Gå till innehållet

Här är hela liverapporten från Sveriges Arkitekters stämma

Sveriges Arkitekters förbundsstämma är avslutad. Arkitekten rapporterade direkt hela helgen.

27 november 16.17

Slut för idag! Då avslutar vi liverapporteringen. Tack för att du följde med!


27 november 16.10

Blommor till avgående styrelseledamöter Cecilia Strömer, Frida Wanselius, Martin Videgård, Arne Ludvigsson, Åsa von Malortie och Werner Nystrand. Och till ordförande Jacob Sahlqvist. Stora applåder.

“2003 satt jag på flygplatsen och fick frågan om att gå med i styrelsen och på den vägen är det, det har varit otroligt roligt och lärorikt”, säger Jacob Sahlqvist.

Applåder igen.

Avgående ordföranden Jacob Sahlqvist tackas av av tillträdande ordföranden Louise Masreliez.

Avgående ordföranden Jacob Sahlqvist tackas av av tillträdande ordföranden Louise Masreliez.


27 november 16.10

Mötesordförandena avslutar stämman med ett gemensamt klubbslag. Louise Masreliez kliver fram i talarstolen och riktar sitt tack till styrelsen för de två gångna åren.


27 november 16.09

Nya valberedningen blir Örjan Wikforss (ordf), Ylva Åborg, Patrik Jansson, Elin Olsson, Katarina Kempe, Sari Lindvall och Frida Wanselius. Applåder.


27 november 16.07

Stämman säger ja till valberedningens förslag till ledamöter i tävlingsnämnden. Då är det bara val till valberdningen kvar. Applåder.


27 november 16.04

Stämman säger ja till valberedningens förslag till ledamöter i invalsnämnden.


27 november 15.54

Stämman säger ja till valberedningens förslag till ledamöter i etiska nämnden.


27 november 15.51

Fredrik Almlöf blir den trettonde styrelseledamoten.”Jag tackar för förtroendet. Det kändes lite som melodifestivalen det här”, säger han.


27 november 15.49

Personval pågår.


27 november 15.43

Stämman beslutar att välja elva ytterligare ledamöter istället för tio. Det vill säga valberedningens förslag plus en.


27 november 15.35

Nu är frågan om styrelsen ska fyllas på med ytterligare en person. Fredrik Almlöf säger att han ställer upp. Även Gunilla Kronvall är enligt förslagsställarna tillfrågad och har meddelat att hon ställer upp.


27 november 15.35

Enig stämma väljer Louise Masreliez till styrelseordförande och Emma Jonsteg till vice ordförande. Applåder.


27 november 15.30

Nu upp till beslut om ny ordförande Louise Masreliez och vice ordförande Emma Jonsteg. Louise Masreliez går fram och presenterar sig på begäran från en stämmoledamot. “Jag har varit engagerad i Sveriges Arkitekter sedan 1990-talet”, berättar hon bland annat. “Det är viktigt att lyfta arkitektur och vad arkitekter kan bidra med i vårt samhälle”, säger hon när hon berättar vad hon brinner för. Hon tar också upp frågan om stress på arbetsplatserna och hur det kan bli fler arkitekter på arbetsmarknaden.


27 november 15.27

Bashir Hajo och Tatjana Joksimovic väljs till verksamhetsrevisorer.


27 november 15.25

Stämman beslutar att välja ledamöter i invalsnämnden enligt valberedningens förslag men under förutsättning att de i januari 2017 fått sina yrkestitlar. Förslaget innebär att de platser i nämnden som därefter är vakanta får styrelsen tillsätta.


27 november 15.13

Helena Mattsson poängterar att krav på yrkestitlar kullkastar mycket och utesluter tex många i den akademiska världen. “Är det den organisationen vi vill ha?”, frågar hon.

Tatjana Joksimovic poängterar att många nyanlända utesluts om det finns krav på yrkestitel.

Patrik Johansson poängterar att förtroendevalda ska spegla medlemmarna och därför måste även de som saknar yrkestitel kunna komma i fråga.

Yttrandet om att samtliga ledamöter i styrelsen och nämnder ska ha yrkestitel dras tillbaka.


27 november 15.03

Nu kom det in två yttranden om att välja in invalsnämndens nuvarande ordförande Fredrik Almlöf i styrelsen. Och ett om att välja in Gunilla Kronvall i styrelsen.


27 november 14.58

Yrkanden apropå invalsnämnden har kommit in:

  • Att samtliga ledamöter i styrelser och nämnder ska ha yrkestitel.
  • Att stämman inte beslutar om de yrkestitellösa föreslagna ledamöterna utan överlåter det till styrelsen.
  • Att stämman beslutar att valberedningen tar fram nytt förslag där alla ledamöter i invalsnämnden innehar yrkestitel.
  • Att de yrkestitellösa kan väljas av stämman och får tidsfrist att skaffa titel.

27 november 14.20

Då blir det fikapaus till klockan 14.50. Får se om det kommer in några yrkanden.


27 november 14.17

Frida Wanselius från styrelsen framhåller att yrkestitlarna är formalia.


27 november 14.15

Fredrik Almlöf, invalsnämndens ordförande, tycker att det är illa med titellösa medlemmar i invalsnämnden. “Vi har ett stort problem med titlarna”, säger han.

Det är ett problem att flera av de personer som föreslagits till Invalsnämnden saknar yrkestitel, anser Fredrik Almlöf.

Det är ett problem att flera av de personer som föreslagits till Invalsnämnden saknar yrkestitel, anser Fredrik Almlöf.


