciper i Arkitektservice AB.


Den 25 november 11.16

Omröstningen är avslutad. 35 röster för styrelsens förslag. 27 röster för yrkandet om att avslå. Fem personer som avstått. Därmed antar stämman styrelsens förslag att kunna höja medlemsavgifterna med sex procent vid en eventuell lågkonjunktur.


Den 25 november 11.14

Votering är begärd på styrelsens förslag om att kunna höja medlemsavgifterna om sex procent vid den eventuellt kommande lågkonjunkturen.

Liv Sonntag från Sveriges Arkitekters styrelse. Tobias Olsson, förbundsdirektör, står i bakgrunden.


Den 25 november 11.11

Nu är tekniken med oss. Stämman antar styrelsens reviderade förslag om medlemsavgifter.


Den 25 november 11.08

Stämman beslutar nu om att fastställa styrelsens reviderade förslag till medlemsavgifter till Sveriges Arkitekter 2019-2020. Omröstningen görs med acklamation men flera invänder om att förslaget inte finns redovisat i surfplattorna som stämmodeltagarna har.


Den 25 november 11:07

Stämman beslutar nu i enlighet om styrelsens förslag om att fastställa inkomst- och utgiftstat för Sveriges Arkitekter och Arkitektservice AB.


Den 25 november 11:05

Motionen avslås.


Den 25 november 11:02

Motion 9.28 Sänkt medlemsavgift för seniormedlemmar.

Styrelsen föreslår att förslaget avslås med hänvisning till styrelsens förslag om nya avgifter.


Den 25 november 11:00

Efter en kort paus är det dags att fortsätta med motionerna.


Den 25 november 10.44

Joanna Hagstedt, Västra Götaland, invänder mot Goods poäng:

– Vi kan inte förlita oss på skattesänkningar som inte vi själva äger.


Den 25 november 10.41

Johanna Good, Stockholm, tar upp att avgiftshöjningen i kombination med skattesänkningen för fackliga avgifter innebär att medlemmarna i själva verket kommer betala något mindre efter höjningen.


Den 25 november 10.40

Maria Papafigou kommer med inspel och efterlyser fler intäktsvägar än medlemsavgifterna. Tobias Olsson svarar och tar upp att Sveriges Arkitekter har ungefär hälften av sina intäkter från medlemsavgifter och resten från andra kanaler.


Den 25 november 10.37

Peter Lindroos, Stockholms arkitektförening, trycker på vikten av att vara förberedd inför en lågkonjunktur och ser avgiftshöjningen som ett sådant moment.


Den 25 november 10.36

Malin Michaelson, Västra Götaland, påminner om situationen som kan uppstå vid en lågkonjunktur och hur väldigt många arkitekter kan bli arbetslösa – vilket varit fallet tidigare. Michaelson tycker att den planerade avgiftshöjningen är bra, med reservation för studenthöjningen som dragits tillbaka.


Den 25 november 10.33 

Tobias Olsson fortsätter att motivera den planerade avgiftshöjningen och exemplifierar med de senaste årens resultat:

– I år går vi back åtta till nio miljoner, vilket är ett planerat underskott, för att vi har och kan ta kapital. Vi har gjort det under många år eftersom vi har den här överavkastningen. Men det är inte hållbart i längden.


Den 25 november 10.31 

Tobias Olsson försvarar och förklarar styrelsen arbete med kommunikation, respektive vilka kanaler de har att tillgå. Ordet går över till My Starbrink som tackar styrelsen för att man reviderar förslaget om avgiftshöjning. Starbrink fortsätter sedan med att fråga om högre transparens och kommunikation kring Sveriges Arkitekters ekonomi.


Den 25 november 10.30

Karin Brodin: Jag tror att folk därhemma frågar sig: Vad gör det här förbundet för mig? Varför ska jag betala mer? Man vill veta vart pengarna går. Vi behöver visa att förbundet lyfter alla arkitekters intressen, även inredningsarkitekter.


Den 25 november 10.27

Tobias Olsson meddelar att styrelsen konfererar och nu tar fram ett reviderat förslag där det inte finns en avgiftshöjning för studenterna.


Den 25 november 10.25

André Lundin, Arkitektstudenterna LTH, ansluter till Starbrink och Stina Johanssons poänger och tar upp konkurrensen från Unionen som är billigare.


Den 25 november 10.24

Johanna Wiklander, Stockholm, är kritisk till underlaget som styrelsen lämnat om avgiftshöjningen och föreslår att avgiftshöjningen inte får bifall av stämman.


Den 25 november 10.23

Stina Johansson, Arkitektstudenterna Ultuna, knyter tillbaka till My Starbrinks poäng om att avgiftshöjningen kommer slå hårt mot studenterna. Hon siar om att det kommer försvåra studentrekryteringen.

–I det långa loppet tror jag inte att vår organisation kommer vinna på en avgiftshöjning.


