Gå till innehållet

Hård kritik för Mejans ledning

Konstakademien befarar att spetsutbildningen vid Mejan Arc kan gå förlorad. Nu väljer flera elever att gå ut med kritik.
– Att vi postmasterstudenter inte bjudits in för att diskutera skolans framtid är symptomatiskt, säger landskapsarkitekten Veronika Borg.

Kungliga Konsthögskolan är en av få högskolor i Sverige som erbjuder vidareutbildning på postmasternivå i arkitektur, med fyra kurser under namnet Mejan Arc. Läsåret 2015/2016 ges inte Konst & Arkitektur, som löper på halvfart över ett läsår. I högskolans budgetunderlag för 2016–2018 framgår att den ettåriga kursen i arkitektur, Resources, ska ersättas med kursen Critical Habitats som syftar till att bli ett magisterprogram i fri konst med inriktning mot arkitektur.

Prioriteringarna, signerade skolans nya rektor Marta Kuzma, har fått Konstakademien att reagera. I ett brev till utbildningsdepartementet skriver akademien att arkitekturundervisningen riskerar att gå förlorad om arkitekturämnet underställs ämnet fri konst, vilket man menar att budgetunderlaget pekar mot.

– Vi vill framhålla värdet av arkitekturutbildningen som egen disciplin. Tappar den sin självständiga ställning befarar vi en avprofessionaliseringsprocess, säger Susanna Slöör, Konstakademiens talesperson och adjungerad i Konsthögskolans styrelse.

Akademien oroar sig också för vad som kommer hända med tillsättningen av professuren i arkitektur, enligt dem världens äldsta kontinuerligt verksamma. Trots att Henrietta Palmer slutar i slutet av juni finns ännu ingen tjänst utlyst.

Information om att prioriteringarna inte var förankrade internt, något som flera källor med god insyn i verksamheten bekräftat för Arkitekten, är enligt Susanna Slöör bakgrunden till att man vände sig till departementet. Akademien skriver också att Marta Kuzmas framtidsvision ”totalt bryter mot den svenska traditionen med ett demokratiskt system”.

Efter att kritiken uppmärksammats i riksmedia har flera studenter vid Mejan Arc kontaktat Arkitekten. De vittnar om att skolan under Marta Kuzmas ledning blivit toppstyrd, att undervisning uteblivit och att den information de fått är bristfällig. Ett tjugotal studenter vid Mejan Arc har skrivit en debattartikel i Aftonblandet där de kritiserar Marta Kuzma för en ”hierarkisk elitism som ingjuter beroendeställning och tystnad bland studenter och lärare”.

Talesperson för studenterna är landskapsarkitekten Veronika Borg, som är postmasterstudent vid Mejan Arc sedan hösten 2013. Hon har även skrivit ett brev till Konsthögskolans styrelse där hennes farhågor för arkitekturämnets framtid och den interna kulturen står i fokus.

– Skolan styrs odemokratiskt, utan rättssäkerhet och transparens. Hanteringen av krissituationer är oprofessionell, vilket har lett till problem för oss, säger Veronika Borg.

Oron för att arkitekturämnet ska marginaliseras och tappa i kvalitet delar hon med flera personer Arkitekten varit i kontakt med. En farhåga är att kursbudgetar och tjänster i arkitektur försvinner för att istället inordnas under fri konst. Veronika Borg pekar vidare på att Critical Habitats läggs på magisternivå och inte ska ledas och examineras av en professor i arkitektur med förankring i arkitekturpraktik.

 

Rektorn: ”Vi är på rätt väg”

Marta Kuzma ger sin bild av arkitekturämnets framtid, men svarar inte på kritiken kring demokrati och transparens.

Arkitekten har sökt Marta Kuzma för att få hennes syn på den kritik som Konstakademien och studenterna vid Mejan Arc uttrycker. Hon meddelar att hon är på resa, men svarar ändå på ett urval av Arkitektens frågor via mejl.

På frågan om ämnet arkitektur ska underställas fri konst svarar Marta Kuzma att hennes vision för arkitekturen knappast är att dra tillbaka eller underordna.

– Tvärtom, min vision för arkitektur vid Kungliga Konsthögskolan sträcker sig in i ett relevant tillstånd av eftertanke, forskning och tillämpning. Vilket är dit jag anser att vi för närvarande är på väg, skriver hon.

Samtidigt understryker hon att högskolan är i en förändringsfas där det ”centrala projektet” Resources avslutas och den nya kursen Critical Habitats tillkommer med flera framstående föreläsare inom arkitektur, stadsplanering och aktivism, bland annat från Columbia University och Goldsmiths College.

Till dem som oroar sig för att arkitekturen kommer marginaliseras svarar Marta Kuzma att det fortfarande är oklart för henne på vilket sätt Konstakademien ”specifikt ser en erosion i hur arkitekturen adresseras”.

– Jag kan bara tillägga att vi öppnar upp frågor kring arkitektur med ambitionen att utveckla avdelningen ytterligare i framtiden. Jag ser fram emot att diskutera dessa ämnen, men detta kräver ett bredare samtal.

Marta Kuzma svarar inte på Arkitektens frågor om kursen Konst & Arkitekturs framtid, om professuren i Arkitektur kommer att återtillsättas, eller huruvida den planerade magisternivån på Critical Habitats kan leda till en sänkning i kvalitet. Konsthögskolans rektor ger inte heller sin syn på kritiken att budgetunderlaget inte skulle vara internt förankrat och att högskolan skulle styras på ett odemokratiskt och icke transparant vis.

Mejan Arc

Erbjuder ettåriga vidareutbildningar på avancerad nivå i arkitektur- och stadsbyggnadsstudier öppna för arkitekter och andra aktiva inom fälten konst, arkitektur och urbana studier. Läsåret 2015/16 startar kurserna Critical Habitats, Restaureringskonst och Arkitekturteori & Arkitekturhistoria. Mejan Arc kommer att heta Institutionen för arkitektur och urbana studier från och med 2016.

Läs budgetunderlaget i sin helhet på kkh.se

Mer att läsa