27 november 14.10

38 gamla och 22 nya ledamöter föreslagna.

Frida Wanselius frågar om att föreslagna personer i invalsnämnden inte själva har yrkestitel. Tomas Strömberg förklarar att man upptäckt detta i efterhand. “En fadäs”, erkännner han men menar att personerna är dugliga.


27 november 13.55

Nu kommer valberedningens ordförande Tomas Strömberg med sitt förslag. “Det blir 60 procent nya personer i styrelser och nämnder”, berättar han. “Vi har lyckats få den mångfald vi önskat”, säger han också.


27 november 13.50

Jämkningsyrkandet från motionär och styrelse bifalls av stämman.


27 november 13.47

Motionären och styrelsen kommer med nytt gemensamt förslag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av jurister, arkitekter och representanter från beställare för att utreda förutsättningarna för en upphandlingstjänst åt offentliga beställare i Sveriges Arkitekters regi.


27 november 13.40

Nu begär styrelsen paus för överläggning angående motionen om upphandlingstjänst.


27 november 13.33

Styrelsen har svarat med att det finns problem med jäv och intressekonflikter, berättar Jens Deurell men han tycker att det är förhastat.

“Styrelsen delar verklighetsbeskrivningen som motionären ger”, säger styrelsens Karin Ahlzén. Men tillägger att med begränsade resurser vill styrelsen lägga krutet på bredare åtgärder. Styrelsen säger att det inte är möjligt att genomföra den föreslagna upphandlingstjänsten men att det inom förbundets verksamhetsprogram finns stöd för att utveckla en modell för upphandlingsstöd i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, SKL, mfl.


27 november 13.25

Nu föredrar Jens Deurell en motion om att utreda om förbundet kan tillhandahålla en upphandlingstjänst för att förebygga problemen som finns i offentlig upphandling. “LOU utgör ungefär hälften av omsättningen i arkitektbranschen, en enorm volym”, säger han. “Samtidigt är tillämpningen av LOU ett stort problem”. Han nämner till exempel prisdumpning, att det handlas upp på pris istället för kvalitet och svårigheten för mindre kontor att ta hem upphandlingar.

Jens Deurell från Företagarrådet har motionerat om att Sveriges Arkitekter ska utreda möjligheten att starta en upphandlingstjänst..

Jens Deurell från Företagarrådet har motionerat om att Sveriges Arkitekter ska utreda möjligheten att starta en upphandlingstjänst.


27 november 13.21

Stämman beslutade att ta styrelsens förslag.


27 november 13.17

Fredrik Almlöf från invalsnämnden påpekar att förbundet ska bevaka en grundnivå och att kandidatexamen är grunden.  Jacob Sahlqvist säger att förbundet tar på stort allvar hur inredningsarkitekterna kan bli fler. “Det ligger styrelsen varmt om hjärtat”, säger han.


27 november 13.13

Frida Wanselius från styrelsen vill lugna med att inredningsarkitekter har representanter i styrelsen. Styrelsen besvarar motionen genom att föreslå fortsatt utvärdering och förhandling med skolor som förmedlar närliggande utbildningar för att de tydligt ska uppfylla Sveriges Arkitetkers utbildningskrav för medlemskap och yrkestitel.


27 november 13.10

Kristin Östberg, inredningsarkitekt, föredrar sin motion om medlemskap och titlar för inredningsarkitekter. “Man ska kunna vara medlem om man har en master i inredningsarkitektur”, säger hon och tycker att man också ska kunna få titeln SIR/MSA. “Vi inredningsarkitekter är en liten del av Sveriges Arkitekter, därför är det extra illa att man utestänger inredningsarkitekter med blandad utbildning”, säger hon.

Kristin Öberg har motionerat om att intagsreglerna för inredningsarkitekter bör utökas.

Kristin Öberg har motionerat om att invalsreglerna för inredningsarkitekter bör utökas.


27 november 12.00

Mötesordföranden meddelar att stämman kommit i kapp i tidsprogrammet och nu blir det lunchpaus till klockan 13.00.


27 november 11.55

Nu blir det motioner. Första motionen från Per Bornstein om att förbundet bör arbeta mer aktivt för att informera medlemmarna om ändringar i lagar och regler. Styrelsens Helena Mattsson svarar att förbundets information inte är heltäckande men att det finns andra leverantörer, som Boverket. Styrelsen föreslår bättre samarbete med dessa och ett ökat utbud av kurser kring lagar och regler. Stämman beslutade att ta styrelsens förslag.


27 november 11.50

Stämman beslutar att höja medlemsavgiften med tio kronor.


27 november 11.47

Frågan om hur hög anslutningsgrad Sveriges Arkitekter egentligen har kom upp. Tobias Olsson säger att arbete pågår för att ta reda på det. Tidigare angivna 95 procent är troligen inte rätt. Hans tips är 80-85 procent men han vill invänta statistiken.


27 november 11.45

Varför behöver medlemsavgiften höjas?, frågar Maarten Hermans, Mellersta Norrland. Karin Ahlzén nämner alla satsningar förbundet vill göra.


27 november 11.40

Nu drar styrelseledamoten Karin Ahlzén punkten om inkomster och utgifter och avgifter. Höjning av medlemsavgiften med 10 kronor till 300 kr. Studentavgiften oförändrad. “Hälften av den danska avgiften” poängterar Karin Ahlzén som en benchmark.