Den 25 november 10.20

Joanna Hagstedt, begär ordet och tar avstamp i att styrelsen motiverat avgiftshöjningen utifrån en kommande lågkonjunktur. Hagstedt frågar Olsson om hur styrelsen definierat när lågkonjunkturen faktiskt infaller. Tobias Olsson besvarar med att det inte finns en sådan prognos, men att styrelsen bedömer att man behöver ta höjd inför en lågkonjunktur.


Den 25 november 10.18

Tobias Olsson försvarar styrelsens förslag och lyfter fram Sveriges arkitekters arbete och att studentmedlemmar erbjuds omfattande verksamhet.

– Det vore rimligt att få en lite större kostnadstäckning för det som är en väldigt bra verksamhet.


Den 25 november 10.15

My Starbrink, Arkitektstudenterna CTH, tycker inte att avgiftshöjningen har motiverats ordentligt och trycker på att det kommer försvåra möjligheten att rekrytera studenter.

– Jämför man med avgifterna i övriga Saco-förbund, 18 av 21 studentförbund i Saco har en avgift som är lägre än 20 kronor. Med den här höjningen kommer vi gå upp på en förstaplats. Det här är en stor grej.

Flera stämmodeltagare applåderar Starbrinks anförande.


Den 25 november 10.11

Liv Sonntag går igenom medlemsavgifterna i de nordiska arkitektförbunden, som är högre än den nuvarande respektive föreslagna avgiftshöjningen.


Den 25 november 10.09

Liv Sonntag förklarar bakgrunden till förslaget om en kommande avgiftshöjning. Sonntag lyfter att förbundet har vuxit och att det går bra, men att det fortsatt finns mycket att göra. Hon fortsätter med att konstatera att fler medlemmar genererar mer arbete inom rådgivningen, vilket kommer öka i en lågkonjunktur.

Liv Sonntag från styrelsen presenterar inkost- och utgiftsstat samt avgifter.


Den 25 november 10.04

Nu är det punkt 8, Inkomst- och utgiftsstat samt avgifter, och Liv Sonntag går igenom intäkts- respektive utgiftsfördelningen.


Den 25 november 10.01

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att till stämman 2020 ta fram ett förslag till beslut som innebär att medlemstitlarna tas bort. Dessutom ska styrelsen fortsätta utreda en utveckling av yrkestitlarna för rapportering till stämman 2020 och beslut senast 2022. Stämman ger förslagen bifall.


Den 25 november 10.00

Motion 9.7 Gör titeln arkitekt skyddad och arkitektyrket skyddat

Fredrik Almlöf: Som tidigare; vi äger inte frågan.

Motionen anses besvarad.


Den 25 november 09.59

Motionen anses besvarad.


Den 25 november 09.58

Maria Papafigou: Ytterst handlar det om ansvar. Vi har ett enormt ansvar när vi ritar städer och livsmiljöer. Det vore inte konstigt om vårt yrke faller intom den kategorin. Hur ska vi ta mer ansvar och kämpa för vår roll. Vi är inne i en tid när vi engagerar många människor i processer, och vi måste kunna styra de processerna.


Den 25 november 09.54

Fredrik Almlöf för styrelsen: Att skydda titlarna är svårt för oss att göra. I Regeringsformen står att titlar “ska skydda allmänna intressen”. Vi jämför oss med läkare här, där det handlar om att rädda liv. Internationellt minskar titlarna, de kan snarast upplevas som begränsande.


Den 25 november 09.51

Motion 9.6 Arkitekttitel – titel med makt och ansvar

Ana Gejo, motionär: Motionen hör samman med vår roll och hur den bör utvecklas. Vår största utmaning är att vi värderas lågt som arkitekter gentemot beställarna. Vad är vår roll? Vi måste påminna oss och andra att vi inte bara väljer kakel eller klinker, vik skapar miljöer. Vi är alla olika och har olika intressen och det ska vi ta vara på. Det ska framgå tydligt vem som är arkitekt och det ska finnas ett krav på fem års utbildning. Hur påverkas vår roll av beslut runt titlarna? Långsiktigt bör vi kanske sträva mot en skyddad titel.


Den 25 november 09.45

Barbro Sollén Wilcox, ordförande Sveriges arkitekter Västmanland, vill problematisera bilden och diskussionen av titlarna. Barbro Sollén Wilcox tar upp att det i hennes arbete inte är viktigt med titlar, men trycker på att hon tycker att det är ett bra initiativ med genomgången av titlarna. Fredrik Almlöf svarar att det visserligen är så att man på flera inte uppfattar titlarna så starkt, men i samband med anbudsförfarande blir det ofta en viktig symbol.


Den 25 november 09.42

Peter Lindroos: Detta är ett viktigt steg framåt. Och det fortsätta samtalet framåt är jätteviktigt. Vi borde strukturera det. I Göteborg har man använt ett underlag för regionplanen, vi skulle kunna göra något liknande med ett utskick av frågor till exempelvis klubbarna.


