Gå till innehållet

Guide till den nya arkitektur­propositionen

Här får du hjälp att snabbt sätta dig in i regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö. Senare i vår väntas riksdagsbeslut.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut är att godkänna ett nytt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken och samtidigt upphäva de mål som gäller sedan 1998.

I övrigt innehåller propositionen regeringens så kallade bedömningar i olika frågor. Ur dessa kan man utläsa att regeringen tycker:

Malmös stadsbyggnadsdirektör, arkitekt Christer Larsson, var särskild utredare och överlämnade utredningen Gestaltad livsmiljö till regeringen år 2015. Han var på plats när den nya propositionen presenterades och så här kommenterar han den på en minut:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtu.be

Hur gick det då med förslagen i Christer Larssons utredning? Här går vi igenom elva förslag från utredningen och vad som sägs om dem i propositionen:

Utredningens förslag 1: ”Ombilda Arkdes till en ny myndighet med arbetsnamnet Myndigheten för gestaltad livsmiljö.”

Så gick det: Detta förslag sågades redan under remisstiden, till förmån för Boverket. Regeringen skriver i sin proposition att Boverkets uppgifter bör utökas med en ny funktion som ska stå för samordning, kompetensstöd och främjande insatser. Boverket ska också fungera som kansli för Samverkansforum där även Arkdes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd ingår.

Utredningens förslag 2: ”Tillsätt en riksarkitekt vid Statens fastighetsverk som driver på utvecklingen av och diskussionen om gestaltad livsmiljö inom statligt fastighetsägande och förvaltning.”

Så gick det: Vid presskonferensen nämnde regeringen riksarkitekten som en del av Boverkets nya funktion där det ingår att samordna och driva det statliga arbetet för ökad arkitektonisk kvalitet. Men det står inget om riksarkitekt i propositionen.

Utredningens förslag 3: ”Bygg upp en fond för utveckling och export med danska Realdania som förebild.”

Så gick det: Propositionen innehåller inget om detta.

Utredningens förslag 4: ”Stötta fler statliga myndigheter och kommuner att utveckla arkitekturprogram.”

Så gick det: Att det offentliga ska agera föredömligt står kvar i regeringens förslag på nya mål. I Boverkets nya funktion bör det enligt regeringen ingå att även stötta kommunernas arbete med arkitektur- och gestaltningsprogram.

Utredningens förslag 5: ”Mer stöd till export.”

Så gick det: Regeringen håller med om att svensk arkitektur kan spela en stor roll för export och tillväxt och hänvisar till pågående satsningar till exempel inom ramen för Team Sweden.

Utredningens förslag 6: ”Inför ett wild card-system, ett statligt stöd för att ge arkitekter i början av sin karriär en större chans att delta i upphandlingar och tävlingar.”

Så gick det: Regeringens proposition innehåller inget om wild card. Däremot konstateras att upphandlande myndigheter behöver fortsatt stöd i hur kvalitetsdimensioner kan hanteras i upphandlingarna.

Utredningens förslag 7: ”Höj kompetensen inom offentlig upphandling.”

Så gick det: Regeringen konstaterar att myndigheter behöver fortsatt stöd i hur kvalitetsdimensioner avseende arkitektur, form och design kan hanteras i upphandlingarna.

Utredningens förslag 8: ”Stärk forskningen med särskild utlysning för gestaltad livsmiljö genom Vetenskapsrådet och Formas.”

Så gick det: Ett av regeringens formulerade mål är att utveckla och sprida kunskap om arkitektur. Men inget står om medel till forskningen.

Utredningens förslag 9: ”Bredda rekryteringen till utbildningarna.”

Så gick det: Detta tas inte upp i propositionen.

Utredningens förslag 10: ”Utvidga anslaget till innovativt byggande och ändra reglerna för dispens i experimentsyfte.”

Så gick det: Regeringen hänvisar till befintligt stöd som för 2018 ska gälla bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan .

Utredningens förslag 11: ”Följ upp lagändringarna som gjordes i samband med handlingsprogrammet Framtidsformer 1999.”

Så gick det: Precis som utredningen föreslår regeringen inga lagändringar och inget nämns heller om att följa upp de gamla. Däremot står det att Arkdes, med stöd av Boverket, ska ha i uppgift att följa upp de mål för arkitektur, form och design som riksdagen fastställer.

I vår ska riksdagen debattera och ta ställning till propositionen och redan har de första reaktionerna kommit. Vad tycker du?

Regeringens förslag till nytt mål:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

 • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
 • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
 • det offentliga agerar förebildligt,
 • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
 • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
 • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.
Och målen som ska ersättas:

Ur handlingsprogrammet Framtidsformer som riksdagen antog 1998:

 • Arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling.
 • Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
 • Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas tillvara och förstärkas.
 • Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och offentlig miljö skall stärkas och breddas.
 • Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling skall bli förebildligt i sina kvalitets-krav.
 • Svensk arkitektur och formgivning skall utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete. 

 • att Boverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Arkdes, Riksantikvarieämbetet och Stens konstråd ta fram en vägledning för goda vårdmiljöer.
 • att Boverket bör ges i uppdrag att ta fram en vägledning för gestaltning av skolor och förskolor, inklusive utemiljön.
 • att bidragsgivningen till allmänna samlingslokaler även bör omfatta utomhusmiljöer.
 • att Riksantikvarieämbetet ska ges i uppdrag att samla goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan tas till vara i plan- och byggprocessen.
 • att Statens konstråd ska få i uppdrag att utarbeta metodstöd för hur upp till en procent av ett bygges budget kan avsättas till konstnärlig gestaltning.

Mer att läsa