27 november 11.35

Beslut om ändringar av ny instruktion till valberedningen enligt styrelsens förslag med tillägg om att beakta geografisk spridning och att valberedningen aktivt ska arbeta för jämställdhet och mångfald.


27 november 11.30

Nu handlar det om instruktioner till valberedningen. Ulrika Signal, Skåne, tar upp vikten av geografisk spridning och jämställdhet och mångfald.


27 november 11.27

Stämman beslutar att ändra etiska reglerna i enlighet med styrelsens förslag med Christina Nilsson Collstes tillägg om människans behov.

Christina NIlsson Collste från lokalföreningen Östra Götaland vill få in det mänskliga behoven i de etiska reglerna.

Christina Nilsson Collste från lokalföreningen Östra Götaland vill få in det mänskliga behoven i de etiska reglerna.


27 november 11.25

Petter Brunskog tar upp djur och natur också. Tatjana Joksimovic ifrågasätter att ordet “huvudman” används i de etiska reglerna, trots att man just beslutat om att ändra till könsneutrala ord i andra sammanhang.

Diskussion och klargöranden om vilka begrepp som är juridiska termer, tex tredje man. Inga yrkanden i frågan.


27 november 11.20

Christina Nilsson Collste, Östergötland, vill göra ett tillägg om att ständigt värna om människans behov. Styrelsen är positiv.


FullSizeRender

27 november 11.10

Nu drar etiska nämndens sekreterare Ulrika Paulson förslag till stadgeändringar i de etiska reglerna som kom till år 2002. Det handlar t.ex om att ta bort oklarheter och få ordning i paragraferna och ta bort regler som redan finns i lagen. En punkt handlar om att ge stöd till arkitekter att upplysa sin uppdragsgivare om man finner att villkoren för ett uppdrag strider mot de etiska reglerna.


27 november 11.00

Eva-Johanna Isestig drar lokalföreningen Västra Götalands förslag att ändra sina stadgar. Styrelsen påpekar att det är upp till lokalföreningen att ändra sina stadgar.


27 november 10.57

Nu är vi igång igen. Några fler stadgeändringar väntar på beslut.


27 november 10.40

Stadgeändringarna träder i kraft med omedelbar verkan. Applåder och nu blir det fikapaus i tio minuter.


27 november 10.35

JA till att enskild medlem kan få ta del av styrelseprotokoll.


27 november 10.35

JA till att “talman” byter namn till “mötesordförande”.


27 november 10.32

Votering ger JA till stadgeändringen om ArkitektStudenterna, att de byter namn till Sveriges Arkitekter med tillägg respektive lärosäte, till exempel Sveriges Arkitekter KTH. Och lokalföreningarna hamnar i bokstavsordning när de listas. Och JA till att “justeringsman” byter namn till “justerare” och “förtroendeman” blir “ledamot”.


27 november 10.22

Nu votering om stadgeändringen för akademierna. Resultat: Avslag på Patrik Jansson förslag på tillägg, ingen stadgeändring gällande akademierna alltså.


27 november 10.15

Nu votering. JA till Arkitekt(h)ens förslag om titlar i bokstavsordning och “talman” byter namn till “stämmans ordförande”.


Joanna Hagstedt, lokalföreningen Västra Götaland tycker att processen är otydlig.

Joanna Hagstedt, lokalföreningen Västra Götaland tycker att processen är otydlig.


27 november 10.05

Frida Wanselius i styrelsen säger att i tre mandatperioder har styrelsen försökt att förändra akademierna. “Jag vill slå ett slag för att betänka det”, säger hon.


27 november 9.55

Mötet igång igen. Styrelsen drar tillbaka sitt förslag till stadgeändring om akademierna. Patrik Jansson från Övre Norrlands ändringsförslag om att ha kvar nuvarande akademier men ge styrelsen frihet att tillsätta fler finns dock kvar inför voteringen.


Styrelsen och förbundsdirektör Tobias Olsson samlas för att diskutera.

Styrelsen och förbundsdirektör Tobias Olsson samlas för att diskutera.


27 november 9.45

Nu vill styreslen få paus för att skriva om sitt förslag till stadgeändringen om akademierna. Stämman säger ok, så nu blir det fem minuters paus.


Mats Winsa, suppleant i lokalföreningen Övre Norrland.

Mats Winsa, suppleant i lokalföreningen Övre Norrland.


27 november 9.40

Mats Winsa föreslår att man formulerar stadgeändringen så att man har kvar de akademier som finns men att styrelsen kan lägga till fler om man vill. Yrkanden på väg in.


27 november 9.37

Det fanns skilda orsaker till att ha akademier när Sveriges Arkitekter bildades och de är ingen maktfaktor alls. Men akademierna är en trygghetssymbol för de olika yrkesområdena, påpekar Patrik Jansson, Övre Norrland.

Vi vill inte forcera fram något beslut, säger Helena Matsson.


27 november 9.35

Styrelseordförande Jacob Sahlqvist säger att han har respekt för att man inte ska gå för snabbt fram. “Men syftet är att alla akademier ska fungera väl”, säger han.

“På vilket sätt blir det bättre med stadgeändringarna”, frågar Malin Michaelson, Västra Götaland.

“Ändringen handlar om antalet akademier”, säger Helena Matsson.


27 november 9.26

Förslaget handlar INTE om att ta bort akademierna, försäkrar Helena Mattsson. Joanna Hagstedt begär votering.


27 november 9.22

Förbundsdirektör Tobias Olsson säger att förslaget innebär en flexibilitet; ska vi ha just de här fyra akademierna, eller kanske fler? Han nämner gruppen för ljusarkitekter som exempel.