Den 25 november 09.39

Över till titelfrågan.

Joanna Hagberg: Jag pratar ur Invalsnämndens perspektiv. Vi tycker detta är en bra riktning. Jag känner mig trygg. Att lämna medlemstitlarna är bra och ger ökat tydlighet. Vi behöver ägna de två kommande åren åt att förankra detta.

Fredrik Almlöf: Vad vi upptäckt i början är att vi som jobbar med de här sakerna ser detta på ett annat sätt. För debatten vidare utåt så att fler förstår vad problematiken innebär.


Den 25 november 09.30

En rad stämmodeltagare antar uppmaningen från Bjarnegård och begär ordet. Här är ett urval av deltagarna och deras förslag:

Anna Rolf Espling, Link arkitektur, berättar att hennes erfarenhet är att det sällan finns arkitekter på landstingen.

Suzanne de Laval kommer med ett inspel om arkitektur i skolan, följt av Peter Lindroos som föreslår att riksarkitekten ska arbeta mot att höja kvalitén på länsstyrelserna:

– Det finns ett antal duktiga, men också flera länsstyrelser som måste lyfta sig.

Elisabeth Weber, länsarkitekt, vill att kommunikationen om arkitektur förbättras.

Martin Hedesjö, ledamot i stadsarkitektsföreningens styrelse och verksam i Norrköping, föreslår att byggloven ska bli bättre.

Joanna Hagstedt, föreslår att professionaliseringen ska förbättras.

Helena Mattsson, styrelsemedlem och prefekt på KTH, vill slå ett slag för arkitektutbildningarna.

Örjan Wikforss, lyfter att det är en fantasiskt möjlighet att påverkar statens byggnader, och föreslår att man tar kontakt med näringsdepartement.

Arne Ludvigsson, före detta stadsarkitekt i Borlänge, bjuder in Bjarnegård till stadsvandring i Borlänge – mot bakgrund av stadens ökända utnämning av Arkitekturupproret

Louise Masreliez, avgående ordförande, föreslår att riksarkitekten ska ge praktisk hjälp och stöd till kommunerna att arbeta med upphandling.

Emma Jonsteg, Utopia arkitekter, berättar att hon ofta hamnar i debatt med kommuner och tar upp att det ofta lobbas mot ”god arkitektur” och att den beskrivs som onödig och krånglig.

Nils Philip Påhlsson, Fojab arkitekter i Malmö, vill att riksarkitekten ska driva frågor om hur arkitekter framstår.


Den 25 november 09.21

Helena Bjarnegård ber stämman om inspel till sin ”att göra”-lista på uppdraget som riksarkitekt.

– Nu är det dags att inleda dialogen med er, det är ni som är experter på Sveriges arkitektur.

Tatjana Joksimović, planchef på länsstyrelsen i Stockholm, inleder med frågan:
– Helena, var börjar vi?

Helena Bjarnegård skrattar och skickar tillbaka till stämman.


Den 25 november 09.20

Helena Bjarnegård redovisar med hjälp av en power point-presentation målen för arkitektur-, form- och designpolitiken. Hon lyfter fram Christer Larsson och Monica von Schmalensees förberedande arbete med att nå målen.

Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg och blivande riksarkitekt från och med januari nästa år.


Den 25 november 09.14

Helena Bjarnegård får flera av stämmodeltagarna i konferenssalen att skratta när hon berättar att det finns en rad uppdrag att söka i Göteborg – nu när hon lämnar för uppdraget som riksarkitekt. Hon fortsätter sedan med att slå fast varför hon sökte uppdraget:

– Jag tackade ja till det här jobbet, för att jag är djupt engagerad i de här frågorna och för att jag verkligen tror på arkitekturens kraft.


Den 25 november 09.07

Helena Bjarnegård, tillträdande riksarkitekt, går ut som dagens första talare. Hon inleder med att berätta om sin bakgrund och vad riksdagsmålet är för hennes kommande tjänst.

Bjarnegård berättar att hon hoppas kunna ha Sveriges Arkitekter som ett nyttigt bollplank under sitt arbete som riksarkitekt.


Den 25 november 09:01

God morgon! Inom någon minut återupptas Sveriges Arkitekters förbundsstämma 2018.


Den 24 november 17:35

Nu avslutar vi för idag. Stämman fortsätter i morgon kl 09:00.


Den 24 november 17:30

Jesús Azpeitia Seron, för styrelsen, redogör för ett förslag om att ta bort medlemstitlarna från 2021. Yrkestitlarna ska finnas kvar. En utredning ska presenteras på stämman 2020.


Den 24 november 17:24

Dessutom har det efter undersökningar framgått att titlarna inte är särskilt kända utanför vår yrkesgrupp, fortsätter Fredrik Almlöf.


Den 24 november 17:21

Många söker extra titlar, exempelvis SIR, för att kunna stärka sin profession i ramavtal. Det, och Bolognaavtalet, skapar komplexa problem för Invalsnämnden.


