Gå till innehållet

Kommuner mest nöjda med byggreglerna

Kommittén för modernare byggregler har börjat sitt uppdrag med lyssna av branschens aktörer. Deras undersökning visar att de som är minst nöjda med dagens byggregler är fastighetsägare och exploatörer. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter är nöjdast.

Det var på den årliga Stadsarkitektdagen som regeringens utredare Anna Sander presenterade de första resultaten från den stora utredningen om byggregler som ska slutredovisas i december 2019. Syftet med utredningen är att modernisera och förenkla regelverket.

– Det är ett omöjligt uppdrag, vi ska se över alla regler, förklarade Anna Sander för den samlade skaran kommunarkitekter.

Hon beskriver hur arbetet börjat med att ”med stora öron fånga upp problemen” och att fortsättningen blir att ”beskriva dem pedagogiskt och föreslå väl avvägda lösningar och konsekvenser”. Det som enligt Anna Sander framkommit vid de första samtalen med branschens aktörer är bland annat att reglerna behöver bli mer användarvänliga, att de bör målgruppsanpassas och minska i mängd.

– Vi har fått mest synpunkter på hur lätt eller svårt det är att använda reglerna, mindre på det materiella innehållet, säger Anna Sander.

Resultatet återspeglas i den Sifo-undersökning som kommittén låtit genomföra. Undersökningen visar också att de som är minst nöjda med dagens regler är fastighetsbolag och exploatörer. Mest nöjda med dagens regler är kommuner, länsstyrelser och myndigheter där hälften tycker att dagens regler är bra eller mycket bra. Även arkitekterna är mer nöjda med reglerna än byggare och fastighetsägare.

Temat för Stadsarkitektdagen, där landets kommunarkitekter samlades, var vad som händer med livsmiljön när regeringens fokus är att förenkla regler. Örjan Wikforss, professor på KTH, inledde med ett anförande där han konstaterade att det i varje regel finns inbäddad kunskap som är värdefull:

– Politiker överträffar varandra i att slopa regler. Var ska balanspunkten mellan allmänna och enskilda intressen ligga?

 

Statistik från Kommittén för moderna byggreglers undersökning.

Mer att läsa