Erik Ivarsson från landskapsakademin poängterar att det är svårt att läsa förslaget på stadgeändring på annat sätt än att man vill försöka lägga ner akademierna.


27 november 9.10

Det blir diskussion om stadgeändringen angående akademierna. “Redan 2010 försökte ni ta bort akademierna men det röstades ner”, säger Joanna Hagstedt, Västra Götaland. Hon anser att stämman ska utse akademierna. Helena Mattson säger att vissa akdemier fungerat bra, andra mindre. “Det är inget försök att ta makten och lägga ner akademierna”, säger Helena Mattson.


27 november 9.10

Styrelsens vice ordförande Helena Mattsson drar förslag på stadgeändringar. Det börjar med Arkitekt(h)ens förslag på ändringar för en inkluderande organisation genom att införa ett genusneutralt språkbruk, motverka hierarkier mellan olika professioner och skolor och att ge medlemmar tillgång till styrelsens protokoll.

Det andra stadgeändringsförslaget handlar om att ändra namnen på studentavdelningarna på skolorna, till tex Sveriges Arkitekter BTH.

Tredje stadgeändringen  gäller också att utveckla akademierna. Styrelsen föreslår att antalet akademier inte ska vara bestämt och att styrelsen ska utse akademierna.


Styrelsens Helena Mattsson redogör för de föreslagna stadgeändringarna.

Styrelsens Helena Mattsson redogör för de föreslagna stadgeändringarna.


27 november 9.05

Talman Emily Wade öppnar dagens möte. Stadgeändringar på dagordningen.


27 november 9.00

Nu är vi igång igen. Stämmodelegaterna är på plats. Jag som liverapporterar idag heter Annika Jensfelt och är journalist på Arkitekten.


26 november 2016 17:15

Nu ajourneras mötet. Vi återupptar vår rapportering när stämman fortsätter i morgon klockan 09:00. Tack för idag!


26 november 2016 17:10

Tobias Olsson avslutar med frågan om stämmoledamöterna tror att framtiden för arkitekterna är ljus. Alla räcker upp handen.


26 november 2016 17:09

Emma Jonsteg från styrelsen understryker att man bör skilja på medlemskapet i Sveriges Arkitekter och yrkestiteln. “Vi ska välkomna in i familjen”, säger hon. Fredrik Almlöf svarar att invalsnämnden har just det uppdraget att vara generösa med medlemskapet till Sveriges Arkitekter. Men han tillägger att invalsnämnden vill lyfta komplexiteten kring yrkestitlarna som de mött under senare år. Det har bland annat att göra med det faktum att dagens studenter kan kombinera sin examen.


26 november 2016 17:04

Emily Wade lyfter att det är viktigt att klargöra om man diskuterar titeln i förhållande till omvärlden eller Sverige. “De bilderna ser ganska annorlunda ut. Landskapsarkitektkompetensen har särarter som inte andra typer av utbildningar har”.


"Jag är inte för att det ska bli en likriktning. Men vi går inte till en gynekolog när vi behöver en öron-näs-och halsläkare", säger Fredrik Almlöf från invalsnämnden apropå arkitekttitlarna.

“Jag är inte för att det ska bli en likriktning. Men vi går inte till en gynekolog när vi behöver en öron-näs-och halsläkare”, säger Fredrik Almlöf från invalsnämnden apropå arkitekttitlarna.


26 november 2016 17:01

Fredrik Almlöf från förbundets invalsnämnd säger att de i högsta grad medvetna om frågan och får in många ärenden som berör den. Han tycker att det borde finnas en titel. “Jag tror att vi blir mycket starkare tillsammans”.


26 november 2016 16:55

Tobias Olsson fortsätter. “Hur många känner att de har full koll på Sveriges Arkitekters yrkestitlar?” Ungefär hälften har det. “Vilka här tycker att titlarna fungerar bra idag?” Ett fåtal räcker upp handen. På frågan om Sveriges Arkitekter borde ha skyddade titlar räcker flera i rummet upp handen. Men huruvida förbundet borde ha fler, färre, eller lika många titlar som nu verkar stämmodelegaterna inte vara ense om.


26 november 2016 16:53

Förbundsdirektör Tobias Olsson gör en minigallup med ledamöterna i rummet. Han inleder med frågorna “vilka här är nöjda med Sveriges Arkitekters organisation?”, “vilka här ser potential att utveckla organisationen?” och “vilka tycker nuvarande system med stämmoombud fungerar bra?”. En majoritet räcker upp handen. Förbundsordförande Jacob Sahlqvist understryker kopplingen mellan lokalförening och stämmodelegat: “Det finns ett glapp där i kunskapsinhämtningen”.


26 november 2016 16:44

Stämman antar verksamhetsprogrammet.


26 november 2016 16:42

Stämman bifaller styrelsens förslag att Sveriges Arkitekter ska genomföra och utvärdera testpiloten i Skåne först. Enligt förslaget bör Västra Götaland, om piloten slår väl ut, vara nästa region där sådan verksamhet prövas.


26 november 2016 16:36

Diskussionen fortsätter. Malin Michelson: “Att allting kretsar kring Stockholm är en känsla man har när man är ute i landet”. Joanna Hagstedt: “Det är viktigt att ni som Sveriges Arkitekters styrelse och kansli engagerar er i Göteborgsfrågorna”.