Den 24 november 17:19

Fredrik Almlöf från styrelsen  och Invalsnämnden redogör för hur yrkestitlarna används i nuläget.


Den 24 november 17:09

Nu är det dags att fastställa  instruktioner för etisk nämnd, invalsnämnd, tävlingsnämnd och valberedning.


Den 24 november 17:07

Nästa förslag: Förändring av Sveriges Arkitekters stadga avseende stämmans ordförande.

Mårten Setterblad för styrelsen: Vi vill inte begränsa urvalet utan kunna välja en person med bra kvalifikationer även utanför stämman.

Bifalles.


Den 24 november 17:04

Stadgeändringen avslås.


Den 24 november 17:03

Votering. 2/3-delsmajoritet krävs.


Den 24 november 16:59

Peter Lindroos: Jag delar helt uppfattningen hur viktig kulturmiljön är men jag är ännu inte övertygad om att det behövs en akademi för kulturmiljö,. Bered frågan grundligare och återkom till nästa stämma.


Den 24 november 16:56

Louise Masreliez, styrelseordförande: Det här kan absolut behövas definieras tydligare. Vi såg att det här är ett vitt fält, som nästan tagits över av Byggnadsvårdsföreningen. Det handlar om hur vi ska jobba med vår redan byggda miljö. Ur en hållbarhetsaspekt är det viktigt att titta på det som är omkring oss. Vi får inte glömma bort det som redan finns på plats.


Den 24 november 16:53

Joanna Hagberg: Akademierna är kopplade till våra yrkestitlar. Jag har inget emot att Sveriges Arkitekter arbetar med kulturmiljöfrågan, gärna i en arbetsgrupp, men inte som en akademi. Det är dåligt genomtänkt.


Den 24 november 16:48

Peter Lindroos: Förslaget är inte färdigt för beslut. Jag saknar ett bättre genomarbetat underlag. Vilken är akademiernas roll? Hur har de fungerat sedan bildandet? Vilket behov finns att utveckla arbetsformer med mera?


Den 24 november 16:44

Nästa punkt: Förändring av stadga Sveriges Arkitekter avseende antalet akademier.

Förslaget innebär att Akademin för kulturmiljö permanentas.


Den 24 november 16:43

Stadgeändringen bifalles.


Den 24 november 16:38

Mårten Setterblad, för styrelsen: Styrelsen består av tretton medlemmar. Det finns möjlighet att välja färre men det blir alltid 13 ändå. Om man är för många finns en risk att inte alla kommer till tals, man kanske inte får höra alla perspektiv. Vi tror att en lite mindre styrelse skulle kunna nå lite längre. Det skulle också kunna öka engagemanget och känslan av ansvar. Förslaget är att minska styrelsen med två medlemmar.

Mårten Setterblad.


Den 24 november 16:35

Nästa punkt: Förändring av stadga avseende styrelsens storlek.


Den 24 november 16:33

Frågan kräver 2/3-delsmajoritet.

Stämman röstar för bifall. Applåder.


Den 24 november 16:31

Dags för votering i frågan.


Den 24 november 16:30

Medskick från Eva-Johanna Isestig: Har studenterna tänkt på hur ni ska se till att alla skolor har representation?


Den 24 november 16:25

Joanna Hagberg: Hur ska styrelsen kunna säkerställa detta? Jag uppmanar stämmodelegaterna att inte godkänna detta. Först när vi rett ut titelfrågan kan vi gå vidare.


Den 24 november 16:20

My Starbrink, ordförande studenterna: Vi har gjort ett långt arbete med omorganisationen. Titelfrågan behöver inte stå emot stadgeändringen.

Joanna Hagberg, SAVG: Det är viktigt att skolorna står med i stadgarna. Jag vill ha votering i frågan, som jag tycker är jätteviktig.

My Starbrink, ordförande Sveriges Arkitekter Studenterna.

 


Den 24 november 16:15

Stadgeförändring i studentorganisationen: Styrelsen ska bli en mindre grupp som väljs på årsmötet. De lokala studentavdelningarna på varje skola kommer fortsatt att utgöra valkorporationer till Studenternas egna årsmöten.

Mårten Setterblad, styrelsen: Resonemanget är bra och ska underlätta ert arbete. Vi vill stödja er. Men detta påverkar titelfrågan. Det är viktigt att det fastställs vilka skolor som ingår.


Den 24 november 16:10

Dags att fastställa styrelsens förslag för verksamhetsprogram.

Bifallet efterföljs av en applåd.


Den 24 november 16:09

9:36 Arbetsgrupp för bevakning av inredningsarkitektens roll LOU

Motionen anses besvarad.


Den 24 november 16:07

9:35 Exempelbank offentlig upphandling av arkitekttjänster.

Motionen anses besvarad.


Den 24 november 16:04

9:34 Arkitektupphandling – en ny tjänst i Sveriges Arkitekters regi

Jens Deurell, motionär: Jag har lämnat in denna motion igen eftersom någon utredning inte riktigt har gjorts så som stämman beslutade 2016. Det är viktigt av demokratiska skäl, och för att underlaget ska bli bra.

Tobias Olsson, förbundsdirektör: Vi har inte mäktat med att göra utredningen helt färdig. Kansliet har en expertroll vilket kan uppfattas som skepticism, men styrelsen bejakar innehållet i motionen.

Jens Deurell: Jag menar att det beslut som redan finns sedan 2016 inte har fullföljts.

Votering begärs.

Louise Masreliez, ordförande: Vi har inte gått i mål men hoppas göra det i nästa period. Det är extremt viktigt.

Motionen anses besvarad.


Den 24 november 15.50

Motion 9:33 ESS och Max IV i Lund skapar oanade möjligheter.

Ur motionen: Vi arkitekter bör därför vara tidigt ute med “önskelistor” för nya material till nya lösningar.

Arne Ludvigsson, motionär: Framtiden behöver nya material ur alla aspekter. ESS ger möjlighet att studera material ner till atomnivå.

Louise Masreliez, styrelseordförande: Ämnet är oerhört viktigt. Detta bör ske på forskningsnivå. Idén om en tävling är intressant, men vår organisation kanske inte har rätt kompetens.

Motionen anses besvarad.

Arne Ludvigsson.


Den 24 november 15.45

Motion 9:32 Sveriges Arkitekters tävlingsarbete ska inkludera markanvisningar.

Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter: Sedan 2014 finns ett uppdrag att bredda tävlingsarbetet. I år har vi hjälpt till i fyra markanvisningstävlingar, där urvalet skett på kvalitet.

Louise Masreliez, styrelseordförande: Vi hoppas mycket på att arbetet med arkitekturpolitiken och riksarkitekten ska sippra ner i kommunerna.

Motionen bifalles.


Den 24 november 15.33

Motion 9:31 Ge medlemmarna möjligheten att anordna tävlingar i enlighet med Sveriges Arkitekters regelverk.

Max Zinnecker, motionär: Styrelsen betraktar vår motion som besvarad, men varför genomförs det ändå så få tävlingar?

Louise Masreliez, styrelseordförande: Det viktiga är att tävlingar arrangeras med goda villkor. Det kan göras på många olika sätt. Vi ser att fler arkitekter borde utbilda sig i att skriva program. Kanske borde vi informera lite bättre om detta, så att det når ut.

Motionen anses besvarad.


Den 24 november 15.32

Även motion 9:25 bifalles.


Den 24 november 15.31

Motion 9:24 Bevara kanslifunktionen Sveriges Arkitekter på Form/Design Center i Malmö.

Motionen bifalles


Den 24 november 15.29

Motion 9:23 Tillsätt resurs för utveckling av mötesplats i Väst. Motionär Eva-Johanna Isestig: Det finns stort engagemang i regionen. Det finns en vikt i att det finns en stark koppling till Sveriges Arkitekter.

Suzanne de Laval: Vi har ett otroligt fint nätverk inom Arkis i region Väst. Önskar att det kunde spridas över landet.

Motionen bifalles.


Den 24 november 15.26

Motion 9:22 Bättre närvaro i Väst. Motionsställare Oskar Ivarsson önskar att Sveriges Arkitekter visar större närvaro i Västsverige.

Liv Sonntag från styrelsen svarar: Det finns behov av en stärkt närvaro på samma sätt som redan sker i Skåne.

Motionen bifalles.


Den 24 november 15.19

Motion 9:16 Arkitektens röst. Motionär Robert Lavelid: Man hör sällan en samlad åsikt från arkitektkåren. Min tanke är att organisationens ordförande med mandat från styrelsen ska kunna höras i olika sammanhang.

Emma Jonsteg för styrelsen: Det finns en oklarhet kring detta i dag. Styrelsen föreslår bifall, vilket fastställdes av stämman.


Den 24 november 15.19

Styrelsens förslag får bifall och motionen anses därmed besvarad.


Den 24 november 14.44

Anna Espling Rolf: Detta kanske bottnar i vår brist på dialog med allmänheten. Jag vill slå ett slag för Open House-rörelsen och en positiv dialog, till exempel öppet hus på arkitektkontoren. Vi har provat det, vilket var mycket uppskattat.

Fredrik Almlöf, styrelseledamot: I Skåne vi har avsikten att bjuda in de olika kommunerna och diskutera arkitekturfrågorna på lokal nivå. Jag vill uppmana alla att göra som ni Anna, att bjuda in.


Den 24 november 14.35

Motion: 9.15 Acceptera Arkitekturupproret

Motionären vill att Sveriges Arkitekter ska tillsätta en arbetsgrupp som kan sätta sig in i Arkitekturupproret, dess mål och dess drivkrafter.