26 november 2016 16:33

Gunilla Kronvall, ordförande Skånes lokalförening: “Jag ser det som en positiv ansträngning där målet är att få med hela landet, men man måste starta på ett ställe. Det handlar om att stärka de lokala krafterna och göra av något av det engagemang som redan finns”.


26 november 2016 16:30

Malin Michelson, stämmoledamot Västra Götaland, säger att det är synd om det är ska bli en konkurrens mellan regionerna. “Skrivningarna kring Malmö har triggat det här lite mer, och det är olyckligt. Jag tror man måste tänka bredare kring satsningarna på hela Sverige”.


26 november 2016 16:28

Barbro Sollén Wilcox, stämmoledamot Västmanland, undrar varför delar av verksamheten ska förläggas regionalt. “Vi som bor långt från Malmö oroas över att verksamheten ska komma ännu längre bort från oss”. Tobias Olsson svarar å styrelsens vägnar. Han lyfter det faktum att Form/Design Center uppvaktat Sveriges Arkitekter med önskan att centret ska bli en ytterligare nod för arkitektur, form och design. “Den nationella scenen utspelar sig i Stockholm, så diskussionen handlar inte om staden Stockholm”, säger Tobias Olsson.


26 november 2016 16:22

Joanna Hagstedt, stämmoledamot Västra Götaland, undrar hur Sveriges Arkitekter jobbat med diskussionen på Röhsska och lyfter återigen att Sveriges Arkitekter borde stärka sin närvaro i regionen. Förbundsordförande Jacob Sahlqvist säger att man inte varit aktiv i den ännu.


26 november 2016 16:17

Talarlistan för synpunkter på verksamhetsprogrammet öppnas. Emily Wade, som är ledamot i akademien för landskapsarkitektur, inleder med ett medskick. Hon säger att om man vill flytta fram arkitekternas position bör man vara vara ännu mer noggrann med att lyfta fram de olika arkitektdisciplinernas positioner och jobba med kompetensutveckling inom dessa. “Även om vi jobbar som en organism måste vi stärka myllret inom varje arkitektgren”.


Joanna Hagstedt presenterar sin motion om att förlägga en del av den nationella verksamheten i Västra Götaland.

Joanna Hagstedt presenterar sin motion om att förlägga en del av den nationella verksamheten i Västra Götaland.


26 november 2016 15:55

Cecilia Strömer från styrelsen svarar att verksamheten i Malmö är en testpilot. Efter det, om piloten slår väl ut, finns det möjligheter att se om verksamheten kan förläggas på olika delar i Sverige. Styrelsen föreslår därmed att Sveriges Arkitekter ska genomföra och utvärdera testpiloten i Skåne först.


26 november 2016 15:53

Stämmoledamoten Joanna Hagstedt från Västra Götaland berättar att hon är på stämman för tredje gången och har som vana att skicka in en motion. Hon säger att hon blev glad när hon hörde att delar av den nationella verksamheten ska förläggas i Skåne, men undrar varför ingen del ska förläggas i Göteborg – vilket hon motionerar om att förbundet ska undersöka möjligheterna för.


Emma Jonsteg och Tobias Olsson berättar om verksamhetsprogrammet för perioden 2017–2018.

Emma Jonsteg och Tobias Olsson berättar om verksamhetsprogrammet för perioden 2017–2018.


26 november 2016 15:46

Tobias Olsson berättar vidare hur Sveriges Arkitekter arbetar och ska arbeta med att möta globaliseringen, satsa på politiskt påverkansarbete och öka förbundets och kårens synlighet och genomslagskraft. “Vi vill göra en större medial kampanj som vi också ska knyta till rekryteringen av nya medlemmar”, säger han.


26 november 2016 15:41

Förbundet ska även fokusera på affärsutveckling “så att företagen får bättre marginal och därmed större utrymme för högre löner”, säger Tobias Olsson. Sveriges Arkitekter ska även satsa på forskning och innovation och arkitektur i grundskolan. Förbundet kommer dessutom satsa specifikt på att stärka arkitektkompetensen i kommunerna: “Det är en nyckelfråga”, säger Tobias Olsson.


26 november 2016 15:38

Tobias Olsson säger att förbundet vill pröva att förlägga en del av den nationella verksamheten regionalt: “Det blir en testpilot i Malmö först, för att sen se hur vi sen kan fördela den över landet”. Han berättar vidare att förbundet vill arbeta med  jämställdhet och mångfaldsfrågor, satsa på att få in fler arkitekter i organisationen, se över medlemstitlar, bredda rekryteringen till arkitektutbildningarna och verka för fler platser på arkitektskolorna.


26 november 2016 15:31

Emma Jonsteg berättar om medlemsundersökningen. Sveriges Arkitekter ligger på nöjd kundindex på 65 av 100, vilket är bra om man jämför med liknande organisationer, säger hon. Lägst betyg fick bland annat synlighet i media, politisk påverkan, internationaliseringen och kurser för företagare och anställda. “Därför blir det naturligt att förbundet arbetar extra med det”, säger Emma Jonsteg.


26 november 2016 15:28

Nu presenterar Emma Jonsteg från styrelsen och Tobias Olsson, förbundsdirektör, förslaget på verksamhetsprogram 2017-2018.


Åsa von Malortie och Erik Adofsson presenterar arbetet med Framtidens arkitekt.

Åsa von Malortie och Erik Adofsson presenterar arbetet med Framtidens arkitekt.