Peter Lindroos: Förslaget till beslut är inte tillräckligt genomtänkt. Det är en stark rörelse, provocerande, och hur vi agerar gentemot dem kommer att påverka utvecklingen framåt. Jag tycker att styrelsen duckar, och vill ha ett medskick om att Sveriges Arkitekter ska inleda en dialog med Arkitekturupproret.

Vice styrelseordförande Emma Jonsteg får applåder när hon beskriver hur fruktlösa dialogerna med Arkitekturupproret varit. Och hur utsatta många av förbundets medlemmar har känt sig av representanter från Arkitekturupproret.

Samtidigt trycker både styrelsen och ledamöter på att det är viktigt att Sveriges Arkitekter inte blir för intern. Styrelsen anser att Sveriges Arkitekter kan bli tydligare i sin externa kommunikation.


Den 24 november 14.30

Motion 9:14, från Ettore Nobis, om integration, med innebörden att aktionsgrupper ska skapas för att hantera problemen i socialt utsatta områden. Karin Ahlsén: Styrelsen delar till fullo motionärens intention om att människor som kommer till vårt land har rätt till värdiga livsmiljöer men påpekar att detta är en komplex fråga där Sveriges Arkitekter inte har full rådighet. Motionen anses besvarad.


Den 24 november 14.27

Motion: 9.13 Sveriges Arkitekter ska verka för att driva klimatfrågorna i byggbranchen.

Styrelsen vill bifalla motionen. ”Nu säger jag samma sak igen. Men det här ligger helt i linje med verksamhetsprogrammet”, säger styrelseledamot Karin Ahlzén.

Josefine Wikholm, som skrivit motionen, får ordet och fyller på med att det finns mycket som behöver göras i just klimatfrågorna.

Svar från Karin Ahlzén som håller med till 100 procent: ”Det finns mycket att göra, kanske behöver man skapa ett uskott för de här frågorna”?

Stämman beslutar att bifall motion 9.13.


Den 24 november 14.22

Motion 9:12 om att Sveriges Arkitekter ska vara ledande i klimatarbetet. Karin Ahlzén från styrelsen kommenterar: Detta är en del av hållbarhetsmålet, men vi vill inte låsa fast oss vid den precisa funktion som föreslås. Motionen anses besvarad.


Den 24 november 14.20

Motion: 9.11 Upprop Arkitektsamvetets och- solidaritetens röst.

Bifall på styrelsens förslag.


Den 24 november 14.17,

Motion 9.10: Fosilfritt byggande.

Styrelsen yrkar på bifall. “Det ligger helt i linje med verksamhetsprogrammet”, säger Karin Ahlzén.

Bifall från stämman.


Den 24 november 14.15

My Starbrink, ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna, påpekar att inte bara styrelsens förslag till beslut ska läsas upp, utan även motionärens. Hon får medhåll och en ursäkt av mötesordföranden.


Den 24 november 14.13

Motion: Sveriges Arkitekter i Europa.

Se nedan.


Den 24 november 14.12

Motion: Upprätta ett EU kontor i Bryssel.
Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad.

Förbundsdirektör Tobias Olsson: “Man bejakar intentionen i skrivelsen. Styrelsen vill dock inte gå så långt att man ska anställa en person till ett kontor i Bryssel, eftersom det är osäkert om det är mest medlemsnytta för pengarna. Intention håller vi dock med om.”


Den 24 november 14.09

Karin Brodin, Västra Götland, vill skicka med styrelsen att bli bättre på att lyfta fram de olika medlemsprofessionerna och undvika att det blir för mycket fokus på byggnader.


Den 24 november 14.07

My Starbrink, Arkitektstudenterna Chalmers: Man kan vara med i ArkitektStudenterna, men inte representera en lokalförening som ordinarie ledamot.


Den 24 november 14.03

Joanna Hagstedt har ytterligare ett medskick.

“Jag tycker det skulle vara bra om ni kunde förtydliga till nästa stämma vilka studenter som får vara medlemmar och inte.”


Den 24 november 13.57

Joanna Hagstedt, SAVG, skickar med ett medskick: Vi bör addera kommunerna och den statliga sektorns perspektiv i verksamhetsrapporten.


Den 24 november 13.57

Tobias Olsson: Programmet budgetsätts nu och en avstämning sker i slutet av 2019.


Den 24 november 13.55

Inom arkitekturområdes sätts mål om arenor och seminarier, en arkitekturplattform och arkitekttävlingar.


Den 24 november 13.55

Andra områden som berördes var upphandlingar; forskning, utveckling och innovation.


Den 24 november 13.52

Fredrik Drotte tar upp ett antal punkter från verksamhetsprogrammet. Och refererar bland annat under punkten “i samhället” tillbaka till Alf Karlsson tidigare föreläsning. “Det han sa egentligen är ju att vi får aldrig slå oss till ro. “Det som vi har gjort bra måste också implementeras.”


Den 24 november 13.49

De tre första målen av de tolv: Jämställdhet och mångfald, hållbart samhälle och ökad anslutningsgrad.