26 november 2016 15:22

Erik Adolfsson redovisar kårens framtidsutsikter: “Det ser ljust ut!” Han säger att arkitekter kommer finnas inom ett mycket bredare fält och ta sig an nya uppgifter. Vidare berättar han att Sveriges Arkitekter närmast kommer se över sin utbildningspolicy, utveckla sitt interna kursutbud samt branscharbetet totalt sett. “Det vi inte kunnat ro i land under den här verksamhetsperioden men som vi tagit fram mycket material för är struktur för titlar och medlemskap”, avslutar han.


26 november 2016 15:17

Åsa von Malortie berättar om den kunskapsinhämtning och analys som gjorts. Det har bland annat genomförts en intervjuundersökning med kunder och beställare, omvärldsanalyser, en opinionsundersökning mot allmänheten, studentenkäter och två medlemsundersökningar. “Vi har sett att medlemmarna värderar påverkansarbetet och det fackliga arbetet högst”, säger Åsa von Malortie.


26 november 2016 15:09

Åsa von Malortie: Projektet har fokus på individens kompetens, men är starkt kopplat till branscharbetet. “Det är där ni kommer se att det har hänt saker, ett konkret förslag till medlemskap och titlar ligger framför oss”, säger hon.


26 november 2016 15:08

Nu presenterar Åsa von Malortie och Erik Adolfsson från styrelsen projektet “framtidens arkitekt”. Uppdraget kommer fortgå även under kommande verksamhetsperiod.


Tove Wallsten.

Tove Wallsten.


26 november 2016 15:00

Talmannen Emily Wade frågar om samarbetet innefattar även systerorganisationer inom planering, landskap och inredningsarkitektur. Förbundsordförande Jacob Sahlqvist säger att frågan nyligen togs upp på ett stornordiskt möte där dessa organisationer var med. Tove Wallsten från Sveriges Arkitekter berättar att ett samarbete inletts med alla tävlingskanslier ute i Norden.


26 november 2016 14:58

Ytterligare en stämmoledamot frågar om det är lämpligt för en arkitekt som gjort programmet att vara med i tävlingen. Torun Hammar håller med att eventuella jävsituationer är något man måste jobba aktivt med.


FullSizeRender[9]


26 november 2016 14:56

En stämmoledamot frågar vad det kostar det att driva en tävlingsprocess. Torun Hammar säger att kansliets rådgivningsavgift är från 50 000 kronor och uppåt. En annan ledamot undrar från vilka orter juryledamöterna kommer. Torun Hammar svarar att de försöker få en bredd i representationen. Hon tillägger att nämnden gärna ser förslag från hela landet. Martin Videgård läser upp en lista på alla tävlingar som Sveriges Arkitekter deltagit i. Listan på juryledamöter finns på webben.


26 november 2016 14:48

Martin Videgård berättar att det finns diskussioner om ett internationaliserat tävlingsarbete där nämnden ser en samarbetspotential med de nordiska länderna. “Frågan är hur långt vi vill bygga ut servicebolagts verksamhet”. Han avslutar med att gå igenom tävlingsnämndens pågående arbete, där en av de många punkterna handlar om att förtydliga hur jurymedlemmar utses. “Det är en kvalitetsfråga som är viktig”, säger han.


Martin Videgård och Torun Hammar redovisar tävlingsnämndens verksamhet.

Martin Videgård och Torun Hammar redovisar tävlingsnämndens verksamhet.


26 november 2016 14:42

Martin Videgård: “Tävlingsformen är något som kan stärka arkitekturen och arkitektens roll i samhället och också varumärket Sveriges Arkitekter. I förlängningen gynnar det oss alla”.


26 november 2016 14:38

Martin Videgård går igenom de punkter förra stämman gav i uppdrag åt styrelsen. Bland annat var det att utveckla prekvalificeringsprocessen, verka för fler allmänna tävlingar, rekommendera en process för parallella uppdrag, arbeta för rimliga arvoden och verka för att resultaten av tävlingar genomförs. “Den sista är kanske den svåraste punkten då vi självklart inte äger den frågan”, säger han.


26 november 2016 14:34

Torun Hammar: Enligt sekretesslagen måste man ha anonymitet för bidragen fram till avslutad tävling för att det ska vara en giltig upphandling enligt LOU. “Det måste alltså vara helt stängt fram till att tävlingen är helt avgjord”. Nämnden ska jobba fortsatt med frågan, som går emot gammal praxis.


26 november 2016 14:29

“Det ser väldigt ljus ut framåt eftersom vi har ett väldigt proffsigt kansli”, säger Torun Hammar apropå att Sveriges Arkitekters kansli rekryterat flera nya medarbetare som arbetar med tävlingar sen förra stämman.


26 november 2016 14:26

Nu ska Torun Hammar, ordförande i Tävlingsnämnden, och Martin Videgård, styrelseledamot, berätta om Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet.


26 november 2016 14:22

Sveriges Arkitekters kapitalförvaltningsråd, där Maritha Lindberg sitter, handlar bland annat upp fondförvaltning, rapporterar till styrelsen och tar fram förslag till uppdatering av placeringspolicy. Hon berättar att styrelsen fastställt en etisk policy som säger att rådet inte ska investera i bolag som bryter mot konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventioner och konventioner om mutor och korruption, med flera. “Vi håller nu på att se över policyn för att göra den mer hållbarhetsinriktad”, säger Maritha Lindberg och tillägger att de är väldigt nöjda med avkastningen.


26 november 2016 14:17

Maritha Lindberg: Sveriges Arkitekter har ett buffertkapital på drygt 92 miljoner kronor (oktober 2016). För tre år sen var det 82 miljoner.


Maritha Lindberg från AI pension berättar om det ekonomiska världsläget.

Maritha Lindberg från AI pension berättar om det ekonomiska världsläget.


26 november 2016 14:08

Maritha Lindberg: Värdekonomin och världshandeln växer långsammare än förr. Endast Indien och kringliggande länder har stark tillväxt. USA bromsas av stigande dollarkurs, brist på arbetskraft och sjunkande investeringar i energi. Om Trump stänger gränserna kommer det påverka världsekonomin. Effekten av Brexit kommer inte synas på kort, men däremot på lång sikt. “Handla med Storbritannien kommer bli jobbigare”, säger Maritha Lindberg.


26 november 2016 14:00

Nu drar stämman igång igen. Maritha Lindberg från AI pension ska föreläsa om det makroekonomiska världsläget.


26 november 2016 13:03

Nu tar vi paus för lunch och är tillbaka igen kl 13:50.


26 november 2016 12:53

Tatjana Joksimovic säger att Arkitekt(hen) kommer komma med en rapport med en rad förslag på hur  jämställdhets- och mångfaldsarbetet kan tas vidare. Hon understryker att en jämställdhets- och mångfaldsstrategi behöver tas och implementeras i både styrelse, kansli och i lokalföreningar samt att det behövs ett kompetenslyft bland chefer inom kåren. Tatjana Joksimovic avslutar med att säga att utskottet ser ett behov av att främja en bredare rekrytering till arkitektutbildningarna samt att utlandsfödda arkitekters kompetens måste tas tillvara.


Tatjana Jaksimovic fpresenterar mångfalds- och jämställdhetsutskottet Arkitekt(h)ens arbete.

Tatjana Joksimovic presenterar mångfalds- och jämställdhetsutskottet Arkitekt(h)ens arbete.


26 november 2016 12:51

Tatjana Joksimovic: “Det finns viss diskriminering inom våran kår, men det måste inte vara så”. Hon säger att arkitektkåren är väldigt intresserad av jämställdhets- och mångfaldsfrågor, men att problemet är att medvetenheten och kunskapen saknas för att aktivt utveckla arbetet. Det stora intresset gör dock att utskottet “ser väldigt goda förutsättningar” för detta.


26 november 2016 12:44

Tatjana Joksimovic säger att utskottet arbetat med att ta fram förslag för hur Sveriges Arkitekter kan utvecklas i positiv riktning. “Vi vill få Sveriges Arkitekter att inse att det i förbundet finns mycket magkänsla, men att det inte räcker hela vägen. Det behövs ett systematiskt arbete, kompetensutveckling och kunskapsutbyte”.


26 november 2016 12:39

Tatjana Joksimovic, en av sex ledamöter i Sveriges Arkitekters nya utskott för jämställdhet och mångfald, Arkitekt(hen) presenterar utskottets arbete.


26 november 2016 12:37

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsrevisorernas rapport 2015-2016.


Verksamhetsrevisorerna Bashir Hajo och Louise Masreliez rapporterar.

Verksamhetsrevisorerna Bashir Hajo och Louise Masreliez rapporterar.


26 november 2016 12:34

Bashir Hajo: Arbetet med framtidens arkitekt är komplext och måste bland annat stärka inriktningen mot genus- och mångfaldsfrågor. Han avslutar: “Sveriges Arkitekter har vad gäller alla punkterna vi granskat arbetat på ett tillfredställande sätt och vi hoppas att förbundet kommer fortsätta i samma andra i framtiden”.


26 november 2016 12:32

Bashir Hajo: Den fackliga verksamheten är viktig, “det kan vi se genom en stark positiv utveckling vad gäller löneökning”.


26 november 2016 12:31

“Vi tror att tävlingsverksamheten är ett sätt att höja nivån på svensk arkitektur. Därför måste man se att tävlingsverksamheten kan användas på ett betydligt bredare sätt än vad man tidigare gjort”, säger Louise Masreliez.


26 november 2016 12:29

Louise Masreliez: “Både lobbyverksamheten mot politiken, arbetet som remissinstans och arbetet med ArkDes är berömvärt”. Hon säger också att det är berömvärt att Sveriges Arkitekter jobbar mycket med kommuner och beställarverksamhet då kommunerna är hårt pressade just nu.


26 november 2016 12:27

Verksamhetsrevisorerna Louise Masreliez och Bashir Hajo delger stämman sin rapport. “Vi ser att insatser som Sveriges Arkitekter gjort för att öka den digitala närvaron gör att fler får upp ögonen för arkitekturen”, säger Bashir Hajo. Han tillägger att Sveriges Arkitekter inklusive kansliet arbetat med aktiviteter på ett tillfredställande sätt, men det krävs fler insatser för att öka engagemanget även på lokal nivå.


26 november 2016 12:20

Stämman godkänner verksamhetsberättelsen.


26 november 2016 12:19

Gunilla Kronvall från Skånes lokalförening säger att det arbete som presenterats märks också på lokal nivå, hon tackar styrelsen.


26 november 2016 12:18

Patrik Jansson från lokalföreningen Övre Norrland kommenterar att det är jättebra att lokalföreningarna ska involveras, men säger att han som ordförande eller någon i lokalföreningen honom veterligen aldrig fått en fråga om samarbete, tex vad gäller tävlingar och om någon vill ställa upp i en jury. “Detta är något vi verkligen vill jobba med”, svarar Jacob Sahlqvist.