Den 24 november 13.45

2014 beslutades en vision och fyra långsiktiga mål, för att skapa långsiktighet i arbetet. Nu är det dags för strategisk målstyrning, och man vill lyfta fram tolv stycken prioriterade mål.


Den 24 november 13.38

Nu presenterar Karin Ahlzén och Fredrik Drotte från styrelsen verksamhetsprogrammet för 2019–2020.

Karin Ahlzén inledde presentationen av verksamhetsprogrammet. I bakgrinden Tobias Olsson och Fredrik Drotte.


Den 24 november 13.35

Sista motionen för nu, 9.37 “Ökat samarbete mellan våra professioner” från Eva-Johanna Isestig med flera får bifall av stämman.


Den 24 november 13.35

9.30 Säkerställ upphovsrätt på bygglovsritningarna. Bifall!


Den 24 november 13.34

Motionen anses vara besvarad av stämman.


Den 24 november 13.31

Det går fort nu. 9.29 Instifta ett oberoende landskapsarkitekturpris. Här uppstår viss förvirring. Oklart om huruvida motionen ska anses ha fått “bifall” eller vara “besvarad”.

Elisabet Elfström från Sveriges Arkitekter påpekar att Sienapriset inte längre finns kvar i tidigare form.


Den 24 november 13.30

Nu de motioner som har bifallits. Först den som kallas för 9.26 som får bifall av stämman.


Den 24 november 13.28

Revisorerna har ett medskick till stämman och den nya styrelsen: ”I intervjuerna har ett antal nyckelpersoner lyft den höga arbetsbelastningen inom verksamheten. Vi revisorer delar denna bedömning och vill uppmärksamma styrelse och stämma på detta. Det behövs verktyg för uppföljning och prioritering av verksamheten.”


Den 24 november 13.23

Revisorerna anser att styrelsen har lyckats med att föra fram arkitekturens roll i den politiska dagordningen. Från att tidigare har varit marginaliserad till att nu ses som en viktig samhällsfråga.


Den 24 november 13.21

Under långsiktiga mål tar de bland annat upp behovet av en tydlig uppdragsbeskrivning för Sveriges Arkitekters akademier och efterlyser ett tydligt inriktningsbeslut för arbetet med titlarna.


Den 24 november 13.15

Revisorerna anser att styrelsen har gjort ett förtjänstfullt arbete och att de prioriteringar som har gjorts ger en god grund för organisationens fortsatta arbete.

Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisorer Bashir Hajo och Tatjana Joksimovic.


Den 24 november 13.13

Bashir Hajo och Tatjana Joksimovic har granskat styrelsens arbete med verksamheten under 2017–2018.


Den 24 november 13.04

Tillbaka efter lunch. Närmast väntar verksamhetsrevisorernas rapport.


Den 24 november 12.00

Stämman godkänner verksamhetsrapporten för 2017–2018.

Dags för lunch. Tillbaka klockan 13.00


Den 24 november 11.59

Louise Masreliez avtackas med applåder.


Den 24 november 11.58

Hon berättar att det har gjorts två större utredningar som berör titlarna (kommer att diskuteras och beslutas om i morgon) och upphandlingspolicyn.


Den 24 november 11.57

Den nya utbildningspolicyn presenteras. En samarbete med skolorna Konstfack, SLU, KTH, Chalmers, BTH, UMA och HDK.


Den 24 november 11.53

Louise Masreliez presenterar Sveriges Arkitekters nya app som nu finns att ladda ner från Appstore och Google Play.


Den 24 november 11.50 

Louise Masreliez berättar att man jobbat för att finnas på plats på fler ställen i Sverige än i Stockholm; i Göteborg, Malmö och Örebro.

Hon beskriver satsningen som lyckad och att bland annat 50 procent av medlemmarna i Skåne nu har en mer positiv bild av Sveriges Arkitekter.


Den 24 november 11.48

Louise Masreliez.

”Arkitekttävlingar underlättar för nya praktiker att ta sig in på marknaden, och underlättar för kontor att utvidga sitt arbetsfält. De bidrar dessutom till arkitekturdiskussionen i samhället. Under perioden har vi arbetat hårt med att öka antalet tävlingar. Med ny affärsplan och fler resurser på kansliet har det på kort tid gett ett ganska stort resultat.”


Den 24 november 11.41

Louise Masreliez uttrycker vidare hur betydelsefull statens uttalade mål om att stärka arkitekturen är och att förbundet alltid kan luta sig mot det. Hon nämner också att den nya riksarkitekten Helena Bjarnegård kommer till stämman i morgon.


Den 24 november 11.40

Ordförande Louise Masreliez presenterar styrelsens arbete med större fokus på arkitektur: “En kursändring”.


Den 24 november 11.30

Dags för verksamhetsrapport.

Louise Masreliez och Tobias Olsson på scen.