26 november 2016 12:16

Jacob Sahlqvist tackar nämnder och akademier som jobbat med verksamheten under de gångna två åren. “Jag tror det skiner igenom att vi är ganska stolta över det arbete som gjorts”.


Cecilia Strömer från styrelsen berättar om den senaste periodens verksamhet.

Cecilia Strömer från styrelsen berättar om den senaste periodens verksamhet.


26 november 2016 12:09

Sen förra stämman har Sveriges Arkitekter har bland annat tagit fram en kommunikationsstrategi som gjort att antalet artiklar i media om förbundet mångdubblats under perioden, enligt Cecilia Strömer.


26 november 2016 12:07

Cecilia Strömer berättar om visionen som togs på stämman 2014: “Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten”. Hon säger att Sveriges Arkitekter sen dess bland annat ordnat 200 kurser, 20 tävlingar och att tidningen Arkitekten lanserat dagliga nyheter på webben.


26 november 2016 12:03

Jacob Sahlqvist berättar om arbetet med att få fram utredningen Gestaltad livsmiljö: “Vi har fått till en utredning och ett nytt förslag och vi har för första gången fått statsministern att prata om arkitektur i en regeringsförklaring”.


26 november 2016 11:59

Vad gäller det fackliga arbetet “står det benet starkt”, säger Jacob Sahlqvist. Förbundet har bland annat jobbat med jämställdhet och mentorsbanker. Förbundet har också “fullt tagit på sig ytterrocken som branschförbund” inte minst med den nya branschrapporten, men också i att stötta medlemmar med att vara med i Almedalen, arbeta med exportfrågor, och att lobba mot regeringen att arkitektur ska bli en av de kreativa näringarna, vilket det har blivit nu.


Förbundsordförande Jacob Sahlquist inleder styrelsens verksamhetsrapport.

Förbundsordförande Jacob Sahlquist inleder styrelsens verksamhetsrapport.


26 november 2016 11:56

Jacob Sahlqvist säger att Sveriges Arkitekter har gjort en tydlig positionsförflyttning. Förbundet har nu en aktiv webbsida, nyheter på sociala medier, och han säger att satsningen på kommunikationsarbetet märks både i opinionsarbetet mot politik och bransch samt förbättrat kommunikationen internt. Han understryker att det saknas arkitekter, och att styrelsen träffat skolor och andra berörda aktörer och haft många diskussioner på temat “framtidens arkitekt”.


26 november 2016 11:50

Jacob Sahlqvist och Cecilia Strömer presenterar Sveriges Arkitekters verksamhetsberättelse. Jacob Sahlqvist citerar ett japanskt ordspråk: “Har du bråttom så ta en omväg”. Berättar att styrelsen lagt mycket tid på att diskutera titlar och vem som ska kunna bli medlem. “Vi har kommit en bra bit på väg men kommer presentera det på nästa stämma”.


26 november 2016 11:47

Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelserna för 2014 och 2015 och ger styrelsen ansvarsfrihet.


Arne Ludvigsson presenterar årsredovisningarna.

Arne Ludvigsson presenterar årsredovisningarna.


26 november 2016 11:45

Arne Ludvigsson från styrelsen går igenom årsredovisningarna för 2014 och 2015. Stämman beslutar att godkänna dessa samt styrelsens förslag till disposition av resultatet.


26 november 2016 11:38

Elina Åberg går igenom mötesreglerna. Frågar om några är på sin första stämma? Ett tjugotal räcker upp handen. Stämman kommer i första hand använda acklamation, alltså att stämmoledamöterna får möjlighet att bifalla eller avslå genom att ropa. Begärs votering sker det genom det digitala systemet. Det finns inte någon begränsning i talartid. Mötesreglerna fastställs.


26 november 2016 11:29

Röstlängd och föredragningslista fastställs.


26 november 2016 11:24

Stämman beslutar att stämman är behörigt utlyst.


26 november 2016 11:22

Föreslagna protokollförare och justerade väljs enligt förslag.


26 november 2016 11:18

Tekniken prövas för voteringen. Kenneth Fondén förklarar 2016 års stämma för Sveriges Arkitekter öppnad.


Talmännen Emily Wade, Elina Åberg och Kenneth Fondén.

Talmännen Emily Wade, Elina Åberg och Kenneth Fondén.


26 november 2016 11:12

Talmännen Emily Wade, Elina Åberg och Kenneth Fondén presenterar sig.


Tobias Olsson och Jacob Sahlqvist hälsar välkomna.

Tobias Olsson och Jacob Sahlqvist hälsar välkomna.


26 november 2016 11:10

Förbundsdirektör Tobias Olsson går igenom dagens program.


26 november 2016 11:06

Sveriges Arkitekters ordförande Jacob Sahlqvist hälsar välkomna. “Roligt att se alla här!” Berättar att vi sitter i ett av få hus som är ritat av Kasper Salin.


Stämmodelegaterna samlas inför Sveriges Arkitekters stämma.

Stämmodelegaterna samlas inför Sveriges Arkitekters stämma.


26 november 2016 10:59

Välkomna till liverapporteringen från Sveriges Arkitekters förbundsstämma. De drygt sjuttio förtroendevalda och styrelsen ska just bänka sig i konferenslokalen på Grev Turegatan i Stockholm och förbudsordförande Jacob Sahlquist och förbundsdirektör Tobias Olsson ska hälsa alla välkomna.

Jag som rapporterar idag heter Rebecka Gordan och är journalist på Arkitekten.

Mer att läsa