Den 24 november 11.30

Stämman beslutar att bevilja styrelsen i Sveriges Arkitekter ansvarsfrihet för 2016 och 2017.


Den 24 november 11.25

Stämman godkänner Sveriges Arkitekters årsredovisningar och bokslut för 2016–2017.


Den 24 november 11.20

Årsredovisningar för 2016–2017 nu. Ekonomichef Rolf Carlquist och förbundsdirektör Tobias Olsson på scen.

Sveriges Arkitekters ekonomichef Rolf Carlquist och förbundsdirektör Tobias Olsson presenterar årsredovisningarna för 2016 och 2017.


Den 24 november 11.15

Stämman beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna förändringar.
Förändringarna bestod alltså i att ett antal motioner flyttades till punkter senare i programmet för att öppna för mer diskussion kring de berörda motionerna.


Den 24 november 11.10

Ledamoten Eva-Johanna Isestig önskar att få sin motion, som har fått bifall, flyttad till senare i programmet, för att möjliggöra diskussion. Ledamoten Johanna Hagstedt, SAVG, önskar samma sak.


Den 24 november 11.05

Just nu avklaras formaliteter. Mötesordförande går igenom föredragningslistan och förklarar upplägget för stämman. Eftersom det har kommit in 38 motioner (jämfört med fyra på 2016 års stämma) finns det ont om i marginaler i programmet.

Motioner där styrelsen har yrkat bifall är förslaget att de ska komma under punkt 3 i programmet, de som har fått avslag eller anses besvarade kommer senare i programmet. Här uppstår dock lite diskussion.


Den 24 november 10.45

Tekniken verkar till sist jobba med oss. Och mötet “förklaras här med öppnat”, säger Emily Wade.


Den 24 november 10.42

Spridda garv i lokalen åt kaffevoteringen, samtidigt som tekniker försöker hjälpa de som fortfarande inte kan rösta.


Den 24 november 10.41

Mötesordföranden Emily Wade och Enar Nordvik hälsar välkomna.

“Ni som vill ha kaffe röstar ja, ni som inte vill ha kaffe röstar nej. Och ni som inte vill dricka något alls avstår”, uppmanar mötesordförande Emily Wade. Voteringstekniken testas.


Den 24 november 10.40

Samtliga ledamöter har fått surfplattor som ska användas under dagen. Med plattan kan de skriva nya yrkanden och be om ordet. Omröstningen sköts också via plattan.


Den 24 november 10.35

Nu väntar teknisk genomgång och därefter ska mötet öppnas.


Den 24 november 10.30

Alf Karlsson rundar av, han ägnade den senare delen av sin föreläsning till att prata om Politik för gestaltad livsmiljö, den samsyn som finns mellan alla partierna i de nya nationella målen för arkitekturen i Sverige och Boverket roll, genom bland annat riksarkitekten, i genomförandet av arkitekturpolitiken.

“Tack till Sveriges Arkitekter, vi har haft ett fantastiskt bra samarbete den här mandatperioden”.


Den 24 november 10.17

Alf Karlsson: “Hur kan den samlade arkitektkåren bidra till att genomföra de sex fokusområden (som finns inom Agenda 2030)”.


Den 24 november 10.15

“Arkitektur kopplas till flera av målen, oavsett om det handlar om fattigdom eller utanförskap.”


Den 24 november 10.13

Stadssekreterare Alf Karlsson: “Kortsiktiga ekonomiska värden får inte överordnas kvalitet.”

Alf Karlsson berättar om Agenda 2030 (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/) och hur den hänger ihop med arkitekturpolitiken.


Den 24 november 10.10

Alf Karlsson, statssekreterare, på scen nu. Han ska prata om arkitekturpolitiken och Agenda 2030.


Den 24 november 10.08

Hon nämner det matiga schemat (38 motioner) och hoppas på att det ska finnas utrymme för diskussion.


Den 24 november 10.04 

Louise Masreliez hälsar alla välkomna. “Nu ses vi här på organisationens högst beslutande organ. Och vi ska fatta en rad viktiga beslut.”


Den 24 november 10.00 

God morgon! Och varmt välkomna till den här liverapporteringen från Sveriges Arkitekters stämma 2018. De strax över sjuttio ledamöterna håller just på att ta plats i konferenssalen på Grev Turegatan i Stockholm. Om en liten stund ska sittande förbundsordförande Louise Masreliez hälsa alla välkomna.

På plats i dag är jag, Anton Andersson (reporter), och chefredaktör Maria Blom.

Skicka gärna mejl med frågor, så ska vi försöka besvara dem om vi kan och i mån av tid: anton.andersson@arkitekt.se, maria.blom@arkitekt.se.

 

Förbundet sänder stämman live här: https://www.arkitekt.se/folj-stamman-direkt.

Här hittar ni dagordningen, samtliga motioner och annat som kan vara kul att ha koll på: https://www.arkitekt.se/dagordning-med-handlingar.

Nu kör vi!

Mer att läsa